Magisterský navazující studijní program M2I

Obor: Výroba automobilových světel a technických svítidel

Akademický rok: 2018/19

Garant oboru: doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D.

M-VASE-přihláška

Charakteristika oboru

Magisterský studijní obor „Výroba automobilových světel a technických svítidel“ je zaměřen na získání teoretických znalostí, prohloubení tvůrčích schopností a přípravu k výkonu povolání v průmyslové sféře. Interdisciplinární charakter oboru umožňuje získat znalosti v oblastech optiky, elektrotechniky, technologií zpracovávajících kovové i polymerní materiály na funkční výrobky, a s tím související znalosti přípravy výroby i řízení jakosti. Skladba odborných předmětů je orientována zejména do oblasti automobilového průmyslu a světelné techniky. Důraz je kladen na praktické využití teoreticky získaných znalostí a využití moderních technologií – Rapid Prototyping a CAD/CAM aplikace, při návrhu i dimenzování výrobků včetně konstrukce nástrojů a simulací výrobních i zpracovatelských procesů. Nedílnou součástí výuky je úzká spolupráce s průmyslovými podniky na úrovni odborných přednášek, exkurzí, seminárních i závěrečných prací a tzv. „trainee“ programů.

Výstupní odborné znalosti a dovednosti

 • má pokročilé znalosti ze základních a pokročilých výrobních technologií, potřebných pro výrobu, montáž a kontrolu automobilových světel a technických svítidel,
 • má teoretické základy optiky a šíření světla, aby mohl navrhnout optimální výrobní technologii dílčích částí z pohledu kvality, produktivity, výrobních nákladů a dalších hledisek,
 • dokáže posoudit technologičnost konstrukce světel a svítidel před vlastní výrobou,
 • v průběhu studia se prakticky seznámí se soudobým stavem výrobních technologií v praxi formou řešení semestrálních projektů nebo praktických úloh ve výrobních podnicích.

 • velmi dobré výsledky bakalářského studia v předmětech Fyzika I a II a odborných předmětech Strojírenská technologie a Metrologie
 • motivace ke studiu vyplývající z předchozích studijních či jiných tvůrčích výsledků, případně z motivačního dopisu

Možnosti uplatnění

 • vedoucí nebo členové realizačních týmů, výrobní manažeři, procesní inženýři,
 • výrobní organizace zaměřené na výrobu automobilových světel a technických svítidel,
 • průmyslové podniky zaměřené na vysoce kvalitní a pokročilé výrobky, navrhované a kontrolované s počítačovou podporou ve všech výrobních fázích,
 • strojírenské podniky a firmy – řízení technologie výroby, určování výrobních postupů, optimalizace výrobních toků a postupů, kvalitativní vyhodnocování v návaznosti na ekonomickou správu a management firmy,
 • technické oblasti vyžadujících interdisciplinární znalost oboru,
 • výzkumné a vývojové organizace,
 • vědeckovýzkumná a pedagogická činnost.

Pedagogický poradce

prof. Ing. Miroslav Píška, CSc., tel: 541 142 555, e-mail: piska@fme.vutbr.cz