Bakalářský studijní program B3S

Obor: Výrobní technika

Akademický rok: 2017/18

Garant oboru: doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.

B-VSYE-přihláška

Charakteristika oboru

Česko-německý studijní obor Výrobní technika s dvojitým diplomem je určen pro středoškolsky vzdělané studenty, kteří mají odpovídající znalosti německého jazyka alespoň na úrovni B1 a jsou schopni během prvního semestru studia dosáhnout jazykové úrovně B2. Zároveň by měli mít studenti zájem získat znalosti z technických disciplín vztahujících se ke strojnímu inženýrství (konstruování, kvalita, technologie, bezpečnost, metrologie, logistika, ekologie, průmyslový management apod.) V současné době je v ČR i německy mluvících zemí stálý nedostatek odborníků s odpovídajícím vzděláním připravených na řešení rozsáhlých úkolů v rámci interdisciplinárních mezinárodních týmů. Tento nedostatek se přitom projevuje i v zemích hovořící jinými jazyky, neboť i tam potřebují obchodovat s německy hovořícími zákazníky, kteří svým investičními objemy představují významný podíl na trhu EU. Firmy mají snahu komunikovat se zákazníkem v jeho mateřském jazyce, neboť odborná komunikace v anglickém jazyce je často příčinou špatné interpretace požadavku zákazníka, což snižuje jak kvalitu poskytovaných služeb, tak i spokojenost zákazníka a podíl na trhu. Studijní obor s dvojitým diplomem „Výrobní technika“ je garantován Ústavem výrobních strojů, systémů a robotiky (ÚVSSR) na VUT v Brně a Institutem výrobních strojů a výrobních procesů (IWP) na TU Chemnitz v Německu. Oba výše uvedení partneři disponují z důvodu dlouholeté spolupráce společnými základy ve výzkumu a výuce, což umožňuje nabídnout získání kompetencí pro práci v mezinárodních týmech i odpovídající skladbu předmětů v oblasti obecného strojírenství. Bakalářský program je ukončen obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou před společnou česko-německou komisí. Student si může vybrat, zda bude psát práci v češtině a obhajovat na VUT v Brně, nebo v němčině s obhajobou na TU Chemnitz. Rozsah bakalářské práce odpovídá požadavkům TU Chemnitz (min. 70 stran a 450 pracovních hodin). Téma bakalářské práce zpravidla souvisí s vědecko-výzkumnými úkoly garantujících pracovišť. Po absolvování oboru student již získá základní kompetence pro uplatnění v praxi a vědecko-výzkumných týmech, především však pro další studium v některém magisterském navazujícím studijním programu garantovaném na VUT v Brně nebo TU Chemnitz.

Výstupní odborné znalosti a dovednosti

Bakalářský obor s dvojitým diplomem „Výrobní technika” je primárně určen jako nejefektivnější příprava ke studiu ve vyšším (magisterském studiu) s důrazem na přípravu absolventů pro práci v mezinárodních, zejména česko-německých týmech. Získané odborné znalosti pokrývají významné oblasti všeobecného strojírenství.

Dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání uchazeče a úspěšné vykonání přijímací zkoušky, není-li děkanem prominuta. Student musí dále nejpozději do konce prvního semestru studia prokazatelně dosáhnout mezinárodní úrovně B2 v německém jazyce dle Společného evropského referenčního rámce: učení, vyučování, hodnocení.

Možnosti uplatnění

Absolventi oboru získají nejširší všeobecné technické vzdělání z oblasti strojírenství s důrazem na prohloubení znalostí německého jazyka a přípravu na práci v mezinárodních, zejména česko-německých týmech, což jim umožní pokračovat ve studiu v dvouletém navazujícím magisterském studijním programu. Mohou si vybrat:

  • česko-německý obor M-VSY „Výrobní systémy“ s dvojitým diplomem;
  • libovolný obor dvouletého navazujícího magisterského studijního programu M2V na VUT v Brně;
  • libovolný obor dvouletého navazujícího magisterského studijního programu na TU Chemnitz;
  • relevantní magisterské obory na ostatních univerzitách u nás i v zahraničí.

Možnosti dalšího studia

Absolventi oboru získají nejširší všeobecné technické vzdělání z oblasti strojírenství s důrazem na prohloubení znalostí německého jazyka a přípravu na práci v mezinárodních, zejména česko-německých týmech, což jim umožní pokračovat ve studiu v dvouletém navazujícím magisterském studijním programu. Mohou si vybrat:

  • česko-německý obor M-VSY „Výrobní systémy“ s dvojitým diplomem;
  • libovolný obor dvouletého navazujícího magisterského studijního programu M2V na VUT v Brně;
  • libovolný obor dvouletého navazujícího magisterského studijního programu na TU Chemnitz;
  • relevantní magisterské obory na ostatních univerzitách u nás i v zahraničí.

Další výhody studia

Všichni studenti mají možnost absolvovat uznávanou německou jazykovou zkoušku DSH přímo na TU-Chemnitz. Před zahájením studia na TU Chemnitz mají možnost tří až čtyř týdenního jazykového pobytu na této univerzitě. Během pobytu mají studenti možnost uplatnit své dovednosti ve vědecko-výzkumných projektech na TU-Chemntiz. V průběhu studia v Německu jsou studenti v kontaktu nejen s německými studenty, ale také se studenty z ostatních zemí světa, což jim umožňuje získat velmi cenné interkulturní zkušenosti.

Pedagogický poradce

doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D., tel: 541 142 447, e-mail: blecha@fme.vutbr.cz