Doktorský studijní program D4Z

Obor: Konstrukční a procesní inženýrství

Akademický rok: 2018/19

Garant oboru: prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.

D-KPI

Doktorský studijní program konstrukčního a procesního inženýrství zahrnuje velmi široký obor návrhů strojů a zařízení, provozu a procesů technologických souborů a celků. Studium je zaměřeno na výpočtové modely strojů a zařízení, experimentální úlohy a na moderní způsoby počítačového modelování a simulace provozu a probíhajících procesů v jednotlivých strojích, resp. souborech zařízení. Disertační práce jsou definovány konkrétním realizačním výstupem ve studovaném oboru.

Automobilní a dopravní inženýrství

Charakteristika oboru

 • Osobní a nákladní automobily, autobusy, přívěsové a návěsové jízdní soupravy, motocykly.
 • Spalovací motory pro pohon všech druhů vozidel a pracovních strojů, dynamika hnacích ústrojí, příslušenství motorů, ekologie.
 • Stroje a zařízení pro manipulaci s materiály ve vnitrozávodové dopravě a mezioperační dopravě, pro těžbu a dopravu stavebních materiálů a surovin, pro dopravu osob v budovách.

Podmínky přijetí ke studiu

Absolvované magisterské studium v oblasti technických věd.

Možnosti uplatnění

Po dokončení studia a obhajobě doktorské disertační práce naleznou absolventi uplatnění ve státních i resortních výzkumných ústavech a vývojových odděleních výrobních závodů českého i zahraničního průmyslu, jejichž činnost se vztahuje ke studovanému oboru (automobilový průmysl, vývoj a výroba stavebních a dopravních a manipulačních strojů atd.). Obdobné uplatnění mohou najít i v zahraničí.

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

Ústav udržuje pracovní kontakty s několika zahraničními technickými univerzitami a výzkumnými pracovišti. Zejména bohatou spolupráci má ústav s Otto-von-Guericke-Universität Magdegurg, TU Dresden a TU Keiserslautern. Doktorandi mohou vyjíždět na krátkodobé i dlouhodobé stáže na tato pracoviště, případně lze na těchto univerzitách zpracovat a obhájit doktorskou disertaci.

 

Energetické inženýrství

Charakteristika oboru

Studium vědeckých disciplin zaměřených na stavbu a provoz tepelně energetických a jaderných zařízení. Jedná se o aplikované vědecké discipliny, jejichž základem je termomechanika, přenos hmoty a tepla, hydromechanika a jaderná fyzika. Témata doktorských prací jsou zaměřena na kotle, parní a spalovací turbíny,komponenty jaderných elektráren, výměníky tepla, obnovitelné zdroje, energetické využití biomasy a odpadů a tepelné oběhy energetických centrál. Všechna konkrétní témata vycházejí z potřeb průmyslové praxe a jsou využitelná zejména v resortech energetiky a energetického strojírenství.

Podmínky přijetí ke studiu

Absolvované magisterské studium v oblasti technických věd.

Možnosti uplatnění

Absolventi doktorského programu mají možnost širokého uplatnění v podnicích zabývajících se výrobou prvků a zařízení pro energetiku i v provozech energetických podniků. Možnosti mají též u malých a středních firem, výzkumných organizací i správních institucí, v neposlední řadě též jako soukromí podnikatelé.

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

Během studia mohou doktorandi v rámci programů EU pracovat jako stážisté na zahraničních univerzitách (TU Drážďany, švédské a anglické vysoké školy, výzkumná střediska EU atd.).

Podrobnější informace poskytne

doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D., tel: 541 142 581, e-mail: pospisil.j@fme.vutbr.cz

 

