Magisterský navazující studijní program M2I

Obor: Výrobní stroje, systémy a roboty

Akademický rok: 2017/18

Garant oboru: prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc.

M-VSRE-přihláška

Podrobné informace na www:

www.uvssr.fme.vutbr.cz

Prezentace oboru:

N2303.pps

Charakteristika oboru

Obor Výrobní stroje, systémy a roboty zahrnuje výuku problematiky konstrukce, projektování, stavby, řízení, provozu, retrofitu a diagnostiky obráběcích a tvářecích strojů, průmyslových robotů a manipulátorů a výrobních systémů z nich vytvářených.
Studenti mají možnost profilovat svoje vzdělání v tomto oboru volbou povinně volitelných předmětů a to ve třech variantách (dle nutné návaznosti předmětů).

Profilace na výrobní stroje:
Studenti se seznámí s moderními metodami konstrukce obráběcích a tvářecích strojů s využitím výpočtových, projektových a konstrukčních metod při použití nejmodernějších počítačových systémů, s metodami jejich měření a zkoušení jak sériově vyráběných strojů, tak i jejich prototypů, dále s moderními metodami řízení a zabezpečování jakosti při jejich konstrukci a výrobě (normy řady ISO 9000) včetně moderních metod a nástrojů (QFD, FTA, FMEA, SPC ap.). Diplomové práce, které si studenti v této profilaci volí, jsou převážně z oblastí konstrukce obráběcích a tvářecích strojů a jejich komponent.

Profilace na průmyslové roboty a manipulátory:
Studenti se seznámí se základními i odvozenými typy robotů a manipulátorů, širokou paletou periferních zařízení a řídících systémů, se kterými společně tvoří automatizované (robotizované) pracoviště. Při navrhování uvedených automatizačních prostředků se naučí používat nové výpočtové, konstrukční a projektové metody při použití nejmodernějších počítačových a parametrických systémů modelování. Diplomové práce, které si studenti v této profilaci volí, jsou převážně z konstrukce, projekce, HW a SW vybavení průmyslových robotů a manipulátorů apod.

Profilace na výrobní systémy:
Tato profilace přináší studentům široký okruh informací potřebných pro úspěšnou činnost zejména při organizaci a řízení výroby v moderních, vysoce automatizovaných výrobních systémech. Posluchači se seznámí se stavbou a provozem nejmodernějších výrobních strojů, progresivními technologiemi, s prostředky pro manipulaci materiálem a výrobními pomůckami. Značná pozornost je věnována automatizačním a řídicím prvkům, zejména pak aplikaci informačních technologií včetně počítačové podpory (CA technologie - CAD, CAPP, CAM, CAQ) a počítačové integrace výroby (CIM). Získané teoretické i praktické vědomosti, znalosti a zkušenosti mohou absolventi využít při projektování, stavbě, provozu a diagnostice výrobních systémů. Diplomové práce, které si studenti v této profilaci volí, se týkají především oblastí projekce výrobních systémů, řízení VS, HW a SW vybavení VS, tvorby informačních systémů apod.

Ústav podporuje zpracovávání témat diplomových prací pro externí zadavatele.

Výstupní odborné znalosti a dovednosti

Obor Výrobní stroje, systémy a roboty zahrnuje výuku problematiky konstrukce, projektování, stavby, řízení, provozu, retrofitu a diagnostiky obráběcích a tvářecích strojů, průmyslových robotů a manipulátorů a výrobních systémů z nich vytvářených.

Podmínky přijetí ke studiu

  • Řádné ukončení studia bakalářského oboru Strojní inženýrství nebo Stavba strojů a zařízení na FSI nebo oboru s odpovídající strukturou předmětů na jiné fakultě;
  • úspěšné absolvování písemné části přijímací zkoušky (pokud není děkanem prominuta);
  • velmi dobré výsledky bakalářského studia, a to zejména v oblastech fyziky zejména kinematiky a dynamiky;
  • velmi dobré znalosti uchazeče v oblasti stavby strojů a robotů;
  • silná motivace ke studiu vyplývající z předchozích studijních či jiných tvůrčích výsledků, případně z motivačního dopisu.

Možnosti uplatnění

Úspěšní absolventi oboru nacházejí budoucí výborné uplatnění jako projektanti, konstruktéři, vývojoví pracovníci, provozní inženýři, pracovníci odborných zkušeben, prodejci zejména ve společnostech, zabývajících se vývojem, výrobou a prodejem výrobních strojů, projektováním a řízením výrobních systémů ale i jako manažeři řízení výroby ve strojírenských a typem výroby jim příbuzných firmách nebo i jako manageři řízení výroby ve strojírenských a jim příbuzných firmách, tedy společnostech, zabývajících se vývojem, výrobou a prodejem výrobních strojů, projektováním a řízením výrobních systémů.

Možnosti dalšího studia

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky zabezpečuje doktorské studium v oboru Konstrukční a procesní inženýrství, což dává studentům perspektivu pro budoucí vědeckou aktivitu v celém studijním oboru. Úspěšné studium je ukončeno získáním titulu Ph.D.

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

Ústav udržuje pracovní kontakty s několika zahraničními technickými univerzitami a výzkumnými pracovišti. K těm patří zejména: TU a FhI Chemnitz (D), Hogeschool van Utrecht (H), ESIEE Paris (F), Tampere University of Technology (Tampereen Teknillinen Yliopisto) Tamperen Teknilinnen Korkeakoulu (FIN) , Polytechnio Kritis (GRECE), TU Gratz (A) a TU Parma (I). Studenti a doktorandi ústavu mohou vyjíždět (a také vyjíždějí) na krátkodobé i dlouhodobé stáže na tyto pracoviště a rovněž je možno na těchto univerzitách i zpracovat a obhájit diplomový projekt.

Další výhody studia

Všichni studenti oboru Stavba výrobních strojů a zařízení absolvují v rámci předmětu Elektrotechnika výrobních strojů kvalifikační kurz, z něhož mohou složit zkoušku podle Vyhl. č. 50/1978 Sb., potřebnou pro další aktivity v oboru.
Zájemci, kteří absolvují některé specielní nepovinné předměty, získají možnost pokračovat v nadstavbovém studiu soudního znalectví tohoto oboru v rámci celoživotního vzdělávání občanů. Studium Technického znalectví tak vytváří předpoklady pro možné jmenování soudním znalcem. Ústav zajišťuje v rámci celoživotního vzdělávání občanů nadstavbové studium pod názvem „Technické znalectví v oborech strojírenství a ekonomika strojů, zařízení a systémů”.

Pedagogický poradce

doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr., tel: 541 142 474, e-mail: knoflicek@fme.vutbr.cz