Magisterský navazující studijní program M2I

Obor: Stavba letadel

Akademický rok: 2017/18

Garant oboru: doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D.

M-STLE-přihláška

Podrobné informace na www:

lu.fme.vutbr.cz

Prezentace oboru:

N2325.pps

Charakteristika oboru

Studijní obor Stavba letadel je zaměřen na výchovu budoucích projektantů, vývojových a výzkumných pracovníků v oblasti konstrukce i technologie výroby letadel, letadlových celků a různých zařízení a systémů letadlové techniky.

Výstupní odborné znalosti a dovednosti

Absolvent oboru Stavba letadel získá znalosti z aerodynamiky a mechaniky letu, teorie pevnosti leteckých konstrukcí, konstrukce a projektování letadel. Seznámí se s konstrukčními materiály, jejich zpracováním a hmotnostně úsporným využitím při dimenzování nosných prvků leteckých konstrukcí. Osvojí si rovněž zásady návrhu letadel z hlediska výrobní i provozní technologičnosti. Seznámí se se základy teorie spolehlivosti a životnosti leteckých konstrukcí.

Podmínky přijetí ke studiu

Podmínkou přijetí je: - řádné ukončení studia bakalářského oboru Strojní inženýrství na FSI nebo oboru s odpovídající strukturou předmětů na jiné fakultě - úspěšné absolvování písemné části přijímací zkoušky (pokud není děkanem prominuta) - velmi dobré výsledky bakalářského studia, a to zejména v předmětech Matematika a Fyzika - velmi dobré znalosti uchazeče v oblastech mechaniky tekutin, pružnosti a pevnosti a dynamiky - silná motivace ke studiu vyplývající z předchozích studijních či jiných tvůrčích výsledků, případně z motivačního dopisu

Možnosti uplatnění

Absolvent specializace stavba letadel se uplatní v projekčních, konstrukčně vývojových a výzkumných pracovištích státního i soukromého leteckého průmyslu a všude tam, kde se jedná o problematiku návrhu a výroby hmotnostně úsporných a spolehlivých strojů a systémů s vysokou životností. S nabytými znalostmi najde uplatnění také v jakékoli inženýrské činnosti zabývající se problematikou proudění.

Možnosti dalšího studia

Absolventi tohoto studijního oboru mají možnost pokračovat v doktorském studiu se zaměřením na problematiku projektování a stavby letadel v rámci širšího vědního oboru „Konstrukční a procesní inženýrství”.

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

V rámci výměnného evropského programu Socrates/Erasmus lze absolvovat studium v zahraničí v délce jednoho semestru nebo celého akademického roku. Pro obor stavba letadel převážně na TU Braunschweig, Německo, 1 semestr; UWE Bristol, Anglie, 1 akademický rok; GU Glasgow, Skotsko, 1 akademický rok.

Pedagogický poradce

doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D., tel: 541 142 457, e-mail: jebacek@fme.vutbr.cz