Přehled směrnic a předpisů k doktorskému studiu

Jednotlivé dokumenty jsou určeny ke zobrazení ve formátu PDF (kliknutím na ikonu Acrobat), některé též ve formátu HTML (pomocí odkazů v textu).

1.Obecné dokumenty
 Zákon o vysokých školách
 Statut VUT
 Statut FSI
2.Studijní předpisy
 Studijní a zkušební řád VUT ze dne 31. 7. 2017
 Směrnice děkana č. 1/2016 - k uskutečňování doktorských studijních programů
 Disciplinární řád pro studenty
3.Přijímací řízení
 Směrnice děkana č. 10/2018 - pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI VUT v Brně pro akademický rok 2019/2020
4.Stipendia
 Stipendijní řád VUT v Brně
5.Ukončení studia
 Pokyn děkana FSI č. 8/2008 – o plagiátorství v závěrečných pracích
 Rozhodnutí rektora VUT č. 6/2007 – doklady o absolvování studia
 Rozhodnutí rektora VUT č. 2/2008 – vydávání česko-anglických diplomů
 Směrnice rektora VUT č. 9/2007 - úprava, odevzdávání a zveřejňování VKP na VUT v Brně
 Dodatek k Směrnici rektora VUT č. 9/2007 - úprava, odevzdávání a zveřejňování VKP na VUT v Brně
 Směrnice rektora VUT č. 2/2009 - úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací
 Dodatek č. 1 ke Směrnici rektora VUT č. 2/2009 - úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací
  Teze disertační práce: kompletní informace + šablony