Magisterský navazující studijní program M2I

Obor: Fluidní inženýrství

Akademický rok: 2017/18

Garant oboru: prof. Ing. František Pochylý, CSc.

M-FLIE-přihláška

Podrobné informace na www:

khzs.fme.vutbr.cz

Prezentace oboru:

N2366.pps

Charakteristika oboru

Výuka v tomto oboru je zajišťována hlavně Odborem fluidního inženýrství V. Kaplana, dříve Odbor hydraulických strojů V. Kaplana, který je součástí Energetického ústavu.
Průmysl hydraulických strojů má na Moravě dlouholetou tradici. Není bez zajímavosti, že právě v Brně vynalezl Prof. Kaplan svoji turbínu a první z nich zde byly vyráběny. Duch tvořivé práce přetrvává i dodnes, i když se již nezaměřuje pouze na klasické hydraulické stroje. Práce odboru se rozšířila na všechny technologie a zařízení, kde se využívá proudění tekutin. Patří k nim i automobilní a letecký průmysl. Studenti mají natolik široké vzdělání, že jsou schopni např. navrhnout tvar karoserie automobilu a leteckého profilu, vstřikovací čerpadlo automobilu, jeho brzdný systém, posilovací zařízení, výfuky a další hydraulické a pneumatické mechanismy pro různé druhy strojů. K patentování byla např. přihlášena specielní tryska ostřikovačů čelních skel automobilů, byl vyvinut nový hydraulický prvek – dynamický tlumič tekutinových systémů, udělen patent na novou generaci odstředivých čerpadel a vírovou turbínu pro nízké spády. Výsledky výzkumné práce odboru byly vysoce oceněny např. Cenou ministryně školství za výzkum a účastí v soutěži Česká hlava. V rámci biomedicínského inženýrství navázal odbor spolupráci s univerzitou v Tokiu při výzkumu umělého srdce.
Vybrané předměty, vyučované v rámci oboru Fluidní inženýrství

 • Tekutinové stroje I, II
 • Projektování a provoz tekutinových zařízení
 • Tekutinové mechanismy
 • Modelování tekutinových mechanismů
 • Měření tekutinových systémů
 • Elektroenergetika
 • Teorie hydraulických strojů
 • Dynamika energetických strojů
 • Výpočtové modelování proudění
 • Základy hydroelasticity

Výstupní odborné znalosti a dovednosti

Cílem magisterského studia oboru Fluidní inženýrství je příprava vysoce kvalifikovaných techniků a odborníků schopných uplatnit se všude tam, kde je třeba řešit problémy proudění tekutin se zaměřením na kapaliny. Jako příklady uplatnění absolventů magisterského studia je možné jmenovat následující oblasti:
Hydroenergetika – efektivní a ekologický šetrné využívání vodní energie, která se řadí mezi obnovitelné zdroje. Návrh hydraulických tvarů a konstrukce vodních turbín a jejich příslušenství.
Doprava kapalin – hydraulický návrh a konstrukce čerpadel pro dopravu kapalin a hydrosměsí. Projektování čerpacích stanic a potrubních řadů s maximální účinností a provozní spolehlivostí. Řešení dynamiky v čerpadlech i v potrubních sítích. Problematika vodního rázu.
Čistírny odpadních vod – aktuální problematika související s životním prostředím. Absolventi budou připravení na projektování strojně technologické části čistíren odpadních vod.
Úpravny vody – problematika úpravy a dopravy pitné vody. Absolventi nacházejí uplatnění v oblasti projektování strojně technologické části úpraven vod. Vysokotlaká hydraulika – řešení problematiky vysokotlakých hydraulických obvodů. Návrh těchto obvodů jejich matematické modelování. Konstrukce hydraulických prvků. Tribologie – problematika mazání.
V rámci studia získají studenti hluboké teoretické poznatky z oblasti proudění kapalin, provozu a projektování hydraulických zařízení a jejich příslušenství. Součástí výuky je i měření v těžké laboratoři odboru a studenti mají možnost se zúčastnit exkursí, tím studenti získávají i praktické znalosti a dovednosti ze studovaného oboru. Studenti získají základy s používáním komerčních programů CFD určených pro výpočet proudění tekutin s uplatněním jak v automobilním, tak i leteckém průmyslu.

Podmínky přijetí ke studiu

 • Řádné ukončení studia bakalářského oboru (Strojní inženýrství) na FSI VUT v Brně, nebo oborů s odpovídající strukturou předmětů na jiné fakultě.
 • Úspěšné absolvování písemné části přijímací zkoušky (pokud není děkanem prominuta).
 • Velmi dobré znalosti a výsledky bakalářského studia a to zejména v oblastech: matematiky, hydromechaniky, termomechaniky, mechaniky těles.
 • Silná motivace ke studiu vyplývající z předchozích výsledků a zájmů o obor.
Z povinně volitelných předmětů v bakalářském studiu doporučujeme následující:
 • 5PP Pružnost a pevnost II
 • 6MS Mezní stavy materiálů
 • 6KP Metoda konečných prvků a výpočetní systém ANSYS.

Možnosti uplatnění

Fluidní inženýrství je širokým oborem, který dává značné možnosti výběru budoucího zaměstnání od konstrukce a projekce jakýchkoliv točivých strojů, přes provozní techniky v čistírnách odpadních vod a všech druzích elektráren a vodáren. Absolventi najdou uplatnění při konstrukci a vývoji pneumatických a hydraulických prvků i v medicínském inženýrství. Široké znalosti z oboru proudění tekutin naleznou uplatnění zejména v automobilním průmyslu a dopravní technice vůbec.

Možnosti dalšího studia

Studenti s vynikajícím prospěchem mají možnost pokračovat v doktorském studiu. V tomto studiu prohlubují svoje teoretické i praktické znalosti a vědomosti. Připravují se na náročnou práci v oblasti vědy a výzkumu. K tomu mohou plně využívat špičkové laboratorní, počítačové a softwarové vybavení odboru. Výsledky své práce mají možnost prezentovat na konferencích a seminářích, kde mohou také navazovat kontakty s odborníky v oboru.

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

Ze zahraničních aktivit odboru je možné jmenovat partnerství odboru v grantu 5-tého rámcového programu EU, Surge-Net, který je koordinovaný University of Newcastle upon Tyne. Spolupráce se šesti evropskými univerzitami umožňuje stáže studentů v zahraničí. Možnost stáží a výměna studentů v rámci mezinárodní spolupráce ERASMUS.

Další výhody studia

V rámci výuky se studenti seznámí s moderním softwarem FLUENT určeným na výpočty proudění tekutin, Vedení odboru dbá na úzkou spolupráci studentů s učiteli. Výsledkem jsou dvě prestižní ceny v soutěži o nejlepší diplomové práce v rámci ČR a dvě ceny Josefa Hlávky, které představují největší ocenění diplomových prací v rámci ČR. Zájem podniků o studenty oboru Fluidní inženýrství každoročně překračuje počet absolventů specializace.

Pedagogický poradce

doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D., tel: 541 142 329, e-mail: stigler@fme.vutbr.cz