Angličtina 3 (FSI-A3)

Akademický rok 2012/2013
Garant: Mgr. Hana Jánská  
Garantující pracoviště: ÚJ všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:
Cílem kurzu je vybavit studenty pro každodenní komunikaci, aby zvládli běžné úkoly (např. popsat problém, podat pokyny) se kterými se mohou setkat v širokém okruhu technických profesí.
Výstupy studia a kompetence:
Studenti si osvojí základní slovní zásobu ve vztahu ke svému budoucímu zaměstnání a zvládnou gramatické struktury potřebné pro běžnou komunikaci na úrovni "pre-intermediate".
Prerekvizity:
Kurz je určen pro studenty, kteří si osvojili základy jazyka na úrovni "elementary", jejíž náplň odpovídá gramatice a slovní zásobě Tech Talk Elementary.

Vazby k jiným předmětům:
povinná prerekvizita: Angličtina 1 [A1]
povinná neslučitelnost : Angličtina 1 [A1]
povinná korekvizita: Angličtina 2 [A2]

Obsah předmětu (anotace):
Kurz je zaměřen na výuku angličtiny jako cizího jazyka na obecné úrovni, zahrnuje však i jazyk potřebný pro profesní účely.
Metody vyučování:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet je podmíněn kromě aktivní účasti ve cvičeních a individuální přípravou, také absolvováním tří průběžných testů psaných v předem stanovených termínech během semestru. Pro získání zápočtů je vyžadováno v těchto testech nasbírat jejich součtem min. 30 bodů z 50 možných (tedy 60%). V případě nedostatečného bodového zisku má student možnost absolvovat opravný test v souhrnné podobě v prvním týdnu zkouškového období. V hodnocení předmětu se odráží i práce v e-learningové podpoře kurzu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Docházka je pravidelně kontrolována. Student má povoleny 2 absence. Pokud je počet absencí vyšší, v odůvodněných případech může vyučující stanovit náhradní podmínku pro splnění zápočtu.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení jazykové  13 × 2 hod. povinná                  
    Cvičení s poč. podporou  13 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení jazykové 1. Úvod. U1 – Technologie a společnost (inovace, odvětví)
2. U1 – Technologie a společnost (přídavná jména a příslovce pro srovnávání)
3. U2 – Studium technologických oborů (obory, popis kurzu, rozvrh)
4. U2 – Studium technologických oborů (přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový)
5. U3 – Design (používání neodborného jazyka, popis židle, navrhování). 1. průběžný test
6. U3 – Design (slavní designéři, typy otázek)
7. U4 – Technologie ve sportu (doporučení, výměna informací)
8. U4 – Technologie ve sportu (konstrukce used to, used for, made of, made from, popis materiálů)
9. U5 – Výběr vhodné technologie (vysvětlení rozdílů mezi výrobky, Stirlingův motor, vynálezce). 2. průběžný test
10. U5 – Výběr vhodné technologie (popis diagramu, výhody, časové věty, popis pohybu).
11. U6 – Bezpečnost (použití neformálního jazyka, vybavení a přístroje)
12. U6 – Bezpečnost (krátká zpráva a spojky, popis funkcí, výrazy s -proof, -resistant, -tight)
13. 3. Průběžný test, hodnocení.
    Cvičení s poč. podporou Cíleně zaměřená individuální výuka s využitím elektronické podpory (e-learning s učitelem, procvičení slovní zásoby, upevnění gramatiky, konverzace)
Literatura - základní:
1. Glendinning, E.H. Oxford English for Careers: Technology 1, OUP 2015
Literatura - doporučená:
2. MURPHY, Raymond. Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. ISBN 978-0-521-67543-7.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B3A-P prezenční studium B-MTI Materiálové inženýrství -- 0 Povinně volitelný 1 1 Z
B3A-P prezenční studium B-MTI Materiálové inženýrství -- 0 Povinně volitelný 1 2 Z
B3A-P prezenční studium B-MET Mechatronika -- 0 Povinně volitelný 1 1 Z
B3A-P prezenční studium B-MET Mechatronika -- 0 Povinně volitelný 1 2 Z
B3A-P prezenční studium B-MAI Matematické inženýrství -- 0 Povinně volitelný 1 1 Z
B3A-P prezenční studium B-MAI Matematické inženýrství -- 0 Povinně volitelný 1 2 Z
B3A-P prezenční studium B-FIN Fyzikální inženýrství a nanotechnologie -- 0 Povinně volitelný 1 1 Z
B3A-P prezenční studium B-FIN Fyzikální inženýrství a nanotechnologie -- 0 Povinně volitelný 1 2 Z
B3A-P prezenční studium B-PDS Průmyslový design ve strojírenství -- 0 Povinně volitelný 1 1 Z
B3A-P prezenční studium B-PDS Průmyslový design ve strojírenství -- 0 Povinně volitelný 1 2 Z
B3S-P prezenční studium B-S1R Strojírenství -- 0 Povinně volitelný 1 1 Z
B3S-P prezenční studium B-STI Strojní inženýrství -- 0 Povinně volitelný 1 1 Z
B3S-P prezenční studium B-STI Strojní inženýrství -- 0 Povinně volitelný 1 2 Z
B3S-P prezenční studium B-AIŘ Aplikovaná informatika a řízení -- 0 Povinně volitelný 1 2 Z
B3S-P prezenční studium B-EPE Energetika, procesy a ekologie -- 0 Povinně volitelný 1 2 Z
B3S-P prezenční studium B-SSZ Stavba strojů a zařízení -- 0 Povinně volitelný 1 2 Z
B3S-P prezenční studium B-STG Strojírenská technologie -- 0 Povinně volitelný 1 2 Z