Doktorský studijní program D4T

Obor: Strojírenská technologie

Akademický rok: 2018/19

Garant oboru: prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc.

D-STGE-přihláška

Podrobné informace na www:

ust.fme.vutbr.cz

Charakteristika oboru

Doktorský studijní program je zaměřen na výrobní technologie, jmenovitě technologii obrábění, tváření, svařování, slévárenskou technologii, technologii povrchových úprav včetně automatizace přípravy výroby a automatizaci výrobních procesů, které uvedené technologie využívají a vyžadují. V průběhu studia získají studenti znalosti aplikované matematiky, fyzikální metalurgie, teorie experimentu a optimalizace technologických procesů, společně s dalšími teoretickými a praktickými znalostmi úzce souvisejícími s vybranou oblastí doktorského studia. Cílem doktorského studijního programu je příprava vysoce kvalifikovaných pracovníků pro vědeckou práci v daném oboru. Studium je proto zaměřeno na poznání teoretického základu celého oboru a dále na podrobné seznámení se s nejvýznamnějšími poznatky v užším zaměření, na které navazuje téma disertační práce. Studium je orientováno na přípravu k vědecké práci ve zvoleném oboru a dosažená úroveň znalostí je prezentována u státní doktorské zkoušky. Schopnost dosahovat původní vědecké výsledky je prokazována zpracováním a obhajobou disertační práce. Doktorské studium probíhá prezenční formou (denní studium a student pobírá stipendium) a kombinovanou formou (studium při zaměstnání). Prezenční forma studia trvá zpravidla 4 roky, kombinovaná forma 5 let. Po úspěšné obhajobě disertační práce je absolventům doktorského studijního programu udělen akademický titul "doktor" (ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem).

Výstupní odborné znalosti a dovednosti

Ve studiu strojírenské technologie je možné se specializovat na oblast technologie obrábění a její optimalizaci, technologiei tváření a svařování, a slévárenství , řízení výroby, aplikace modelování na strojích a počítačové simulace.

Podmínky přijetí ke studiu

Absolvované magisterské studium v oblasti technických věd.

Zájemce o studium musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně. Do doktorského studijního programu je přijat na základě úspěšně absolvovaného přijímacího řízení, v rámci kterého jsou prověřovány znalosti z matematiky a fyziky (testy v rozsahu, který odpovídá inženýrskému vzdělání) a základní odborná orientace, související s tématem zvolené disertační práce.

Možnosti uplatnění

Absolventi doktorského studia jsou vybaveni velmi dobrými teoretickými i odbornými znalostmi a proto se jim naskýtají široké možnosti uplatnění v odborných nebo řídících funkcích v rámci státních i soukromých strojírenských, případně mezioborových výrobních podniků, od malých a středních firem až po velké akciové společnosti. Získané znalosti mohou uplatnit i jako výzkumní a vývojoví pracovníci, nebo soukromí podnikatelé.

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

Široké možnosti krátkodobých i dlouhodobých stáží a studijních pobytů, podle jazykových a odborných schopností studenta, aktuálně platných smluv a dohod, zahraničních výzkumných grantů, výměnných pobytů v rámci programů Socrates/Erasmus a spolupráce se zahraničními univerzitami:

 • DTU - Technical University of Denmark, Lyngby, Dánsko
 • The University of Edinburgh, Velká Británie
 • University of Sheffield, Velká Británie
 • University of Loughborough, Velká Británie
 • Technical University of Aachen, Německo
 • Technical University of Stuttgart, Německo
 • Technical University of Chemnitz, Německo
 • Technical University of Magdeburg, Německo
 • Technical University of Freiberg, Německo
 • Technical University of Dresden, Německo
 • The University of Malta, Malta
 • ENSAM - Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers, Cluny, Francie

Další výhody studia

Po dobu studia se studenti mohou zapojit do dalších aktivit ústavu, např. hospodářské činnosti v rámci spolupráce s průmyslovými podniky, kde řeší různé konkrétní problémy technické praxe na základě honorovaných dohod o provedení práce.