Magisterský navazující studijní program M2I

Obor: Strojírenská technologie

Akademický rok: 2018/19

Garant oboru: doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.

M-STGE-přihláška

Prezentace oboru:

N2307.pdf

Charakteristika oboru

Klasický obor strojírenské technologie zahrnující veškeré směry komplexně pojaté výuky technologie, profilující inženýra - technologa s univerzálním uplatněním ve všech technologických provozech i v podnikatelské sféře. Studenti mají možnost formou volitelných předmětů zaměřit se na technologii obrábění nebo technologii tváření a svařování a získat znalosti také z oblasti podnikání, výrobní ekonomiky, managementu, účetnictví, daňové problematiky, průmyslové právní praxe i znalosti cizích jazyků.

Obrábění
Studium je zaměřeno na konvenční a nekonvenční metody obrábění, optimalizační metody obrábění, optimalizační metody v technologii, perspektivní řezné materiály, automatizaci výrobního procesu, včetně technologie obrábění na číslicově řízených obráběcích strojích, automatizaci technologické přípravy výroby a počítačovou podporu technologie. S ohledem na obsah diplomové práce studenti mohou volit také z dalších odborných oblastí: konstrukce nářadí (aplikace CAD při navrhování a konstrukci řezných nástrojů a přípravků), jakosti a metrologie (hodnocení jakosti výroby a výrobků TQM, certifikace, akreditace, měření a kontrola geometrických veličin), technologického projektování (projektování výrobních závodů a pracovišť, modelování variantních projektů, manipulace, doprava a automatizace zpracování technologických projektů).

Tváření - svařování
V této specializaci je studium zaměřeno na veškeré technologie beztřískového zpracování za tepla a za studena, a to jak v pojetí klasickém, tak i s uplatněním technologií nekonvenčních (plazma, laser, tváření vysokými rychlostmi a energiemi, atd.). V souvislosti s řešením diplomových prací je zvláštní zřetel věnován oblastem plošného tváření (problematika zpracování plechů - stříhání, ohýbání, tažení), objemového tváření (technologie zpracování materiálů za studena i za tepla - ražení, protlačování, kování, tváření plastů) a svařování. Zde je studium zaměřeno na veškeré technologie tepelného dělení, svařování a povrchových úprav s uplatněním konvenčních i nekonvenčních metod. V souvislosti s řešením diplomových prací je zvláštní zřetel věnován řešení problematiky renovace, návarů i žárových nástřiků plazmou.

Výstupní odborné znalosti a dovednosti

Výchova specialisty s hlubokou znalostí moderních strojírenských technologií a efektivního řízení výroby.

Podmínky přijetí ke studiu

Řádně ukončené bakalářské studium v oblasti technických věd a úspěšné vykonání přijímací zkoušky (není-li děkanem prominuta).

Velmi dobré výsledky bakalářského studia, a to zejména v oblastech výrobních technologií. Velmi dobré znalosti uchazeče v oblastech materiálového inženýrství. Silná motivace ke studiu vyplývající z předchozích studijních či jiných tvůrčích výsledků, případně z motivačního dopisu.

Možnosti uplatnění

Studijní obor patří tradičně k nejžádanějším jak z hlediska domácích výrobních podniků, tak i ze strany zájmu zahraničních firem.

Možnosti dalšího studia

Je možno pokračovat v doktorském studiu oboru Strojírenská technologie.

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

Individuální, podle jazykových a odborných schopností studentů a aktuálně platných smluv a dohod.

Pedagogický poradce

prof. Ing. Miroslav Píška, CSc., tel: 541 142 555, e-mail: piska@fme.vutbr.cz