Magisterský navazující studijní program M2A

Obor: Přesná mechanika a optika

Akademický rok: 2017/18

Garant oboru: prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.

M-PMOE-přihláška

Podrobné informace na www:

physics.fme.vutbr.cz

Prezentace oboru:

N2311.pdf

Charakteristika oboru

Studijní obor Přesná mechanika a optika umožňuje získat vzdělání především v oblasti inženýrské optiky v rozsahu potřebném pro inženýrskou praxi při navrhování optických přístrojů a v dalších aplikacích optiky. Je založena na výuce geometrické optiky, vlnové optiky, Fourierovské optiky, koherenční optiky, přesné mechaniky a konstrukce optických přístrojů. Tento základ je dále rozvíjen kurzy v oblasti částicové optiky, optoelektroniky a integrované optiky, mikroskopie a spektroskopie, laserové techniky a aplikací. Počítačová podpora je aplikována ve všech konstrukčních i teoretických cvičeních předmětů studijního oboru.

Výstupní odborné znalosti a dovednosti

Cílem tohoto oboru je absolventům bakalářských studijních oborů, především strojírenských, umožnit, aby získali odborné vzdělání v přesné mechanice a optice, tedy v oblastech, na kterých jsou v současné době založeny moderní vědecké přístroje a biomedicínská zařízení a které se podstatně uplatňují i v automatizovaných systémech. Obsah studia je proto věnován prohlubování fyzikálních znalostí, zejména z fotonové optiky a z částicové optiky, dále pak získání dovedností v konstrukci, realizaci a experimentálním využití špičkových zařízení pro uvedené oblasti.

Podmínky přijetí ke studiu

Podmínkou přijetí je současně:

 • řádné ukončení bakalářského studia oboru Strojní inženýrství na FSI VUT v Brně, oboru z oblasti technických věd s obdobnou strukturou předmětů na jiné fakultě, nebo oboru z oblasti matematicko-fyzikálních věd či z oblasti optiky
 • úspěšné absolvování písemné části přijímací zkoušky, pokud není děkanem prominuta
 • dobré výsledky bakalářského studia, a to zejména v oblasti fyziky, matematiky, optiky či konstruování
 • dobré znalosti ve fyzice a/nebo v optice
 • silná motivace ke studiu vyplývající z předchozích studijních či jiných tvůrčích výsledků, případně z motivačního dopisu uchazeče
 • bezúhonnost uchazeče

Možnosti uplatnění

Absolventi oboru naleznou uplatnění:

 • v podnicích zabývajících se vývojem, konstrukcí a výrobou optických a měřicích přístrojů a zařízení
 • ve vývojových a výzkumných laboratořích
 • na biomedicínských pracovištích
 • ve zkušebnách výrobních podniků i v oblasti služeb při kontrolách jakosti výrobků
 • při monitorování životního prostředí
 • na pracovištích vyžadujících znalost počítačové analýzy a zpracování dat

Možnosti dalšího studia

Úspěšní a vědecky orientovaní absolventi tohoto magisterského studia mohou pokračovat v dalším studiu v doktorském studijním programu Fyzikální a materiálové inženýrství se standardní dobou studia čtyři roky a po jeho absolvování získat titul Ph.D.

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

Témata diplomových prací a doktorských disertací jsou úzce spojena s vědeckou činností Ústavu fyzikálního inženýrství, která je zaměřena jak teoreticky, tak experimentálně na inženýrskou optiku, na fyziku tenkých vrstev a povrchů, na mikromechaniku materiálů a na akustiku. Ústav fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně je úspěšný v získávání zahraničních grantů, které umožňují studentům absolvovat část magisterského studia v zahraničí.

Další výhody studia

Studenti mají možnost rozvíjet studiem získané znalosti a praktické dovednosti zapojením do řešení odborných témat, která vyplývají ze spolupráce s vědeckými institucemi a výrobními podniky.

Pedagogický poradce

prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D., tel: 541 142 795, e-mail: chmelik@fme.vutbr.cz