Magisterský navazující studijní program M2A

Obor: Mechatronika

Akademický rok: 2018/19

Garant oboru: doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D.

M-METE-přihláška

Podrobné informace na www:

www.umt.fme.vutbr.cz/cz/studium/uvod.html

Prezentace oboru:

N3904.pps

Charakteristika oboru

Mechatronika představuje obor, který v sobě integruje přesnou mechaniku, elektrotechniku a elektroniku s inteligentním počítačovým řízením. Mechatronika jako vědní obor vznikla z praktických požadavků doby, neboť v současném inženýrství stěží najdeme moderní výrobek, který by neobsahoval jak základní elektromechanickou (hydraulickou, pneumatickou,..) strukturu, tak i elektronické řídící soustavy. Typickým mechatronickým produktem je tedy soustava s prvky inteligentního chování, schopná reagovat na změny prostředí, detekovat kritické provozní stavy a optimalizovat svoji odezvu na dynamicky se měnící okolní podmínky. Tyto komplexní technické produkty musí být od počátku navrhovány jako interaktivní celek, aby bylo dosaženo tzv. synergického efektu. Jen v takovém případě má totiž výsledný produkt lepší vlastnosti, než by vznikly pouhým aditivním skládáním vlastností strojních, elektrotechnických a elektronických subsoustav.
Výuku mechatroniky na VUT v Brně, jako samostatné inženýrské specializace, zajišťuje Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky FSI ve spolupráci s Ústavem automatizace a informatiky FSI a Ústavem výkonové elektrotechniky a elektroniky FEKT. Jedná se tedy o mezifakultní studium, kde přednášejí odborníci z několika ústavů FSI a FEKT. K dispozici jsou počítačové učebny a rozsáhlé laboratoře obou fakult, dále jsou ve struktuře ÚMTMB FSI začleněna zastopení významných evropských firem HBO a Brüel & Kjaer Vibro, které umožňují seznámit studenty a doktorandy s nejmodernější zkušební a laboratorní technikou a softwarovými produkty na zpracování výsledků měření.

Výstupní odborné znalosti a dovednosti

Cílem studia je získání pokročilých interdisciplinárních znalostí z oblastí mechaniky, elektrotechniky, elektroniky a počítačových věd, a schopnost jejich tvůrčího využití při návrhu mechatronických soustav. Kromě teoretických disciplín je kladen důraz na experimentální ověření a fixování získaných poznatků v laboratořích ústavu, s důrazem na osvojení schopnosti týmově spolupracovat a prakticky aplikovat nabyté znalosti při řešení reálných problémů. Snahou je tedy vychovat absolventy se širokým rozhledem, vybavené jak potřebným teoretickým základem, tak i praktickými zkušenostmi z oboru.

Podmínky přijetí ke studiu

Podmínkou přijetí je:

  • řádné ukončení studia bakalářského oboru B-MET Mechatronika nebo B-STI Strojní inženýrství na FSI nebo oboru s odpovídající strukturou předmětů na jiné fakultě
  • úspěšné absolvování písemné části přijímací zkoušky (pokud není děkanem prominuta)
  • velmi dobré výsledky bakalářského studia, a to zejména v oblastech mechaniky (Statika, Kinematika, Dynamika, Elektronika, Průmyslová elektronika)
  • silná motivace ke studiu vyplývající z předchozích studijních či jiných tvůrčích výsledků

Možnosti uplatnění

Možnosti uplatnění jsou díky širokému vědnímu základu mechatroniky velmi rozmanité. Dosavadní absolventi se uplatňují jak ve strojírenských, tak i v elektrotechnických průmyslových subjektech, a poptávka po jejich mezioborové kvalifikaci neustále roste. Navíc v mechatronice akcentovaný systémový přístup k řešení problémů se stále více uplatňuje i v ekonomice, obchodě, biomedicíně a dalších oborech.

Možnosti dalšího studia

Absolvent má možnost pokračovat v doktorském postgraduálním studiu a získat vědeckou hodnost Ph.D. s vyhlídkou na případnou vědeckou či akademickou kariéru.

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

Ústav aktivně využívá fungující bilaterální smlouvy o výměně studentů v rámci programu SOCRATES/ERASMUS s následujícími zahraničními institucemi: Německo: TU Darmstadt - FB Mechanik, TU Chemnitz, Fachhochschule Merseburg, Polsko: Warsaw Polytechnic, Faculty of Mechatronics, Technicko-zemědělská akademie, Fakulta strojní, Bydgoszcz, Dánsko: University College of Aarhus, Irsko: Dublin City University, School of Mechanical and Manufacturing Eng., Portugalsko: Instituto Politécnico de Lisboa, Malta: The University of Malta
Kromě nich nabízejí možnosti zahraničních exkurzí či krátkodobých stáží i některé zahraniční firmy, v posledních letech opakovaně například firma Siemens.

Další výhody studia

Magisterský studijní program Mechatronika vám nabízí:

  • Získání znalostí z oblastí mechaniky, elektrotechniky, elektroniky a počítačových věd.
  • Seznámení s moderními produkty podpor inženýrských prací v těchto vědních oblastech a s řídícími algoritmy založenými na využití metod umělé inteligence.
  • Možnost dalšího studia v doktorských programech (získání vědecké hodnosti Ph.D.) na FSI nebo FEKT.
  • Možnost zahraničních stáží v magisterském nebo doktorském studiu.
  • Větší možnosti při hledání zaměstnání, neboť absolventi - mechatronici mohou pracovat jak ve strojírenských, tak i elektrotechnických průmyslových subjektech. Navíc „mechatronický přístup” k řešení problémů se stále více uplatňuje i v ekonomice, biomedicínství a v obchodě.

Pedagogický poradce

doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D., tel: 541 142 853, e-mail: grepl@fme.vutbr.cz