Magisterský navazující studijní program M2A

Obor: Matematické inženýrství

Akademický rok: 2017/18

Garant oboru: prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc.

M-MAIE-přihláška

Podrobné informace na www:

www.math.fme.vutbr.cz/default.aspx?section=43&server=1&article=42&chapter=45

Prezentace oboru:

N3910.pps

Charakteristika oboru

Navazující dvouleté magisterské studium oboru Matematické inženýrství (zkratka M-MAI) patří mezi speciální obory programu Aplikované vědy v inženýrství na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. Jedná se o studium mezioborové, neboť si klade za cíl vybavit absolventy hlubšími znalostmi matematiky a informatiky se zaměřením na jejich aplikace v technických oborech. Studenti tohoto oboru si podstatně prohloubí a rozšíří vědomosti, které získali absolvováním programu bakalářského. Magisterský program je ukončen státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Úspěšný absolvent získá titul Ing. (inženýr).

  • Ve magisterském programu jsou studenti oboru seznamováni s dalšími matematickými disciplínami jako finanční matematika, grafy a algoritmy, optimalizace, stochastické modelování, diferenciální geometrie, funkce komplexní proměnné, stochastické procesy, matematická logika, variační počet, moderní metody řešení diferenciálních rovnic.
  • Důraz je kladen na matematické předměty mající úzký vztah k technickým aplikacím, jako jsou např. numerické metody analýzy obrazů, základy optimálního řízení, vizualizace dat, aplikace vícehodnotové logiky, matematické metody v teorii proudění, fuzzy množiny a aplikace a analýza inženýrského projektu.
  • Během zimního semestru 1. ročníku magisterského studia si studenti zvolí jedno z nabízených témat pro diplomovou práci. Intenzívní práce na diplomové práci je pak plánována na celý poslední ročník studia. V diplomové práci studenti samostatně řeší zadaný technický problém matematické povahy nebo obecný problém aplikované matematiky.

Výstupní odborné znalosti a dovednosti

Cílem studia je vybavit absolventy kvalitními a hlubokými znalostmi matematiky a informatiky vzhledem k možnostem jejich využití při řešení náročných problémů technické praxe. Získají také vzdělání v oblasti základních technických oborů, takže se stanou teoreticky dobře vybavenými inženýry, kteří budou schopni úspěšně řešit nejrůznější inženýrské úlohy za efektivního využití výpočetní techniky. Budou dobře připraveni na vývojovou a inovační činnost na vysoké úrovni a na výzkumnou činnost v nejrůznějších technických i jiných oborech. Naleznou proto snadné uplatnění na trhu práce.

Podmínky přijetí ke studiu

Podmínkou přijetí je:

  • řádné ukončení studia bakalářského oboru Matematické inženýrství na FSI nebo oboru s odpovídající strukturou předmětů na jiné fakultě
  • úspěšné absolvování písemné části přijímací zkoušky (pokud není děkanem prominuta)
  • velmi dobré znalosti uchazeče v matematických předmětech absolvovaných během bakalářského studia)
  • silná motivace ke studiu matematiky a jejích aplikací vyplývající z předchozích studijních či jiných tvůrčích výsledků

Možnosti uplatnění

Díky kvalitním znalostem technických disciplín, matematiky, fyziky a informatiky bude o absolventy velký zájem v široké škále oborů. Absolventi naleznou snadné uplatnění zejména na řídících pozicích ve výzkumných a vývojových týmech nejrůznějších profesí (strojírenství, elektrotechnika, elektronika, letecký průmysl, apod.) a v softwarových firmách. Obrovskou výhodou je dobrá orientace v nejmodernějších výpočetních technologiích a dokonalé analytické myšlení. Jejich široké matematické vzdělání jim umožní uplatnění nejen v průmyslové praxi, ale také v mnoha dalších oblastech, např. v bankovnictví, ve státní správě, ve sféře obchodu, atd.

Možnosti dalšího studia

Předpokládá se, že nejlepší studenti budou pokračovat v doktorském studiu oboru Aplikovaná matematika na naší fakultě. Mohou však nastoupit do doktorského studia také v jiných oborech technického či matematického zaměření na VUT v Brně nebo na jiné univerzitě v ČR či v zahraničí.

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

Studenti magisterského oboru Matematické inženýrství mohou strávit část studia (obvykle jeden semestr) na některé zahraniční univerzitě v rámci různých stipendijních programů.

  • V rámci programu ERASMUS má Ústav matematiky FSI VUT v Brně uzavřenu bilaterální smlouvu s univerzitami Molde University College (Norsko), University of Malta (Malta), University of L’Aquila (Itálie), Chalmers University of Technology (Švédsko), Universität Potsdam (Německo), Technische Universität Wien (Rakousko), Université Pierre et Marie Curie, Paris (Francie), Tallinn University of Technology (Estonsko).
  • V rámci mezinárodního programu "Double diploma" (Dvojitý diplom) má Ústav matematiky FSI VUT v Brně uzavřenu smlouvu s University of L’Aquila v Itálii na roční studium.

Pedagogický poradce

prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc., tel: 541 142 729, e-mail: slapal@fme.vutbr.cz