Magisterský navazující studijní program M2I

Obor: Technika prostředí

Akademický rok: 2017/18

Garant oboru: prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.

M-TEPE-přihláška

Podrobné informace na www:

ottp.fme.vutbr.cz/obor.php

Prezentace oboru:

N2308.pdf

Charakteristika oboru

Moderní, perspektivní, dynamicky se rozvíjející obor, který vychovává odborníky v oblasti konstrukce, projekce, provozu a vývoje větracích, klimatizačních a vytápěcích systémů a jejich komponent. Pozornost je také věnována zdrojům a přeměnám energií primárních i druhotných, vlivu přeměn energií na životní prostředí, problematice hluku a vibrací, energetickým simulacím budov zahrnujícím systémy vytápění, větrání a klimatizace, moderním metodám počítačového modelování, jakož i experimentálním metodám, měření a regulaci v daném oboru.

Výstupní odborné znalosti a dovednosti

Absolventi oboru získají hluboké znalosti o konstrukci, projektování, vývoji a zkoušení technických zařízení pro úpravu stavu prostředí. Jsou to zařízení na úpravu stavu mikroklimatu ve vnitřním obytném i pracovním prostředí, zejména zařízení větrací, klimatizační a vytápěcí, včetně zařízení pro zásobování teplem. Získají však také znalosti z oblasti zdrojů a přeměn energií a vlivu přeměn energií na životní prostředí. Prohloubí si vědomosti o základních principech a mechanismech, na nichž jednotlivá zařízení spočívají (přenosu tepla a hmoty, termodynamiky, proudění tekutin, měření, automatizace a regulace, akustiky a hluku atd.). K základním znalostem absolventů tohoto oboru patří i zvládnutí moderních metod počítačového modelování, počítačového projektování a konstruování, jakož i experimentálních metod a techniky měření v daném oboru. Získané poznatky jim dávají možnost širokého uplatnění.

Podmínky přijetí ke studiu

Řádně ukončené bakalářské studium v oblasti technických věd a úspěšné vykonání přijímací zkoušky (není-li děkanem prominuta).

  • Velmi dobré výsledky bakalářského studia a to zejména v oblastech matematiky, fyziky, termomechaniky a hydromechaniky.
  • Silná motivace ke studiu vyplývající z předchozích studijních či jiných tvůrčích výsledků, případně z motivačního dopisu.

Možnosti uplatnění

Absolventi nacházejí uplatnění v našich i v zahraničních firmách, jako např. Honeywell, Emerson Climate Technologies, NEPA, GEA, Korado, Janka Engineering, ZVVZ Milevsko, Dakon, Tenza a v celé řadě menších firem, zaměřených i na energetiku, uplatňují se v institucích pro ochranu životního prostředí a jako samostatní podnikatelé. Výhodou absolventa oboru Technika prostředí je, že je zaměřen na řešení jak uspořit energii a jak využít nových zdrojů, což jsou velmi aktuální témata.

Možnosti dalšího studia

Absolventi oboru mohou pokračovat v doktorském studiu v interní nebo kombinované formě.

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

Studenti mohou během svého studia absolvovat zahraniční pobyty v délce jednoho až dvou semestrů na některé z partnerských univerzit v rámci programu Socrates/Erasmus, jmenovitě na Hertfordshire University a Loughborough University, Velká Británie, Aalborg University, Dánsko. Nově se otevírá Erasmus program s universitou v Narviku (Norsko za polárním kruhem) v oblasti spolupráce na řešení projektů tepelných čerpadel pro arktické oblasti (pouze pro studenty oboru Technika prostředí).

Další výhody studia

  • Studenti oboru mají k dispozici laboratoř výpočetní techniky vybavenou PC a grafickými stanicemi.
  • Na pracovišti odboru termomechaniky a techniky prostředí jsou experimentální laboratoře včetně experimentálního nízkoenergetického domu vybavené špičkovou měřicí technikou.
  • Posluchači oboru mají možnost aktivní účasti na mezinárodních a národních grantových projektech a výzkumných úkolech řešených na odboru termomechaniky a techniky prostředí.
  • Odbor termomechaniky a techniky prostředí zabezpečuje navazující doktorský studijní program v oboru Konstrukční a procesní inženýrství, případně Inženýrská mechanika.

Pedagogický poradce

Ing. Jiří Hejčík, Ph.D., tel: 541 143 284, e-mail: hejcik@fme.vutbr.cz