Magisterský navazující studijní program M2I

Obor: Procesní inženýrství

Akademický rok: 2017/18

Garant oboru: prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c.

M-PRIE-přihláška

Podrobné informace na www:

www.upei.fme.vutbr.cz

Prezentace oboru:

N2313.pdf

Charakteristika oboru

Obor „Procesní inženýrství“ má značnou šíři záběru a umožňuje výchovu budoucích odborníků pro projekci, provoz, výzkum a vývoj, manažerskou činnost atd. pro různé oblasti průmyslu a komunální sféry jako jsou:

 • procesní a spotřební průmysl (ropný, chemický, potravinářský, farmaceutický, papírenský atd.)
 • energetika (moderní koncepce, malá energetika, obnovitelné zdroje)
 • odpadové hospodářství (logistika, materiálové a energetické využití)

Výstupní odborné znalosti a dovednosti

Absolvent oboru „Procesní inženýrství“ získá znalosti komplexního charakteru v následující hierarchii:

 • celková koncepce a investiční záměr
 • zhodnocení omezení návrhu z hlediska aspektů „3E“ (Environmental protection, Energy, Economy)
 • odpovídající návrh vhodné technologie či energetického systému
 • návrh jednotlivých zařízení
 • detaily návrhu z pozice strojního inženýra a troubleshooting“

Z hlediska jednotlivých disciplín to znamená zvládnutí metodiky návrhu strojně-technologického řešení výrobních linek, jejich dimenzování (tzv. bilancování), a řady základních výrobních a zpracovatelských operací. Absolvent se seznámí s termodynamickými, hydraulickými, mechanickými a difúzními pochody, na jejichž základě se naučí navrhovat a provozovat širokou paletu výrobních a zpracovatelských procesů. Osvojí si rovněž systematické metody optimalizace procesů s ohledem na ekonomiku výroby, spotřebu energie či tvorbu emisí. Seznámí se s metodikami posuzování bezpečnosti a spolehlivosti procesů a zařízení, řešení provozních poruch (troubleshooting) a se základy projektového řízení, zejména při realizaci investičních záměrů

Podmínky přijetí ke studiu

Řádně ukončené bakalářské studium v oblasti technických věd a úspěšné vykonání přijímací zkoušky (není-li děkanem prominuta).

Podmínky přijetí zahrnují:

 • řádně ukončené bakalářské studium oboru Strojní inženýrství nebo Energetika, procesy a ekologie na FSI, nebo oboru s odpovídající strukturou předmětů na jiné fakultě
 • úspěšné vykonání přijímací zkoušky (není-li děkanem prominuta).
 • velmi dobré výsledky bakalářského studia, a to zejména v relevantních oblastech
 • silná motivace ke studiu vyplývající z předchozích studijních či jiných tvůrčích výsledků, případně z motivačního dopisu
 • znalost anglického jazyka nejméně úrovně C (průměr za předchozí studium)

Možnosti uplatnění

Absolvent specializace „Procesní inženýrství“ se uplatní dle nabytých znalostí a svého vlastního zaměření jako projektant, konstruktér, technolog, manažer, výzkumný pracovník, vědecko-pedagogický pracovník atd.

Možnosti dalšího studia

Absolventi tohoto studijního oboru mají možnost pokračovat v doktorském studiu se zaměřením na řadu konkrétních oblastí, od řešení koncepčních záležitostí a simulace energetických systémů, přes návrhové a simulační výpočty jednotlivých technologií a zařízení, až po pokročilé metody 3D simulací. Doktorské studium probíhá v rámci doktorského studijního programu „Stroje a zařízení“, v širokém oboru „Konstrukční a procesní inženýrství”, který pokrývá řadu různých specializací.

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

Všichni zájemci z řad posluchačů mají možnost studovat jeden až dva semestry na zahraničních univerzitách v různých zemích Evropy. Výběr zahraniční univerzity je založen na oboru, četných mezinárodních kontaktech, i na přání studentů z hlediska inklinace k určitým tématům či jazykové vybavenosti. V rámci řešení mezinárodních projektů, na kterých se vybraní studenti podílejí, jde i o krátkodobé stáže.

Další výhody studia

Hlavní výhodou, kterou nabízí studium oboru „Procesní a ekologické inženýrství“, je systematická péče zejména o nadané studenty. Ústav nabízí odborné vedení studentů od semestrálních (bakalářských) prací přes diplomové práce až po jejich zařazení do doktorského studia s cílem obhajoby doktorské práce. Na jejich vedení se během takového studia podílejí nejen vysokoškolští učitelé a výzkumní pracovníci, kteří zajišťují řešení vysoce strategických výzkumných projektů (kde dosahují významných výsledků), ale i špičkoví odborníci z praxe.

Pedagogický poradce

doc. Ing. Jaroslav Jícha, CSc., tel: 541 142 390, e-mail: jicha.j@fme.vutbr.cz