Bakalářský studijní program B3A

Obor: Materiálové inženýrství

Akademický rok: 2017/18

Garant oboru: doc. Ing. Vít Jan, Ph.D.

B-MTIE-přihláška

Podrobné informace na www:

ime.fme.vutbr.cz

Prezentace oboru:

N3942.pdf

Charakteristika oboru

Obor materiálové inženýrství leží na rozhraní přírodních věd – fyzikální chemie, technických věd a výrobní technologie, přičemž z uvedených oborů čerpá základní poznatky, usiluje o jejich vzájemné propojení a jejich následné využití v praxi.
Zahrnuje, objasňuje a systematicky využívá poznatky o technologii materiálů, jejich struktuře a vlastnostech k tomu, aby navrhl co nejúčelnější aplikaci a využití vlastností příslušných materiálů v konstrukcích a zařízeních a systémech, dnes téměř ve všech oborech lidské činnosti.
Obor bakalářského studia materiálového inženýrství je zaměřen na kovové materiály a jejich slitiny, keramické materiály a kompozity, materiály pro elektrotechniku, polymerní materiály zahrnující plasty a pryže, a též na skla a přírodní materiály. Kromě toho je studium proporcionálně orientováno na pokročilé kovové slitiny, intermetalické látky, pokročilé keramické materiály, keramické a polymer-keramické kompozity, skelné a sklo-keramické materiály, a to jak v základních stavech, tak i v účelových kombinacích.
Systém výuky je pro všechny materiály podřízen schématu, které zahrnuje základní popis výrobní technologie, popis a způsob stanovení fyzikálních, chemických a mechanických vlastností, včetně jejich vztahů ke struktuře spolu s možnostmi aplikace získaných poznatků ve společenské praxi.

Výstupní odborné znalosti a dovednosti

Cílem Materiálového inženýrství v bakalářských oborech je vychovat pracovníky, kteří budou kvalifikovaně ovládat experimentální techniku v oboru MI.
Jedná se o laboratorní přístroje v oborech metalografie (světelná a elektronová mikroskopie), mechanické zkoušení, defektoskopie a fyzikální zkoušení (fyzikální a chemická analytika, DTA a dilatometrie aj.).
Absolventi bakalářského studia mohou samostatně navrhovat a provádět procesy tepelného a mechanického zpracování technických materiálů kovových i nekovových. Jsou schopni posuzovat relace mezi strukturou a užitnými vlastnostmi materiálu. Jsou schopni rozhodovat o stupních degradačního poškození materiálu a stanovovat mezní stav popř. zbytkovou životnost strojního dílu.

Podmínky přijetí ke studiu

Dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání uchazeče a úspěšné vykonání přijímací zkoušky, není-li děkanem prominuta.

Možnosti uplatnění

Absolvent bakalářského studia materiálového inženýrství získá ucelené nižší základní vysokoškolské vzdělání se zaměřením na kovové a nekovové materiály, jejich technologii, strukturu, vlastnosti a užití.
V praxi bude bakalář schopen samostatně řešit materiálové problémy spojené s výběrem a užitím materiálů za definovaných podmínek chování ve strojírenství, metalurgii a v energetickém, dopravním, chemickém, elektrotechnickém aj. průmyslu.
Absolventi najdou uplatnění při řešení běžných i vybraných speciálních materiálových otázek:

  • spojených s návrhy a inovacemi materiálů pro konstrukce a zařízení v průmyslu,
  • souvisejících se selháním provozovaných konstrukcí a zařízení z materiálových a spolupůsobících materiálových příčin,
  • a spojených s degradací materiálů následkem provozu, včetně predikce selhání konstrukcí z materiálových příčin.
Absolventi se uplatní ve zkušebnách materiálů a analytických laboratořích v průmyslových závodech a výzkumných ústavech a také jako člen týmů orientovaných na komplexní řešení problémů inovací konstrukcí a zařízení.
Končící bakalář bude schopen plynule pokračovat v navazujícím inženýrském studiu materiálového inženýrství, popřípadě i v příbuzných oborech na fakultách technického změření.

Možnosti dalšího studia

Abslovent má možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu oboru Materiálové inženýrství.

Pedagogický poradce

doc. Ing. Vít Jan, Ph.D., tel: 541 143 187, e-mail: jan@fme.vutbr.cz