Fluidní inženýrství

Podrobné informace na www:

khzs.fme.vutbr.cz

Charakteristika oboru

Fluidní inženýrství je obor, který zasahuje téměř všechny oblasti lidské činnosti. Principů mechaniky tekutin využívá většina strojních zařízení a technologií. Zaměření disertace v oboru fluidního inženýrství je proto směrováno jak do oblasti návrhu hydraulických a pneumatických prvků a systémů, tak využití tekutin v různých technologiích, například čistírnách odpadních vod, elektrárnách, teplárnách, ale i do oblastí hydraulické dopravy a medicínské techniky. Problematika je zaměřena zejména na výpočtové modelování proudění - ventilátory, kompresory, čerpadla, turbiny, ale i automobily a větrné elektrárny. Dále na návrhy hydraulických i pneumatických prvků i čerpadel pro automobilový průmysl, letecký průmysl a stavební a manipulační stroje. Odbor fluidního inženýrství V:Kaplana vlastní nejmodernější software a hardware a dobře vybavenou laboratoř pro verifikaci teoretických výsledků. Pracoviště bylo oceněno Cenou ministryně školství za výzkum, což svědčí o napojení studia na průmyslovou praxi, která tvoří základ pro uplatnění absolventů u firem.

Výstupní odborné znalosti a dovednosti

Absolvent získá konstrukční dovednosti založené na výpočtovém modelování nejmodernějšími softwary.Jejich uplatnění nalezne ve všech strojírenských podnicích. Navíc bude schopen projektovat veškerá hydraulická zařízení včetně čistíren odpadních vod. Mezioborové znalosti absolventů jsou základem pro odbornost provozního inženýra ve všech technologiích využívajících proudění tekutin (všechny druhy elektráren, teplárny, vodárny, čistírny odpadních vod, chemický, farmaceutický průmysl, rafinérie ropy a jiné).

Podmínky přijetí ke studiu

Absolvované magisterské studium v oblasti technických věd.

Hydrodynamika

Možnosti uplatnění

Uplatnění absolventů je široké, neboť téměř každý stroj obsahuje buď hydraulické, nebo pneumatické prvky. Například: Automobilový průmysl - optimalizace tvaru karoserie, silové účinky vzduchu, palivová čerpadla, výfuky, chlazení; Letecký průmysl - obtékání profilů, hydraulické a pneumatické prvky; Elektrárny, teplárny, čistírny odpadních vod, kde se absolventi uplatní jako provozní inženýři; Projektování čerpacích stanic, elektráren, čistíren odpadních vod a podobně.
Obecně se absolventi uplatní jako konstruktéři, projektanti a provozní inženýři ve všech oblastech průmyslové výroby a technologií.

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

Odbor spolupracuje s univerzitami v Anglii, Německu, Rumunsku, Rusku, Polsku a Slovensku. Odborné stáže je možno zajistit i u zahraničních firem, např. u firmy Voith-Siemens Hydro v Heidenheimu. Většina našich doktorandů dnes pracuje u zahraničních firem.

Další výhody studia

Široké mezioborové znalosti,umožňující řešit nejsložitější konstrukční prvky ve vzájemných souvislostech mechaniky, hydromechaniky, elekrohydrodynamiky.

Podrobnější informace poskytne

doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D., tel: 541 142 329, e-mail: stigler@fme.vutbr.cz

 

Konstrukční inženýrství

Podrobné informace na www:

www.uk.fme.vutbr.cz/

Výstupní odborné znalosti a dovednosti

Cílem studia je příprava studentů k samostatné tvůrčí činnosti na úrovni mezinárodních standardů v oblasti konstruování strojů a jejich částí a v oblasti průmyslového designu. Důraz je kladen zejména na využití nejnovějších poznatků základních a aplikovaných věd a na integraci počítačových, informačních a komunikačních technologií do konstrukčního procesu.
Tématem doktorských disertačních prací jsou vždy aktuální problémy spadající do výzkumného programu Ústavu konstruování FSI VUT v Brně a spolupracujících tuzemských a zahraničních institucí. Zaměření doktorských disertačních prací vychází z následujících oblastí:

 • tribologie (základní a aplikovaný výzkum mazání strojních součástí),
 • diagnostika (zkoušky agregátů, diagnostika podvozků motorových vozidel a měření hluku a vibrací),
 • únavové vlastnosti (kontaktní únava a akustická emise),
 • konstrukce a virtuální navrhování (inženýrské analýzy a simulace, digitalizace a měření),
 • průmyslový design (technologické celky, dopravní prostředky, environmentální design, vizuální komunikace a přístrojová technika).
Obhájené doktorské disertační práce jsou zveřejněny zde.
Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Školitelé jsou respektovaní odborníci s mezinárodním kreditem. Jejich seznam je k dispozici zde .

