Bakalářský studijní program B3A

Obor: Průmyslový design ve strojírenství

Akademický rok: 2017/18

Garant oboru: doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.

B-PDSE-přihláška

Podrobné informace na www:

uk.fme.vutbr.cz

Prezentace oboru:

B2379.pdf

Charakteristika oboru

Průmyslový design (PD) je disciplína integrující techniku, umění a vědu. Cílem Odboru průmyslového designu na Ústavu konstruování FSI VUT je prostřednictvím výuky designu překlenout narůstající propast mezi technikou a člověkem a podporovat tak humanizaci technického školství. Výuka kombinuje základní předměty strojního inženýrství se základními disciplinami umělecko-designérskými (kresba, modelování, písmo, ateliérová tvorba, ergonomie ad.), předměty počítačové grafiky a informačních technologií (2D, 3D, modelování, animace). Obsahová náplň designérské práce, vlastní designérské myšlení, je výsledkem dlouhodobějšího zrání osobnosti. Studium klade důraz na přípravu komplexní tvůrčí osobnosti schopné rozumět své sociální roli a je založeno na individuálním vedení posluchače, který se učí vyjadřovat „designérsky” – prostřednictvím výkresové a modelové dokumentace

Výstupní odborné znalosti a dovednosti

Absolventi získají znalosti z oblasti základních oborů strojírenství a technické teorie, informačních technologií, stejně jako základních metod designérské tvorby. V ateliérových předmětech se seznámí s konkrétními případy aplikací a naučí se efektivně využívat svoje vzdělání k vyřešení designérských problémů. Absolventi tedy budou teoreticky i prakticky vybavenými bakaláři, kteří najdou uplatnění zejména v designérské praxi.

Podmínky přijetí ke studiu

Dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání uchazeče a úspěšné vykonání přijímací zkoušky, není-li děkanem prominuta.

V průběhu zimního semestru 1. ročníku studia „Strojního inženýrství” absolvují zájemci o obor PDS navíc předměty „Základy designu” a „Základy kresby” s navazujícím výběrem na obor – talentovou zkouškou. Od letního semestru 1. ročníku jsou úspěšní studenti zařazeni do oboru „Průmyslový design ve strojírenství”, ostatní studenti pokračují ve studiu „Strojního inženýrství”.

Možnosti uplatnění

Absolvent studia během 1. až 3. ročníku získá základní přehled znalostí strojního inženýra doplněný o úvodní problematiku průmyslového designu a designu vizuálních komunikací. Po této fázi designérského školení nemá absolvent ještě všechny potřebné znalosti a zkušenosti pro samostatnou profesionální práci v oboru. Proto je absolventům bakalářského studia doporučeno pokračovat v navazujícím 2letém magisterském programu, kterým se studium oboru „Průmyslový design ve strojírenství” kvalitativně doplní. Designér se strojírenským základem je na trhu dobře přijímaný. Absolventi jsou zaměstnáni v různých oblastech ekonomiky, zvláště v průmyslové sféře (např. Škoda Auto) stejně jako v designérských a grafických studiích. Absolventi mají také předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci a k marketinkovému a manažerskému uplatnění.

Možnosti dalšího studia

Absolventi mohou pokračovat ve studiu dvouletého navazujícího magisterského programu, oboru Průmyslový design ve strojírenství, kde obdrží titul „inženýr”.

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

Odbor PD spolupracuje zejména s partnerskými školami na Slovensku – FA STU Bratislava, FU TU Košice a má kontakty i s dalšími designérskými školami v Evropě (Glasgow, Rotterdam, Salzburg aj.), Asii a Americe. Pracoviště je zapojeno do mezinárodní sítě škol průmyslového designu vytvořené ICSID / International Council of Societies of Industrial Design.

Další výhody studia

Studenti se mohou během studia účastnit mnoha designérských soutěží a vystavovat svá díla na designérských výstavách. V uplynulém období se studenti PD úspěšně zúčastnili designérských soutěží jako Dobrý a Vynikající design ČR, Auto Design, Design Sapporo, Michelin Design, Young Packaging Design, Coram Design, Electrolux Design Laboratory, Roca Design, Red Dot, Mobitex, Talent designu, Zebra Design, BIO Lublaň atd., kde v letech 1995-2011 získali na 80 ocenění. Studenti také vystavovali v Design centru ČR v Praze i v Brně, v Technickém muzeu v Brně i v Praze apod.

Pedagogický poradce

doc. Ing. arch. Jan Rajlich, tel: 541 142 544, e-mail: rajlich@fme.vutbr.cz