Magisterský navazující studijní program M2I

Obor: Energetické inženýrství

Akademický rok: 2017/18

Garant oboru: doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.

M-ENIE-přihláška

Podrobné informace na www:

www.oei.fme.vutbr.cz

Prezentace oboru:

N2365.pps

Charakteristika oboru

Tento obor zahrnuje celou šíři tepelné techniky a energetiky, tj. technologii výroby užitné energie s minimálními dopady na životní prostředí. Tepelná energetika je a bude páteří ekonomiky. Trvale udržitelný rozvoj společnosti vyžaduje šetrné využívání efektivních zdrojů energie tj. všech obnovitelných i neobnovitelných zdrojů. Součástí výuky je klasická a jaderná energetika tj. stavba a provoz kotlů, tepelných turbín, jaderných reaktorů, parogenerátorů a výměníků tepla. Studenti jsou rovněž seznámeni s obnovitelnými a druhotnými zdroji energie - solární energií, větrnou energií, využíváním biomasy a odpadů, tepelnými čerpadly a s komponenty centralizovaného a decentralizovaného zásobování teplem. Značná pozornost je věnována enviromentálním technologiím energetických zařízení a vlivu provozu energetických zařízení na životní prostředí. Důležitou součástí výuky je ekonomické hodnocení investic v energetice.

Výstupní odborné znalosti a dovednosti

Absolventi oboru získají hluboké teoretické znalosti a osvojí si základní praktické poznatky z oboru energetického inženýrství. To jim umožní, aby byli tvůrčím způsobem schopni navrhnout nová energetická zařízení případně řídit provozy energetických celků. Díky získaným vědomostem jsou schopni reagovat na změny, které v energetice stále probíhají.

Podmínky přijetí ke studiu

- řádné ukončení studia na bakalářském oboru Strojní inženýrství nebo Energetika procesy a životní prostředí nebo oboru Matematické inženýrství vyučovaných na FSI VUT nebo oborů s odpovídající strukturou předmětů řádně ukončených na jiné fakultě,
- úspěšné absolvování písemné části přijímací zkoušky (pokud není děkanem prominuta), velmi dobré studijní výsledky v bakalářském studiu, a to zejména v oblastech termomechaniky a hydromechaniky,
- přehled uchazeče v oblasti energetických zdrojů a jejich hospodárného využívání,
- motivace ke studiu vyplývající z předchozích studijních či tvůrčích výsledků, případně z motivačního dopisu,
- odborná praxe vykonaná v energetickém sektoru.

Možnosti uplatnění

Absolventi mají výbornou možnost uplatnění v praxi, zejména

  • v podnicích energetického strojírenství, ve vývoji, projekci, konstrukci, výpočtech, výrobě, montáži a zkušebnictví
  • řízení provozu a v investiční výstavbě energetiky
  • v ústavech, institucích a v útvarech státní správy, zabývajících se péčí o životní prostředí a racionalizací spotřeby energie
  • u firem podnikajících v energetice včetně možnosti samostatného podnikání (energetické auditorství, konzultační a poradenské služby)

Možnosti dalšího studia

Absolventi oboru mohou získat titul EURING - euroinženýr a mohou též pokračovat v doktorském studiu v prezenční nebo distanční formě.

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

Na pracovišti Odboru energetického inženýrství je řešena řada našich a mezinárodních projektů, do jejichž řešení jsou zapojeni studenti i doktorandi. Pracoviště má rozsáhlou experimentální základnu v těžkých laboratořích Energetického ústavu. Součástí výuky jsou zahraniční exkurze do moderních zahraničních energetických provozů. Diplomovou práci lze zpracovat na švédských vysokých školách ve Västerås a Kalmaru.

Další výhody studia

  1. studenti mají celodenně k dispozici dobře softwarově i hardwarově vybavenou počítačovou učebnu s připojením na internet
  2. diplomovou prací může student řešit praktické technické problémy svého budoucího pracoviště
  3. pracoviště zabezpečuje též navazující doktorský program ve studijním oboru Konstrukční a procesní inženýrství
  4. posluchači mají možnost aktivní účasti při řešení grantů a výzkumných úkolů, vyplývajících z potřeb průmyslu a energetiky.

Pedagogický poradce

doc. Ing. Jan Fiedler, Dr., tel: 541 142 574, e-mail: fiedler@fme.vutbr.cz