Podmínky přijetí ke studiu

Absolvované magisterské studium v oblasti technických věd.

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu technického zaměření, hovorová znalost anglického jazyka, úspěšné absolvování přijímacího řízení a souhlas školitele.

Možnosti uplatnění

Vzhledem k interdisciplinárnímu charakteru studia naleznou jeho absolventi uplatnění jako vědečtí, výzkumní nebo vývojoví pracovníci ve všech strojírenských oborech, a to jak v národním, tak i celosvětovém měřítku.
Vynikajícím absolventům doktorského studijního programu nabízí Ústav konstruování možnost dalšího uplatnění na pozici odborného asistenta. Podrobnosti lze nalézt zde.

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

Mezinárodní spolupráce Ústavu konstruování vytváří podmínky pro doktorské studium na zahraničních vysokých školách a zpracování témat disertačních prací na zahraničních institucích. Spolupráce je zaměřena především na vybrané prestižní univerzity, pracoviště a osobnosti a uskutečňuje se na základě kvality, partnerství, vzájemné důvěry a uznání. Aktuální seznam spolupracujících institucí je uveřejněn na webových stránkách Ústavu konstruování (http://www.uk.fme.vutbr.cz/).

 

Stavba letadel a provoz letadel

Podrobné informace na www:

lu.fme.vutbr.cz/

Charakteristika oboru

Studium pokrývá široké spektrum vědeckých disciplin týkajících se letectví a je v souladu s jeho světovým vývojem. Je zakončeno obhajobou doktorské disertační práce a udělením titulu Ph.D. Doktorské práce ve specializaci Stavba letadel jsou tématicky zaměřeny na moderní metody řešení stěžejních problémů aerodynamiky a mechaniky letu, pevnosti, stability, únavy, životnosti a velkých deformací leteckých konstrukcí, progresivních konstrukčních materiálů a spojovacích technologií. Témata ve specializaci Provoz letadel jsou zaměřena především na problematiku organizace, ekonomiky a bezpečnosti letecké dopravy. Studenti doktorského studijního programu jsou během studia aktivně zapojeni do řešení konkrétních projektů Leteckého ústavu a zejména v rámci vědeckých úkolů Centra leteckého a kosmického výzkumu.

Podmínky přijetí ke studiu

Absolvované magisterské studium v oblasti technických věd.

Možnosti uplatnění

Po dokončení studia a obhajobě doktorské disertační práce naleznou absolventi uplatnění ve státních i resortních výzkumných ústavech a vývojových oddělení výrobních závodů českého i zahraničního leteckého průmyslu, v zahraničí např. u Evropského leteckého konsorcia Airbus.

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

Studijní pobyt v délce až jeden semestr s předem určenou náplní a zpracováním zadaného úkolu. Studium v rámci programu ERASMUS na následujících univerzitách: TU Braunschweig Německo, UWE Bristol Anglie, GU Glasgow Skotsko, KHBO Ostende Belgie.

 

Procesní inženýrství

Podrobné informace na www:

uinfo.html?ustav=3360&lang=0

Charakteristika oboru

Doktorské studium zakončené získáním titulu Ph.D. (doktor) lze považovat za jednu ze stěžejních aktivit Ústavu procesního a ekologického inženýrství.
PRŮBĚH A VEDENÍ DOKTORSKÉHO STUDIA:
Doktorské studium na ÚPEI má již dlouhodobou tradici, je vedeno zcela systematicky a v duchu následujících zásad a charakteristik:

 • Školitelem doktoranda je vždy zkušený pracovník a každý doktorand má zároveň školitele – specialistu, kterým je většinou špičkový odborník z průmyslové praxe. Tím je zajištěna využitelnost výsledků doktorské dizertační práce.
 • Tématem dizertačních prací jsou vždy „živé projekty“, tzn. předmět řešení pochází buď z průmyslové praxe, mezinárodních projektů, konzultační činnosti apod.
 • Téma doktorské dizertační práce je vždy přizpůsobeno orientaci doktoranda; jinými slovy: pokud je doktorandovi bližší teoretická práce, zabývá se řešením v této oblasti, pokud je však prakticky orientován, téma je zaměřeno více na experimentální a aplikační popř. realizační činnost. Vždy však je doktorand veden tak, aby dokázal komunikovat se spolupracovníky jinde, což rozšiřuje jeho možnosti a schopnosti a zvyšuje potom cenu na trhu práce.
 • Doktorskému studiu je věnována mimořádná pozornost i z hlediska materiálního a technického zabezpečení a komfortu pracovního prostředí. V tomto směru patří zajištění (na základě srovnání s pracovišti doktorandů po celém světě) mezi absolutní světovou špičku.
 • Doktorandi jsou zapojováni do řešení různých projektů, kde mají možnost již během studia aplikovat výsledky své práce, popř. zajistit si možnost výdělku mimo stipendium a odměny.

