Bakalářský studijní program B3S

Obor: Aplikovaná informatika a řízení

Akademický rok: 2017/18

Garant oboru: prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.

B-AIŘE-přihláška

Podrobné informace na www:

autnt.fme.vutbr.cz/main.php

Prezentace oboru:

B2370.pdf

Charakteristika oboru

Obor Aplikovaná informatika a řízení je garantován Ústavem automatizace a informatiky (ÚAI). Tento obor je tříletý a jeho hlavní náplň tvoří předměty související s informačními technologiemi a automatizací.
Studijní program zahrnuje základní předměty z oblasti technického a programového vybavení počítačů, z oblasti navrhování technických automatizačních prostředků a tvorby programů pro informační a řídicí systémy. Ve výuce se studenti seznámí s navrhováním a provozem informačních systémů pracujících v prostředí počítačových sítí, metodami modelování, optimalizace a simulace systémů i s konkrétními programovými produkty, které se dnes používají v praxi (MATLAB, SIMULINK, CASE, CAE, CONTROL WEB, STEP 7, …). Studenti se naučí využívat počítače pro řízení technologických procesů a vytvářet informační systémy s využitím těchto prostředků. Praktická výuka je zajišťována v počítačových učebnách a v laboratořích. Součástí výuky jsou také exkurze do špičkových tuzemských i zahraničních podniků a škol.

Výstupní odborné znalosti a dovednosti

Cílem je zejména dokonalé praktické zvládnutí práce s výpočetní a řídicí technikou. V informatické části oboru je důraz kladen na aplikace výpočetní techniky, k nimž patří navrhování a správa počítačových sítí, vývoj informačních systémů a síťových aplikací. Těžištěm oblasti automatizace a řízení jsou moderní technické prostředky automatizace včetně neprůmyslových automatizačních a zabezpečovacích systémů.

Podmínky přijetí ke studiu

Dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání uchazeče a úspěšné vykonání přijímací zkoušky, není-li děkanem prominuta.

Pro studium uvedeného oboru nejsou ve studijním programu stanoveny žádné specifické podmínky. Předpokládá se ovšem zájem o problematiku informatiky a automatického řízení.

Možnosti uplatnění

Absolventi mají široké možnosti uplatnění plynoucí z potřeby zavádění informačních technologií a automatizace činností ve všech oblastech hospodářství v průmyslových i neprůmyslových odvětvích a ve státní správě. Absolventi mohou získat místo ve firmách, zabývajících se vývojem softwaru, prodejem programů a počítačů, projektováním regulačních a řídicích systémů, zaváděním a správou počítačových sítí, a to jak v malých soukromých firmách, tak i ve velkých společnostech.
O absolventy je velký zájem, protože v oblasti informačních technologií a automatizace vznikl v poslední době velký počet nových, dynamicky se rozvíjejících firem. Všichni naši absolventi doposud našli uplatnění a někteří jsou dokonce majiteli specializovaných společností. V současné době poptávka firem překračuje možnou nabídku absolventů oboru. Další rozvoj informačních technologií a automatizace zaručuje absolventům dlouhodobou perspektivu uplatnění a dobrého finančního ohodnocení.

Možnosti dalšího studia

Absolventi bakalářského oboru Aplikovaná informatika a řízení mohou pokračovat studiem stejnojmenného dvouletého oboru navazujícího magisterského studia a získat titul inženýr.

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

Ústav automatizace a informatiky spolupracuje s předními našimi i zahraničními firmami, které působí v informačních technologiích nebo v automatizační technice. Pro tyto firmy řeší konkrétní praktické úlohy formou konzultací, zpracováním diplomových prací, realizací individuálních zakázek aj. Firmy podporují ÚAI poskytováním špičkových přístrojů, počítačů a programového vybavení. ÚAI má také četné kontakty s řadou renomovaných zahraničních univerzit – např. Technische Universität Wien (Rakousko), Technische Universität Graz (Rakousko), Molde University College (Norsko), University of Vaasa (Finsko), University of Dublin (Irsko), Nottingham Trent University (Velká Británie), University of Applied Sciences Zittau (Německo), University of Split (Chorvatsko), Technical University of Sofia (Bulharsko) a Slovenská technická univerzita v Bratislavě (Slovensko).

Pedagogický poradce

Ing. František Vdoleček, CSc., tel: 541 142 202, e-mail: vdolecek@fme.vutbr.cz