Bakalářský studijní program B3S

Obor: Stavba strojů a zařízení

Akademický rok: 2017/18

Garant oboru: prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.

B-SSZE-přihláška

Prezentace oboru:

B2324.pps

Charakteristika oboru

V rámci studia tohoto oboru jsou studenti seznámeni jak s teoretickými základy oboru stavby strojů (mechanika, fyzika, elektrotechnika atd.), tak také s postupy jejich hospodárného dimenzování včetně využití poznatků z oblasti počítačového navrhování strojních konstrukcí. V závěru studia se posluchači věnují užšímu zaměření studovaného oboru - a to na oblast dopravní a manipulační techniky (automobily, dopravní a manipulační zařízení) nebo na stavbu výrobních strojů.

Výstupní odborné znalosti a dovednosti

Naučit studenta tohoto oboru schopnosti navrhovat především transportní, dopravní a výrobní stroje a jejich konstrukčních skupiny a podskupiny. Student si rozšíří dosavadní znalosti konstruování a pevnostních výpočtů na výše uvedené skupiny strojů. Dále student tohoto oboru získá schopnost organizovat činnost v obchodních a servisních firmách strojů studovaného oboru.
Absolvent během studia získá schopnost uplatnit se u všech firem zabývajících se konstrukční, výrobní, obchodní nebo servisní činností převážně v oblasti transportních, dopravních a výrobních strojů.

Podmínky přijetí ke studiu

Dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání uchazeče a úspěšné vykonání přijímací zkoušky, není-li děkanem prominuta.

Možnosti uplatnění

Absolventi jsou schopni své znalosti uplatnit jak při navrhování strojů a zařízení oboru všeobecného strojírenství včetně experimentálních prací, tak také při jejich provozu. Mohou zastávat funkce konstruktérů, pracovníků zkušeben a provozních pracovníků.

Možnosti dalšího studia

Po úspěšném absolvování tohoto oboru může student pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském dvouletém studiu oborů M-ADI „Automobilní a dopravní inženýrství” nebo M-VSR „Výrobní stroje, systémy a roboty”

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

Zahraniční univerzity, se kterými má Ústav automobilního a dopravního inženýrství kontakty, mají za jednu z podmínek přijetí studenta na stáž ukončené bakalářské studium. Proto stáže v zahraničí v bakalářském studiu nepřipadají prozatím v úvahu.

Pedagogický poradce

doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., tel: 541 142 427, e-mail: skopan@fme.vutbr.cz