Magisterský navazující studijní program M2I

Obor: Kvalita, spolehlivost a bezpečnost

Akademický rok: 2017/18

Garant oboru: doc. Ing. Miloš Hammer, CSc.

M-KSBE-přihláška

Charakteristika oboru

Obor Kvalita, spolehlivost a bezpečnost je určen především pro studenty s dosaženým bakalářským vzděláním ve studijním programu "Strojírenství“ na VUT v Brně případně v ostatních podobně zaměřených studijních oborech v ČR i zahraničí. Studium oboru Kvalita, bezpečnost a spolehlivost má interdisciplinární charakter:

  • V oblasti kvality se studenti seznámí především s projektovým managementem, integrovanými systémy managementu, managementem kvality procesů a s řízením nákladů na nízkou kvalitu. Dále získají znalosti v oblasti plánování experimentů, evropského práva, technicko-právní problematiky, metrologie a měřící techniky.
  • V oblasti spolehlivosti je výuka zaměřena na teoretickou a praktickou spolehlivost, diagnostiku, diagnostické metody a systémy, údržbu a managementy spolehlivosti a údržby.
  • V oblasti bezpečnosti je výuka soustředěna na management rizik a bezpečnosti, pokročilé metody managementu rizik a funkční bezpečnost technických systémů.
Studenti mají možnost profilovat svoje vzdělání v tomto oboru v jednom ze třech výše uvedených zaměření, a to volbou povinně volitelných předmětů a především tématem své diplomové práce. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky podporuje zpracování průmyslově orientovaných témat diplomových prací.

Výstupní odborné znalosti a dovednosti

Obor Kvalita, spolehlivost a bezpečnost poskytuje studentům znalosti a dovednosti zaměřené především na problematiku kvality, metrologie, spolehlivosti, diagnostiky, údržby a bezpečnosti technických systémů v různých oblastech průmyslu. Ve světě i v ČR je znatelný stálý nedostatek odborníků s odpovídajícím vzděláním připravených na řešení složitých úkolů spojených s danou problematikou. Student absolvováním studia získá dostatečné odborné znalosti a dovednosti potřebné pro řešení různorodých úkolů v průmyslové i společenské praxi. Absolvent bude schopen zavádět nejnovější poznatky z daného oboru na vysoké odborné úrovni do praxe u svého zaměstnavatele, čímž může významně přispět ke zlepšení postavení podniku a firmy v konkurenčním prostředí. Koncepce studijního programu umožňuje studentům získat dostatečné kompetence pro spolupráci v národních a mezinárodních vývojových, konstrukčních a vědecko-výzkumných týmech.

Podmínky přijetí ke studiu

Řádné ukončení bakalářského studia v oblasti technických věd a úspěšné vykonání částí přijímací zkoušky, které nebyly děkanem prominuty.

Velmi dobré výsledky bakalářského studia.
Silná motivace ke studiu vyplývající z předchozích studijních či jiných tvůrčích výsledků, případně z motivačního dopisu.

Možnosti uplatnění

Absolventi magisterského studia mají širokou možnost pracovního uplatnění. Mohou vykonávat funkce manažérů kvality (inženýr kvality), manažérů spolehlivosti (inženýr spolehlivosti), manažérů diagnostiky (provozní diagnostik, diagnostik analytik, konstruktér diagnostických systémů), manažérů údržby (inženýr údržby) a dále manažérů bezpečnosti (bezpečnostní inženýr, interní a externí auditor systému managementu bezpečnosti v průmyslových podnicích, pojišťovnách, orgánech státní správy, ve složkách integrovaného záchranného systému, apod.). Absolventi oboru mohou rovněž působit v oblasti vědy, výzkumu, v projekčních organizacích, apod.

Možnosti dalšího studia

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky zabezpečuje studium v oboru „Stroje a zařízení“ v rámci Doktorského studijního programu konstrukčního a procesního inženýrství, kde mají absolventi magisterského studia možnost věnovat se vědecko-výzkumné problematice z oblastí kvality, spolehlivosti a bezpečnosti a po úspěšném absolvování získat doktorský titul Ph.D.

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky garantující tento studijní obor, udržuje pracovní kontakty s řadou významných univerzit, kde mají studenti možnost v rámci programu ERASMUS realizovat stáže formou zahraničních studijních pobytů. Jedná se zejména o TU Chemnitz, Fraunhofer IWU Chemnitz, TU Wien, Státní technickou univerzitu Iževsk, Hogeschool van Utrecht, ESIEE Paris, Tamperen Teknilinnen Korkeakoulu, Polytechnio Kritis, TU Gratz, apod. S těmito univerzitami probíhá/probíhala zahraniční spolupráce a studenti mají možnost se případně zapojit do řešení aktuálních úkolů.

Další výhody studia

Studenti mají možnost rozvíjet studiem získané znalosti a dovednosti zapojením do řešení odborných témat, které vyplývají ze spolupráce s průmyslovou praxí, vědeckými institucemi nebo jinými vysokými školami. Studenti mají rovněž možnost vytvořit si odborné předpoklady pro snazší získání různých potřebných profesních osvědčení a certifikátů z oblasti kvality, spolehlivosti, diagnostiky, údržby a bezpečnosti různých technických systémů.

Pedagogický poradce

doc. Ing. Miloš Hammer, CSc., tel: 541 142 194, e-mail: hammer@fme.vutbr.cz