Magisterský navazující studijní program M2I

Obor: Konstrukční inženýrství

Akademický rok: 2017/18

Garant oboru: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.

M-KSIE-přihláška

Podrobné informace na www:

www.konstrukting.cz

Prezentace oboru:

N2337.pdf

Charakteristika oboru

Obor konstrukční inženýrství je určen širokému spektru posluchačů, především konstrukčního směru. Koncepce studia vychází ze syntézy univerzálních technologií počítačového navrhování, numerické simulace a aplikovaných věd. Obor se dotýká téměř všech oblastí správy životního cyklu výrobku v produkční sféře, přičemž se soustřeďuje především na vývoj a konstrukci, inženýrské analýzy a simulace, výrobu prototypů, diagnostiku a testování strojních soustav. Nedílnou součástí studia jsou jak předměty prohlubující fundamentální znalosti z oblasti strojírenství, tak i předměty podporující celý návrhový proces jako např. řízení projektu. Studium se nezaměřuje jen na jednu oblast strojírenství, ale nabízí základní teoretické metody a aplikační principy použitelné pro řešení široké oblasti strojírenských problémů a úloh v praxi. Studenti tak snadno naleznou uplatnění ve všech odvětvích strojírenského průmyslu.

Studium je projektově orientované, přičemž důraz je kladen na praktickou aplikaci získaných teoretických znalostí a efektivní využití návrhářských nástrojů ve vývojové etapě produktu (Autodesk Inventor, Catia, Creo, Rhrinoceros, Geomagic, Ansys, Adams a další). Cílem projektové výuky je využít a rozšířit teoretické vědomosti studenta při řešení projektů pomocí týmové práce. Projektová výuka se soustřeďuje na hlubší pochopení problémové situace a samostatnou činnost studenta vedoucí k vyřešení zadaného úkolu. V první fázi jsou studentům poskytnuty teoretické informace formou blokové výuky, kde studenti získají vědomosti z oblasti tribologie, technické diagnostiky, inženýrských analýz a počítačového navrhování. Následně v rámci projektově orientované výuky probíhá práce v týmech na zadaných projektech. V prvním semestru slouží projekty k praktickému ověření obecně známých principů s použitím teoretických vědomostí (např.: chování prutových konstrukcí, ověření teorie hydrodynamického mazání, nebo šíření hluku a vibrací). V následujících semestrech jsou zadávané úkoly zaměřeny na realizaci komplexních interdisciplinárních problémů, které vyžadují multioborové teoretické znalosti a na rozvoj schopnosti studentů interpretovat dosažené výsledky daného projektu. Studenti ve všech fázích projektově orientované výuky pracují s využitím interních i externích materiálových zdrojů, dostupných laboratoří a dílen a konzultují danou problematiku pod vedením odborného garanta.

Náplň jednotlivých předmětů odráží vznik nových a rychle se vyvíjejících technologií a interdisciplinárních vědních oborů, jako jsou např.:

  • 3D digitalizace a reverzní inženýrství,
  • nastupující vědy a technologie, včetně mikro- a nanotechnologií,
  • rapid prototyping a technologie výroby plastových prototypů,
  • inženýrské analýzy a simulace s využitím metody konečných prvků.

Výstupní odborné znalosti a dovednosti

Cílem studia je kvalitní příprava studentů pro praxi v oblasti konstrukční a návrhářské činnosti a zároveň získání základních vědomostí pro pokračování v doktorském studiu. Studenti jsou v unikátní skladbě předmětů, která vychází z životního cyklu výrobku, seznámeni s progresivními technologiemi, pokročilými konstrukčními a simulačními nástroji.

Podmínky přijetí ke studiu

Podmínkou přijetí je:

  • Řádné ukončení studia bakalářského oboru Strojní inženýrství na FSI VUT v Brně nebo oboru s odpovídající strukturou předmětů na jiné fakultě.
  • Úspěšné absolvování písemné části přijímací zkoušky (pokud není děkanem prominuta).
  • Velmi dobré výsledky bakalářského studia, a to zejména v oblastech matematiky, fyziky, mechaniky a konstruování strojů.
  • Velmi dobré výsledky u státní závěrečné zkoušky s důrazem na kvalitu závěrečné práce.
  • V případě uchazečů z jiných fakult, silná motivace ke studiu vyplývající z předchozích studijních výsledků a z motivačního dopisu.

Možnosti uplatnění

Předností oboru Konstrukční inženýrství jsou pokrokové technologie, univerzálnost, flexibilita a velmi dobrý teoretický základ pro doktorské studium nebo praxi. Absolventi najdou uplatnění jako projektanti, konstruktéři a návrháři, členové a vedoucí projekčních týmů, obchodníci v oblasti strojírenství, CA systémů a dalších softwarových produktů, projektoví manažeři a vývojoví specialisté.

Možnosti dalšího studia

Studenti se zájmem o vědeckou činnost a další vzdělávání mohou pokračovat v doktorském studijním programu. Studium je zaměřeno na řešení modelových teoretických úloh a jejich experimentální ověření. Studenti doktorského studia mají možnost získat samostatné výzkumné projekty. Výhodou je možnost stáží na spolupracujících univerzitách v zahraničí a participace na výzkumných a vývojových projektech ve spolupráci s průmyslem.

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

Ústav konstruování dlouhodobě spolupracuje s firmami Koyo Bearings, L.K. Engineering, DAIDO METAL, Tribotec, Honeywell, ZKL - Výzkum a vývoj, MCAE Systems, ABB, AK Technology, IN-EKO Team, GCE, INA, Bosch- Rexroth, Škoda auto, ModularTest, Evektor, ING Corporation a dalšími. Studenti se mohou účastnit stáží na některé z technických univerzit v zahraničí v rámci programu Erasmus plus. Součástí studia jsou exkurze do strojírenských podniků a oborově zaměřených firem.

Další výhody studia

Ústav konstruování disponuje dobře vybavenými učebnami, moderními laboratořemi a dílnami. Pro realizaci projektů v rámci výuky je studentům k dispozici plně vybavená studentská dílna. Každý student má k dispozici svůj počítač po celou dobu studia oboru a neomezený přístup identifikační kartou do učebny oboru v rámci provozních hodin fakulty.

Pedagogický poradce

doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D., tel: 541 143 356, e-mail: koutny@fme.vutbr.cz