Magisterský navazující studijní program M2V

Obor: Výrobní systémy

Akademický rok: 2017/18

Garant oboru: doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.

M-VSYE-přihláška

Podrobné informace na www:

www.uvssr.fme.vutbr.cz

Charakteristika oboru

Studijní obor s dvojitým diplomem „Výrobní systémy“ je garantován Ústavem výrobních strojů, systémů a robotiky (ÚVSSR) na VUT v Brně a německým Institutem výrobních strojů a výrobních systémů (IWP) na TU Chemnitz. Oba výše uvedení partneři disponují z důvodu dlouholeté spolupráce společnými základy ve výzkumu a ve výuce, což umožňuje nabídnout studentům širší skladbu předmětů v oblasti strojírenské výroby. Z toho se také rozšiřuje profil absolventa, kde je jeho profilace dána zaměřením:

  • od IWP s vlastnostmi výrobních strojů, vývojem struktur strojů, tvářecí technikou, virtuální realitou a
  • od ÚVSSR s konstrukcí výrobních strojů, výrobními systémy a robotikou

Výstupní odborné znalosti a dovednosti

Obor Stavba výrobních strojů a zařízení zahrnuje výuku problematiky konstrukce, projektování, stavby, řízení, provozu, retrofitu a diagnostiky obráběcích a tvářecích strojů, průmyslových robotů a manipulátorů a výrobních systémů z nich vytvářených. Cílem je studenty kvalifikačně připravit na vývoj, konstrukci, řízení a diagnostiku výrobních strojů a průmyslových robotů za použití nejmodernějších metod používajících se v dané oblasti. Dále na návrh, instalaci a provoz nejrůznějších robotizovaných pracovišť a výrobních systémů. Koncepce studijního programu umožňuje absolventům získat dostatečné kompetence pro spolupráci v mezinárodních vývojových, projekčních a konstrukčních týmech.

Podmínky přijetí ke studiu

Řádně ukončené bakalářské studium v oblasti technických věd a úspěšné vykonání přijímací zkoušky (není-li děkanem prominuta).

Dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání uchazeče a úspěšné vykonání přijímací zkoušky, není-li děkanem prominuta. Součástí přijímací zkoušky je i prokázání dostatečných znalostí německého jazyka (minimálně B1 s dosažením úrovně B2 před odjezdem na TU Chemnitz).

Možnosti uplatnění

Úspěšní absolventi oboru nacházejí budoucí výborné uplatnění jako projektanti, konstruktéři, vývojoví pracovníci, provozní inženýři, pracovníci odborných zkušeben, prodejci zejména ve společnostech, zabývajících se vývojem, výrobou a prodejem výrobních strojů, projektováním a řízením výrobních systémů ale i jako manažeři řízení výroby ve strojírenských a typem výroby jim příbuzných firmách nebo i jako manažeři řízení výroby ve strojírenských a jim příbuzných firmách, tedy společnostech, zabývajících se vývojem, výrobou a prodejem výrobních strojů, projektováním a řízením výrobních systémů.
Prostřednictvím osvojení cizího jazyka, poznáním cizí kultury, kvalitnímu teoretickému vzdělání a širokému univerzálnímu základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventů na všechny aktuální požadavky jejich budoucí profesionální praxe.

Možnosti dalšího studia

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky zabezpečuje doktorandské studium v oboru Konstrukční a procesní inženýrství, což dává studentům perspektivu pro budoucí vědeckou aktivitu v celém studijním oboru. Úspěšné studium je ukončeno získáním titulu Ph.D.

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

Součástí studijního programu je již povinná zahraniční stáž na TU-Chemnitz v minimální délce jednoho semestru.

Další výhody studia

Všichni studenti absolvují uznávanou německou jazykovou zkoušku DSH přímo na TU-Chemnitz, dále mají možnost tří až čtyř týdenního jazykového pobytu na TU-Chemnitz. Během pobytu mají studenti možnost uplatnit své dovednosti ve vědecko-výzkumných projektech na TU-Chemntiz. V průběhu studia v Německu jsou studenti v kontaktu nejen s německými studenty, ale také se studenty z ostatních zemí světa, což jim umožňuje získat velmi cenné interkulturní zkušenosti.

Pedagogický poradce

doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr., tel: 541 142 474, e-mail: knoflicek@fme.vutbr.cz