Podmínky přijetí ke studiu

Absolvované magisterské studium v oblasti technických věd.

Možnosti uplatnění

Absolventi doktorského studia mají možnost prokázat se svou odbornou činností a již během tohoto studia většinou uzavírají předběžné dohody o pracovním poměru. Titul Ph.D. je respektován u nás i v zahraničí.

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

Jsou v souladu s informacemi uvedenými na stránce informací o ústavu, přičemž doktorandi jsou upřednostňováni.

 

Řízení strojů a procesů

Podrobné informace na www:

autnt.fme.vutbr.cz/main.php

Charakteristika oboru

Cílem studia je příprava studentů k samostatné tvůrčí činnosti v oblasti teorie řízení, umělé inteligence, soft computingu (fuzzy logika, neuronové sítě, evoluční programování, …) a operačního výzkumu aplikované na řízení strojů a technologických procesů, rozvrhování výrobních procesů, vývoj expertních a informačních systémů a řízení projektů. Témata disertačních prací zahrnují identifikaci, modelování, simulaci a řízení nelineárních soustav, vývoj distribuovaných monitorovacích a dispečerských systémů, řešení složitých optimalizačních problémů, návrh a realizaci řízení robotů, jejich navigaci apod.

Podmínky přijetí ke studiu

Absolvované magisterské studium v oblasti technických věd.

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu technického zaměření, hovorová znalost anglického jazyka, úspěšné absolvování přijímacího řízení a souhlas školitele.

Možnosti uplatnění

Vzhledem k interdisciplinárním charakteru studia propojujícímu automatizaci, řízení a informatiku mají jeho absolventi uplatnění jako vědečtí, výzkumní nebo vývojoví pracovníci v domácích i zahraničních firmách zabývajících se aplikacemi moderních informačních technologií, návrhem a tvorbou řídicích a informačních systémů a nasazením automatizačních prostředků pro řízení strojů a technologických procesů.

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

Studenti mají možnost navázat na krátkodobé i dlouhodobé studijní pobyty studentů ústavu na zahraničních univerzitách v rámci programů Socrates/Erasmus a CEEPUS, např. na univerzitách v Bristolu, Aalborgu, Cluny, Utrechtu, Tampere a Mariboru.

 

Stroje a zařízení

Podrobné informace na www:

www.uvssr.fme.vutbr.cz

Charakteristika oboru

Doktorské studium na Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky je založeno na využití nejnovějších vědecko-technických poznatků ve dvou stěžejních oblastech. V první oblasti zahrnující stavbu výrobních strojů, robotů a výrobních systémů, včetně jejich komponent a řízení v návaznostech na interdisciplinární a multidisciplinární přístup. V oblasti druhé zaměřené na kvalitu, spolehlivost a bezpečnost technických systémů. Studium je zakončeno obhajobou doktorské práce a udělením titulu Ph.D.

Oblasti zaměření doktorských prací na Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky:

 1. Statické i dynamické analýzy a ověřování vybraných parametrů výrobních strojů a zařízení
 2. Nové přístupy ke zvyšování přesnosti výrobních strojů
 3. Počítačová podpora, optimalizace, mechatronika a adaptivita řízení strojů a robotů
 4. Mobilní roboty, jejich navigace a řízení
 5. Ekodesign v konstrukci výrobních strojů, optimalizace sériových a paralelních kinematických struktur průmyslových robotů
 6. Pohony výrobních strojů a zařízení
 7. Údržba, diagnostika, životnost a spolehlivost strojů a zařízení
 8. Bezpečnost technických systémů, kultura bezpečnosti ve firemní praxi
 9. Spolehlivost lidského činitele
 10. Posuzování rizik technických systémů
 11. Průmyslová a aplikovaná metrologie
 12. Řízení a zabezpečování kvality ve vývoji, konstrukci a výrobě

