Bakalářský studijní program B3A

Obor: Matematické inženýrství

Akademický rok: 2017/18

Garant oboru: prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc.

B-MAIE-přihláška

Podrobné informace na www:

www.math.fme.vutbr.cz/default.aspx?section=43&server=1&article=42&chapter=42

Prezentace oboru:

N3910.pps

Charakteristika oboru

Obor Matematické inženýrství je určen zejména pro ty uchazeče ze středních škol, kteří váhají mezi studiem odborné matematiky nebo informatiky a studiem technických disciplín. Studium má totiž mezioborový charakter, neboť poskytuje uchazečům vysokoškolské vzdělání jak v oblasti matematiky a informatiky, tak i v základních technických disciplínách. Při studiu matematiky je kladen velký důraz na její aplikace. Bakalářský program je ukončen státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Úspěšný absolvent získá titul Bc. (bakalář).

  • Matematické inženýrství  patří mezi speciální obory programu Aplikované vědy v inženýrství  na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. Tento obor si studenti vybírají již v době podávání přihlášky na vysokou školu.
  • Při výuce je důraz kladen na ty partie matematiky, které nacházejí nejčastější uplatnění v technických disciplínách a informatice.
  • Studenti v 1. ročníku absolvují tyto základní kurzy matematiky a informatiky: matematická analýza, lineární algebra, obecná algebra, základy programování, konstruktivní a počítačová geometrie, počítačová grafika a programovací techniky. V dalších ročnících bakalářského studia jsou seznamováni s nejdůležitějšími odvětvími aplikované matematiky především v rámci následujících předmětů: metody diskrétní matematiky, funkcionální analýza, numerické metody, parciální diferenciální rovnice, pravděpodobnost a statistika.
  • V bakalářském programu studenti zvládnou také základní předměty z oblasti technických disciplín, jako: základy konstruování, úvod do materiálových věd a inženýrství, fyzika, informační výchova-informační gramotnost, CAD, statika, technologie obrábění, teoretická mechanika, pružnost a pevnost, automatizace, elektrotechnika a elektronika, konstruování strojů a jejich součástí, hydromechanika, automatizace, termomechanika.
  • Velká pozornost je věnována výuce programování, proto je obor vhodný i pro ty uchazeče, kteří mají hlubší zájem o informatiku. Programování se prolíná celým studiem. Je možné vybírat i mezi řadou volitelných předmětů z oblasti informatiky jako je např. programování v Delphi, programovací metody, matematický software, optimalizační modely, atd.
  • V zimním semestru 3. ročníku si studenti vybírají zadání bakalářské práce, ve které samostatně zpracují vybrané téma z oblasti aplikované matematiky.

Výstupní odborné znalosti a dovednosti

Studenti získají znalosti základních technických věd a matematických metod užívaných v nejrůznějších aplikacích zejména technické praxe. Tyto znalosti jim pomohou hlouběji proniknout do podstaty absolvovaných technických předmětů a účinně aplikovat matematické metody při řešení příslušných technických problémů. Získané vědomosti z oblastí informatiky pak umožní studentům efektivně využívat výpočetní techniku. Kromě vzdělání v základních technických oborech budou tedy absolventi vybaveni také hlubšími znalostmi matematiky a informatiky. Je dobře známo, že o takto vzdělané bakaláře je na trhu práce značný zájem.

Podmínky přijetí ke studiu

Dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání uchazeče a úspěšné vykonání přijímací zkoušky, není-li děkanem prominuta.

Možnosti uplatnění

Absolventi oboru jsou technicky vzdělaní bakaláři s hlubšími znalostmi matematiky i informatiky, kteří snadno naleznou uplatnění v praxi, a to především v technických oborech. Bude o ně zájem nejen ve výrobních podnicích na místa v různých realizačních týmech, v managementu na úrovni nižšího stupně řízení, ve vývoji a kontrole atd., ale také v nevýrobní sféře, např. v oblasti služeb (softwarové firmy apod.) či obchodu. Předpokládá se však, že většina absolventů bude pokračovat ve studiu stejného oboru na magisterském stupni.

Možnosti dalšího studia

Absolventi bakalářského oboru Matematické inženýrství mohou dále pokračovat ve studiu téhož oboru v dvouletém navazujícím magisterském studiu a získat tak titul inženýr. Mohou ale také pokračovat v navazujícím magisterském studiu některého jiného inženýrského nebo matematicky zaměřeného oboru na VUT v Brně i na jiné vysoké škole.

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

Možnosti stáží a výjezdů studentů do zahraničí se týkají zejména navazujícího magisterského studia oboru Matematické inženýrství. Vyjet však mohou i studenti třetího ročníku bakalářského studia, kteří dosahují vynikajících studijních výsledků. Garantující Ústav matematiky FSI VUT v Brně má uzavřenu bilaterální smlouvu v rámci programu ERASMUS s univerzitami Molde University College (Norsko), University of Malta (Malta), University of L’Aquila (Itálie), Chalmers University of Technology (Švédsko), Universität Potsdam (Německo), Technische Universität Wien (Rakousko), Université Pierre et Marie Curie, Paris (Francie), Tallinn University of Technology (Estonsko).

Pedagogický poradce

Mgr. Jana Hoderová, Ph.D., tel: 541 142 800, e-mail: hoderova@fme.vutbr.cz