Magisterský navazující studijní program M2A

Obor: Materiálové inženýrství

Akademický rok: 2017/18

Garant oboru: prof. Ing. Rudolf Foret, CSc.

M-MTIE-přihláška

Prezentace oboru:

N3942.pdf

Charakteristika oboru

Materiálové inženýrství je progresivní technický obor, který vychovává inženýry k pochopení vazeb mezi chemickým složením, strukturou, vlastnostmi a technologií výroby materiálu. V rámci studia je věnována pozornost materiálům kovovým, keramickým, polymerním a kompozitním, s cílem připravit studenty pro navrhování materiálů optimálně splňujících předepsané nároky konstrukce.
Materiálové inženýrství, dává svým absolventům jedinečnou možnost osvojit si nejen vztahy mezi vlastnostmi materiálu a technologií výroby, ale také vazby mezi technologií, materiálovými charakteristikami, fyzikou materiálů, spolehlivostí a funkčností součástí a konstrukcí.
Obecný teoretický základ vychází z poznatků materiálových věd s využitím fyziky a chemie tak, aby student mohl řešit teoretické úlohy v oblasti materiálového inženýrství a měl základní znalosti nutné pro pochopení probíhajících materiálových procesů a metod jejich studia.
Na předměty obecného základu navazuje specializovaná výuka, v níž je absolvent seznámen se vztahem technologických a užitných vlastností materiálů a také s jejich strukturou se zřetelem na změny vyvolané zejména jejich výrobou a užitím. Pozornost je věnována zejména degradačním procesům, mezním stavům těles a konstrukcí, predikci životnosti, materiálům pro speciální použití atd. Student se seznámí s progresivními technologickými procesy. Součástí specializovaného studia jsou i metody nedestruktivního zkoušení materiálů a experimentální metody studia materiálu v mikro i makroobjemu.
Při řešení diplomových prací jsou studenti podle svého zájmu nebo předpokládané budoucí praxe směrováni buď do oblasti kovových materiálů, keramiky nebo plastů. Při této příležitosti si studenti osvojí základní principy vědecké práce v oboru fyzikální metalurgie a fyziky nekovových materiálů.

Výstupní odborné znalosti a dovednosti

Cílem oboru je vychovat vysoce kvalifikované tvůrčí odborníky, využívající základní i aplikované vědecké poznatky, pro požadavky konstrukčních a technologických oblastí strojírenské výroby.

  1. Materiáloví specialisté v konstrukčních týmech řeší otázky volby optimálních materiálů
  2. Materiáloví inženýři navrhují ve všech zpracovatelských technologiích (slévání, tváření, svařování, tepelné zpracování) postupy výroby tak, aby bylo dosaženo nejlepších užitných vlastností výrobků
  3. Materiáloví inženýři ve zkušebních provozech a laboratořích provádí měření a zkoušení materiálových vlastností a charakteristik (mechanické vlastnosti, chemické a fázové složení, metalografické studium struktury, defektoskopické zkoušky aj.)
  4. Absolventi MI mohou pracovat ve výzkumu a vývoji nových materiálů. Jejich úkolem je zajistit soubor poznatků pro materiálové aplikace jejichž nedostatek by silně limitoval možnosti dalšího vývoje techniky.

Podmínky přijetí ke studiu

Podmínkou přijetí je: - řádné ukončení studia bakalářského oboru Materiálové inženýrství a Strojní inženýrství na FSI, nebo oboru s odpovídající strukturou předmětů na jiné fakultě technického nebo přírodovědného zaměření; - úspěšné absolvování písemné části přijímací zkoušky (pokud není děkanem prominuta); - velmi dobré výsledky bakalářského studia, a to zejména v oblastech přírodovědného základu oboru (fyzika, chemie); - velmi dobrý přehled uchazeče v základech materiálového inženýrství, velmi dobrá znalost angličtiny (němčiny); - silná motivace ke studiu vyplývající z předchozích studijních či jiných tvůrčích výsledků a z úrovně bakalářské práce, případně z přiloženého motivačního dopisu.

Možnosti uplatnění

  • materiálový specialista v konstrukčních týmech,
  • technolog tepelného zpracování,
  • pracovník základního i aplikovaného výzkumu materiálů a technologií,
  • řídící pracovník v oblasti zkoušení materiálů a řízení jakosti,
  • řídící pracovník technologických úseků,
  • učitel specializovaných předmětů na středních školách.

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

Studenti mohou využít studijních pobytů na spolupracujících univerzitách a institucích především v rámci Evropské unie.

Pedagogický poradce

prof. Ing. Rudolf Foret, CSc., tel: 541 143 191, e-mail: foret@fme.vutbr.cz