Magisterský navazující studijní program M2A

Obor: Průmyslový design ve strojírenství

Akademický rok: 2017/18

Garant oboru: doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.

M-PDSE-přihláška

Podrobné informace na www:

uk.fme.vutbr.cz

Prezentace oboru:

N2379.pdf

Charakteristika oboru

Průmyslový design je oborem integrujícím aspekty technické, výtvarné i vědecké. Cílem Odboru průmyslového designu na Ústavu konstruování FSI VUT je prostřednictvím výuky designu implementovat estetická hlediska v rámci technického školství a humanizovat tak obecně vztah mezi technikou a člověkem. Studium klade důraz na přípravu komplexních tvůrčích osobností schopných navrhovat design výrobků produkovaných opakovaným typem výroby především v oblasti lehkého a těžkého strojírenství. Výuka je založena na individuálním přístupu k vedení posluchačů, kteří prezentují svoji práci především prostřednictvím výkresové a modelové dokumentace. V magisterském studiu oborové studium zahrnuje tyto oblasti designu: 1. technologické celky – výrobní prostředky, nářadí a nástroje, energetická zařízení, ekologická zařízení na ochranu člověka a životního prostředí 2. dopravní prostředky 3. environmentální design, sustainable design, provozní a informační grafika, prvky průmyslového interiéru 4. přístrojová technika – spotřební elektronika, optika, zdravotnická technika, zařízení pro informatiku, audiovizuální technika.

Výstupní odborné znalosti a dovednosti

Cílem studia je vybavit absolventy hlubšími znalostmi metod designérské tvorby. Díky znalostem základních technických a designérských oborů se tak absolventi stanou teoreticky i prakticky dobře vybavenými inženýry, kteří naleznou uplatnění v designérské praxi především v řídících a designérských týmech různých oborů, nebo neleznou své místo na trhu jako samostatní designéři.

Podmínky přijetí ke studiu

Podmínkou přijetí je:

  • řádné ukončení studia bakalářského oboru Průmyslový design ve strojírenství na FSI VUT v Brně nebo oboru s odpovídající strukturou předmětů na jiné fakultě
  • v případě uchazečů z jiných fakult, silná motivace ke studiu vyplývající z předchozích studijních či jiných tvůrčích výsledků, z motivačního dopisu a portfolia prací
  • úspěšné absolvování písemné části přijímací zkoušky (pokud není děkanem prominuta)
  • velmi dobré výsledky bakalářského studia, a to zejména v oblasti průmyslového designu
  • velmi dobré výsledky u státní závěrečné zkoušky s důrazem na kvalitu závěrečné práce.

Možnosti uplatnění

Absolvent studia PDS (Průmyslový design ve strojírenství) získá průpravu se zaměřením na vlastní tvorbu průmyslového designu. Výsledky práce studentů a absolventů (na 80 významných ocenění v různých oborových soutěžích jako Autodesign, Design Sapporo, Michelin Design, Coram design, Electrolux Design Laboratory, Roca design, Mobitex, Red Dot, Mladý obal, Talent designu, Zebra Design, BIO Lublaň, cen Dobrý a Vynikající design Design centra ČR aj. v letech 1995-2011); výstavy Odboru PD v Design centru ČR v Brně a v Praze, Technickém muzeu v Brně, na ZČU v Plzni, FUD Ústí n/L, UTB Zlín (Uherské Hradiště) aj., úspěšné státní závěrečné zkoušky atd.) jsou dokladem o kvalitě programu výuky PDS. Designér s inženýrským vzděláním je dobře přijímaný průmyslem. Absolventi se jako inženýři-designéři uplatňují ve všech sférách ekonomiky, zejména však v průmyslové sféře (např. Škoda Auto), dále v různých designérských, projekčních, konstrukčních a grafických studiích, v marketinkových funkcích a mají předpoklady i pro funkce manažerské, dále pro pedagogickou a vědeckou práci.

Možnosti dalšího studia

Nejlepší absolventi MS PDS mohou pokračovat v doktorském studijním programu na naší fakultě. Pro designéry jsou vypisována témata doktorského studia v oboru Konstrukční a procesní inženýrství ve specializaci Konstrukční inženýrství se zaměřením na průmyslový/produktový design a design vizuálních komunikací.

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

V magisterském studiu PDS je možnost zahraničních stáží a pobytů zejména během 1. ročníku oborového studia. Poslední ročník studia se již vesměs věnuje problematice diplomové práce. Odbor PDS spolupracuje ponejvíce s partnerskými školami na Slovensku – FA STU Bratislava, FU TU Košice a má kontakty i s dalšími designérskými školami v Evropě (Glasgow, Rotterdam, Salzburg aj.), Asii a Americe. Pracoviště je zapojeno do mezinárodní sítě škol průmyslového designu vytvořené ICSID / International Council of Societies of Industrial Design.

Pedagogický poradce

doc. Ing. arch. Jan Rajlich, tel: 541 142 544, e-mail: rajlich@fme.vutbr.cz