Magisterský navazující studijní program M2I

Obor: Slévárenská technologie

Akademický rok: 2018/19

Garant oboru: prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc.

M-SLEE-přihláška

Prezentace oboru:

N2332.pdf

Charakteristika oboru

Studium oboru Slévárenská technologie je zaměřeno na přípravu inženýrů – slévárenských technologů a metalurgů, výzkumných pracovníků, odborníků v oblasti řízení kvality a podnikového managementu. V rámci předmětů teoretického základu získává student znalosti z teorie slévárenství, slévárenské technologie a metalurgie. Jeho znalosti jsou účelně doplněny poznatky o vlastnostech formovacích materiálů, o konstrukci a použití slévárenských strojů a zařízení. Získá znalosti z procesů statistického řízení jakosti, je připraven pro tvorbu a aplikaci softwaru pro slévárenské provozy a pro počítačovou podporu technologií. Výuka probíhá s podporou moderních softwarových produktů. Studenti slévárenské specializace mají možnost volného přístupu do počítačové laboratoře.

Výstupní odborné znalosti a dovednosti

Studium v oboru slévárenská technologie je zaměřeno na přípravu slévárenských technologů a metalurgů, výzkumných pracovníků, odborníků v oblasti řízení kvality a na pozice v podnikovém managementu slévárenských provozů.
Absolvent oboru Slévárenská technologie získává znalosti z teoretické i aplikační oblasti slévárenské technologie a metalurgie. Znalosti jsou účelně doplněny poznatky o vlastnostech formovacích materiálů a o konstrukci a použití slévárenských strojů a zařízení, statistického řízení jakosti, o tvorbě a aplikaci softwaru pro slévárenské provozy a pro počítačovou podporu technologií.
Absolvent oboru slévárenské technologie je schopen tvůrčím způsobem aplikovat své znalosti v oblasti výroby všech typů odlitků ze všech druhů litých materiálů na pozicích technických pracovníků, v oblasti výzkumu a v manažerských funkcích.
Absolventi s hlubším zájmem o teoretickou práci mají možnost pokračovat ve studiu v rámci doktorského studijním programu.

Podmínky přijetí ke studiu

Podmínkou přijetí je: - řádné ukončení studia bakalářského oboru Strojní inženýrství na FSI nebo oboru s odpovídající strukturou předmětů na jiné fakultě - úspěšné absolvování písemné části přijímací zkoušky (pokud není děkanem prominuta) - velmi dobré znalosti uchazeče v oblastech materiálových věd a inženýrství

Možnosti uplatnění

Absolvent oboru slévárenské technologie je schopen tvůrčím způsobem aplikovat své znalosti v oblasti výroby odlitků všech typů a ze všech druhů litých materiálů. Široká možnost uplatnění se nabízí rovněž v oblasti odborného poradenství na místech technických zástupců tuzemských i zahraničních firem.

Možnosti dalšího studia

Dobří absolventi s hlubším zájmem o teoretickou práci mají možnost pokračovat v 3 letém doktorském studijním programu a po jeho absolvování získat titul Ph.D.

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

Studenti mohou podle svých jazykových znalostí absolvovat stáže ve slévárnách a na technických univerzitách zejména v Německu a Anglii. Odbor slévárenství tradičně využívá dobrých zahraničních kontaktů a nabízí možnost dílčího řešení doktorských prací na zahraničních pracovištích.

Pedagogický poradce

prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc., tel: 541 142 654, e-mail: zemcik.l@fme.vutbr.cz