Magisterský navazující studijní program M2I

Obor: Aplikovaná informatika a řízení

Akademický rok: 2017/18

Garant oboru: prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.

M-AIŘE-přihláška

Podrobné informace na www:

autnt.fme.vutbr.cz/main.php

Prezentace oboru:

N2370.pdf

Charakteristika oboru

Studijní obor se vyznačuje interdisciplinárním charakterem. Vychovává vysokoškolsky vzdělané odborníky schopné vyvíjet a aplikovat moderní řídicí a informační technologie, navrhovat a vytvářet řídicí a informační systémy, nasazovat automatizační prostředky pro řízení a regulaci technologických procesů. Značná pozornost je věnována moderním a perspektivním přístupům založeným na umělé inteligenci, znalostním systémům, síťovým aplikacím, vyšším formám řízení, moderním technickým prostředkům automatizace včetně neprůmyslové automatizace a zabezpečovacím systémům.

Výstupní odborné znalosti a dovednosti

Cílem studia je výchova odborníků pro navrhování, realizaci a užívání automatizačních prvků a systémů s využitím moderní výpočetní techniky a pro vývoj a aplikace informačních technologií zejména v oblasti strojírenství.

Podmínky přijetí ke studiu

Podmínkou přijetí je:

  • řádné ukončení studia bakalářského oboru Strojní inženýrství nebo Aplikovaná informatika a řízení nebo Matematické inženýrství nebo Mechatronika na FSI nebo oboru s odpovídající strukturou předmětů na jiné fakultě,
  • úspěšné absolvování písemné části přijímací zkoušky (pokud není děkanem prominuta),
  • velmi dobré výsledky bakalářského studia, a to zejména v oblastech matematiky, automatizace a informaticky zaměřených předmětů,
  • zájem o oblast automatizace a informatiky.

Možnosti uplatnění

Absolventi mají široké možnosti uplatnění jako specialisté pro vytváření a provoz informačních a automatizačních systémů či jako poradci v oblastech automatizace a informatiky. Mohou se uplatnit rovněž jako analytici, systémoví či specializovaní programátoři, správci počítačových sítí a informačních a znalostních systémů.

Možnosti dalšího studia

Absolventi magisterského oboru mohou pokračovat ve studiu v příbuzných doktorských studijních programech a získat titul doktor (Ph.D.).

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

Ústav automatizace a informatiky má četné kontakty s řadou renomovaných zahraničních univerzit – např. Technische Universität Wien (Rakousko), Molde University College (Norsko), University of Vaasa (Finsko), University College Dublin (Irsko), Nottingham Trent University (Velká Británie), University of Applied Sciences Zittau (Německo), Slovenská technická univerzita v Bratislavě (Slovensko) a Technická univerzita v Košiciach (Slovensko). Studenti mohou studovat na některé z těchto univerzit v rámci programu SOCRATES/ERASMUS.

Pedagogický poradce

prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D., tel: 541 143 332, e-mail: seda@fme.vutbr.cz