Výstupní odborné znalosti a dovednosti

Studenti získají odborné znalosti a dovednosti v oblastech zaměřených na výrobní stroje a systémy, robotiku, elektrické stroje, údržbu, diagnostiku, životnost a spolehlivost strojů a zařízení, bezpečnost, posuzování rizik technických systémů, kvalitu výroby, průmyslovou a aplikovanou metrologii a znalecké obory ve strojírenství.

Podmínky přijetí ke studiu

Absolvované magisterské studium v oblasti technických věd.

Možnosti uplatnění

Studenti doktorského studia jsou připravováni během svého studia na samostatnou vývojovou a vědecko-výzkumnou činnost transformující nejnovější poznatky do průmyslových aplikací. Proto po dokončení studia a obhajobě doktorské práce naleznou uplatnění jako vývojoví pracovníci v oblasti stavby výrobních strojů, robotů a výrobních systémů, včetně jejich komponent a řízení. Dále se také uplatní jako pracovníci v oblasti řízení kvality, údržby, diagnostiky, spolehlivosti, metrologie, bezpečnosti a posuzování rizik technických systémů. Současně jsou schopni přispívat k rozvoji dané oblasti, a to ve výrobních podnicích a výzkumných ústavech v ČR i ve světě.

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

Ústav udržuje pracovní kontakty s několika zahraničními technickými univerzitami a výzkumnými pracovišti. K těm patří zejména: TU a FhI Chemnitz, Hogeschool van Utrecht, ESIEE Paris, Tamperen Teknilinnen Korkeakoulu, Polytechnio Kritis, TU Gratz. Doktorandi mohou vyjíždět (a také vyjíždějí) na krátkodobé i dlouhodobé stáže na tyto pracoviště a je možno na těchto univerzitách zpracovat a obhájit doktorskou práci.

Podrobnější informace poskytne

Ing. Ondřej Andrš, Ph.D., tel: 5411454114,

 

Technika prostředí

Charakteristika oboru

Doktorské studium této specializace zajišťuje odbor termomechaniky a techniky prostředí EÚ. Studium je převážně zaměřeno na problematiku z oblasti větrání, klimatizace a vytápění. Témata doktorských prací jsou směrována na výzkumy a efektivní řešení speciálních problémů z uvedené oblasti, např. na problémy optimální distribuce vzduchu ve větraných a klimatizovaných prostorech, na problémy měření a hodnocení stavu prostředí a na řešení speciálních problémů větracích, klimatizačních a vytápěcích soustav a jejich prvků. Při řešení konkrétních témat jsou využívány jak nejmodernějšími experimentální metody, tak počítačové modelování. Pro řešení oběma přístupy má pracoviště odboru bohaté technické vybavení a dlouholeté zkušenosti. Všechna témata doktorských prací vychází z potřeb praxe nebo potřeb národního i mezinárodního programu výzkumu, řešeného na odboru termomechaniky a techniky prostředí formou grantových projektů.

Podmínky přijetí ke studiu

Absolvované magisterské studium v oblasti technických věd.

Možnosti uplatnění

Absolventi doktorského studijního programu mají uplatnění v podnicích a firmách zabývajících se výrobou větracích, klimatizačních, vytápěcích i jiných strojních zařízení, především v oblasti výzkumu a vývoje. Nachází však také uplatnění v projekčních kancelářích a ve správních institucích. Získané znalosti mohou v neposlední řadě uplatnit jako soukromí podnikatelé.

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

Studenti mají možnosti krátkodobých i dlouhodobých stáží, studijních pobytů a spolupráce na následujících zahraničních universitách, se kterými má odbor termomechaniky a techniky prostředí uzavřeny bilaterální smlouvy v rámci programu Socrates/Erasmus:

 • Hertforshire University, Velká Británie
 • Loughborough University, Velká Británie
 • Strathclyde University, Velká Británie
 • Alborg University, Dánsko
 • Lund University, Švédsko