Magisterský navazující studijní program M2E

Obor: Industrial Engineering

Akademický rok: 2018/19

Garant oboru: doc. Ing. Josef Chladil, CSc.

M-IND

Podrobné informace na www:

ensam.fme.vutbr.cz/

Charakteristika oboru

NMSP Industrial Enginnering (Double Degree) je studijní program navazující na bakalářský studijní program a je určen pro absolventy bakalářského studijního programu "Strojírenství", oboru obecného typu B-STI Strojní inženýrství.

Výstupní odborné znalosti a dovednosti

Cílem studia studijního programu s dvojitým diplomem Industrial Engineering (Double Degree) je připravit absolventa se znalostmi a schopnostmi inženýrské práce v oblasti strojírenská technologie a výrobní techniky, orientované zejména na leteckou strojírenskou výrobu. Absolvent bude využívat poznatků teorie obrábění, navrhování výrobních systémů a postupů, průmyslové robotiky, automatizace průmyslové výroby, ale i několika předmětů z oblasti leteckého inženýrství. V průběhu studia absolvuje několik odborných stáží v českých nebo francouzských výrobních podnicích jako asistent výrobního inženýra.

Podmínky přijetí ke studiu

Řádně ukončené bakalářské studium v oblasti technických věd a úspěšné vykonání přijímací zkoušky (není-li děkanem prominuta).

Důležitým předpokladem pro přijetí je úspěšné ukončení studia oboru „Strojní inženýrství“ bakalářského studijního programu „Strojírenství“ na FSI VUT v Brně nebo odpovídajícího oboru na ARTS & METIERS ParisTech (ENSAM), nebo prokázání srovnatelných znalostí absolventa jiného oboru před komisí přijímacího řízení. Tento bakalářský studijní program musí zahrnovat dostatečný rozsah matematiky, fyziky, mechaniky, nauky o materiálu, srovnatelný se standardem studijního programu B2341-3 Strojírenství FSI VUT v Brně, přičemž závěrečný rok bakalářského studia již musel absolvovat v ARTS & METIERS ParisTech, Centre Cluny.
Dále musí být prokázány znalosti příslušné partnerské řeči francouštiny nebo češtiny na úrovni B1 Evropského Referenčního rámce pro jazyky (složení UNIcert certifikačního stupně 1 nebo srovnatelného certifikátu).

Možnosti uplatnění

Díky kvalitnímu teoretickému vzdělání a technologicky zaměřenému mezioborovému studiu je zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na aktuální problémy výrobní praxe v oblasti strojírenství a letecké výroby.

Možnosti dalšího studia

Absolventi navazujícího magisterského studijního programu Industrial Engineering mohou po úspěšném složení SZZ pokračovat ve studiu doktorského studijního programu:

  • na VUT v Brně ve studijním oboru „Strojírenská technologie“,
  • na ENSAM a dalších francouzských univerzitách v oblasti „Professional Sciences in Engineering“.

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

Student v průběhu studia absolvuje několik odborných stáží v českých nebo francouzských výrobních podnicích jako asistent výrobního inženýra.
Část studia probíhá ve Francii.

Další výhody studia

Pokud student dosáhne výborných studijních výsledků během studia na ARTS & METIERS ParisTech, pak mu tato universita umožní další roční studium na universitě z celého světa dle vlastního výběru.

Pedagogický poradce

prof. Ing. Miroslav Píška, CSc., tel: 541 142 555, e-mail: piska@fme.vutbr.cz