Magisterský navazující studijní program M2A

Obor: Fyzikální inženýrství a nanotechnologie

Akademický rok: 2017/18

Garant oboru: prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.

M-FINE-přihláška

Podrobné informace na www:

physics.fme.vutbr.cz

Prezentace oboru:

N3940.pdf

Charakteristika oboru

Pro současné vývojové trendy v inženýrské praxi je příznačné zavádění nových technologií, vznik nových hraničních oborů, vyvíjení stále dokonalejších měřících přístrojů, konstrukce robotů a automatizovaných systémů, využívání netradičních materiálů, rozvoj zkušebnictví a kontroly jakosti výrobků. Předpokladem úspěšnosti práce inženýrů v těchto oblastech jsou matematické znalosti a tvůrčí osvojení fyzikálních principů. Proto Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, v garanci Ústavu fyzikálního inženýrství, poskytuje možnosti a přednosti inženýrského studia a rozšířeného matematického a fyzikálního vzdělávání v oboru „Fyzikální inženýrství a nanotechnologie”. Studium má mezioborový charakter a je zajišťováno ve spolupráci s odborníky z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR. V takto pojatém studiu jsou připravováni inženýři na řešení praktických problémů v moderních hraničních oborech náročných na aktivní pochopení a zvládnutí fyzikálních principů.
V průběhu studia se studenti výběrem nabízených studijních předmětů a zejména volbou tématu diplomové práce postupně zaměřují na jeden ze dvou směrů, buď na inženýrskou optiku, nebo na fyziku povrchů a tenkých vrstev.
Ve studiu orientovaném na inženýrskou optiku získá student teoretické i experimentální znalosti z optoelektroniky, z oblasti zdrojů, šíření a detekce světla, z principů činnosti laserů, z vlastností optických prvků a soustav. Naučí se využívat obecné fyzikální principy měření a optické měřicí metody a přístroje. Je schopen konstruovat moderní optická zařízení.
Ve studiu orientovaném na fyziku povrchů a nanostruktur je studium orientováno na tvorbu a vlastnosti tenkých vrstev a povlaků v modifikacích materiálů používaných v různých vědních i průmyslových oborech. Student získá teoretické a experimentální znalosti z oblasti vakuové fyziky a techniky, principů zdrojů a detekce částic, fyzikálních vlastností povrchů materiálů a tenkých vrstev. Je schopen konstruovat zařízení pro depozici a analýzu tenkých vrstev a nanostruktur.

Výstupní odborné znalosti a dovednosti

Cílem studia je absolventům technicky orientovaných bakalářských oborů s rozšířenou výukou fyzikálních a matematických předmětů poskytnout vzdělání, které je připraví pro činnost ve výzkumných a vývojových laboratořích zaměřených na řešení problematiky vycházející z oblastí aplikované fyziky, na konstrukci vědeckých přístrojů a na inženýrský experiment. Obsah studia je založen na poznání vybraných oblastí moderní fyziky a jejich uplatnění v současné praxi, na pochopení fyzikálních principů měření, na získání praktických dovedností experimentální činností v laboratořích a na schopnosti využití počítačů pro modelování jevů, konstrukci zařízení a zpracování dat.

Podmínky přijetí ke studiu

Podmínky přijetí: a) řádně ukončené bakalářské studium oboru „Fyzikální inženýrství a nanotechnologie“ na FSI, nebo příbuzného oboru v oblasti fyziky nebo aplikovaných věd, b)úspěšné vykonání přijímací zkoušky (není-li uchazeči děkanem prominuta), c) velmi dobré znalosti ve fyzice, matematice a aplikacích odpovídající bakalářskému oboru "Fyzikální inženýrství a nanotechnologie" na FSI, d) velmi dobré studijní výsledky v bakalářském studiu zejména ve fyzice a matematice, e) silná motivace ke studiu vyplývající z předchozích studijních nebo jiných tvůrčích výsledků (jako např. účast na řešení projektů nebo úspěšný studijní pobyt v zahraničí) vyjádřená v motivačním dopisu. Absolventu jiného bakalářského oboru než "Fyzikální inženýrství a nanotechnologie" na FSI může být předepsán zápis vybraných předmětů z bakalářského stupně, jejichž absolvování je pro magisterský studijní program nutné.

Možnosti uplatnění

Absolventi studia jsou zaměřeni na efektivní uplatňování optoelektroniky při konstrukci strojů a přístrojů, na kvalifikované využívání optických metod v metrologii, na zavádění a využívání nových technologií a nanotechnologií a odpovídajících zařízení pro vytváření ochranných povlaků, modifikaci povrchů a přípravu tenkých vrstev pro strojírenské, optické a elektrotechnické účely, na využití počítačů ke konstruování a k vědeckým výpočtům. Na základě hlubších fyzikálně-matematických znalostí jsou schopni rychlé adaptability v různých inženýrských oblastech.

Možnosti dalšího studia

Úspěšní a vědecky orientovaní absolventi magisterského studijního programu mají možnost pokračovat v doktorském studijním programu „Fyzikální a materiálové inženýrství” a po složení státní doktorské zkoušky a obhájení disertační práce získat titul Ph.D.

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

Všichni studenti, kteří jsou jazykově solidně vybaveni, absolvují celý letní semestr prvního ročníku magisterského studia na některé vysoké škole v zahraničí (Anglie, Francie, Holandsko, Německo, Rakousko).

Další výhody studia

Studenti mají možnost rozvíjet studiem získané znalosti a praktické dovednosti zapojením do řešení odborných témat, která vyplývají ze spolupráce s vědeckými institucemi a výrobními podniky.

Pedagogický poradce

prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D., tel: 541 142 848, e-mail: spousta@fme.vutbr.cz