Angličtina 4 (FSI-A4)

Akademický rok 2012/2013
Garant: Mgr. Hana Jánská  
Garantující pracoviště: ÚJ všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:
Cílem kurzu je vybavit studenty pro každodenní komunikaci, aby zvládli běžné úkoly (např. popsat problém, podat pokyny) se kterými se mohou setkat v širokém okruhu technických profesí.
Výstupy studia a kompetence:
Studenti si osvojí základní slovní zásobu ve vztahu ke svému budoucímu zaměstnání a zvládnou gramatické struktury potřebné pro běžnou komunikaci na úrovni "pre-intermediate".
Prerekvizity:
Kurz je určen pro studenty, kteří si osvojili základy jazyka na úrovni "elementary", jakož i slovní zásobu a gramatiku probrané v kurzu A3.

Vazby k jiným předmětům:
povinná prerekvizita: Angličtina 3 [A3]
povinná prerekvizita: Angličtina 3 [A3]

Obsah předmětu (anotace):
Kurz je zaměřen na výuku angličtiny jako cizího jazyka na obecné úrovni, zahrnuje však i jazyk potřebný pro profesní účely.
Metody vyučování:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet je podmíněn kromě aktivní účasti ve cvičeních a individuální přípravou, také absolvováním tří průběžných testů psaných v předem stanovených termínech během semestru. Pro získání zápočtů je vyžadováno v těchto testech nasbírat jejich součtem min. 30 bodů z 50 možných (tedy 60%). V případě nedostatečného bodového zisku má student možnost absolvovat opravný test v souhrnné podobě v prvním týdnu zkouškového období. V hodnocení předmětu se odráží i práce v e-learningové podpoře kurzu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Docházka je pravidelně kontrolována. Student má povoleny 2 absence. Pokud je počet absencí vyšší, v odůvodněných případech může vyučující stanovit náhradní podmínku pro splnění zápočtu.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení jazykové  13 × 2 hod. povinná                  
    Cvičení s poč. podporou  13 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení jazykové 1. Úvod. U7 – Výroba (výrobní proces, výroba CD, výroba potravin a nápojů)
2. U7 – Výroba (trpný rod v přítomném čase, složená podstatná jména)
3. U8 – Doprava (omluva a přijetí omluvy, neobvyklé dopravní prostředky, automobiloví inženýři)
4. U8 – Doprava (auto budoucnosti, předpovědi s konstrukcemi: will, may, might, členění nových výrazů)
5. U9 – Život na vysoké noze: mrakodrap (provedení návštěvníků po staveništi, nejvyšší budova světa). 1. průběžný test
6. U9 – Život na vysoké noze: mrakodrap (jak se staví mrakodrap, typy základů, bezpečnost práce)
7. U10 – Technologie v medicíně (poskytnutí jasných pokynů, přístroje pro slepé, přístroje pro starší osoby)
8. U10 – Technologie v medicíně (krátký popis, vztažné věty, slova opačného významu)
9. U12 – Informační technologie (help desk, superpočítače, popis změny). 2. průběžný test
10. U12 – Informační technologie (CAD/CAM, periferní zařízení, trpný rod v minulém čase, kolokace)
11. U13 – Telekomunikace (jednoduché vysvětlování, satelitní komunikační systémy)
12. U13 – Telekomunikace (VoIP systémy, mobilní telefony, minulý čas prostý a předpřítomný čas)
13. 3. průběžný test, vyhodnocení
    Cvičení s poč. podporou Cíleně zaměřená individuální výuka s využitím elektronické podpory (e-learning s učitelem, procvičení slovní zásoby, upevnění gramatiky, konverzace)
Literatura - základní:
1. Glendinning, E.H. Oxford English for Careers: Technology 1, OUP 2015
Literatura - doporučená:
2. MURPHY, Raymond. Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. ISBN 978-0-521-67543-7.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B3A-P prezenční studium B-MTI Materiálové inženýrství -- 0 Povinně volitelný 1 1 L
B3S-P prezenční studium B-STG Strojírenská technologie -- 0 Povinně volitelný 1 2 L
B3A-P prezenční studium B-MET Mechatronika -- 0 Povinně volitelný 1 1 L
B3A-P prezenční studium B-MET Mechatronika -- 0 Povinně volitelný 1 2 L
B3A-P prezenční studium B-MAI Matematické inženýrství -- 0 Povinně volitelný 1 1 L
B3A-P prezenční studium B-MAI Matematické inženýrství -- 0 Povinně volitelný 1 2 L
B3A-P prezenční studium B-FIN Fyzikální inženýrství a nanotechnologie -- 0 Povinně volitelný 1 1 L
B3A-P prezenční studium B-FIN Fyzikální inženýrství a nanotechnologie -- 0 Povinně volitelný 1 2 L
B3A-P prezenční studium B-PDS Průmyslový design ve strojírenství -- 0 Povinně volitelný 1 1 L
B3A-P prezenční studium B-PDS Průmyslový design ve strojírenství -- 0 Povinně volitelný 1 2 L
B3S-P prezenční studium B-S1R Strojírenství -- 0 Povinně volitelný 1 1 L
B3S-P prezenční studium B-STI Strojní inženýrství -- 0 Povinně volitelný 1 1 L
B3S-P prezenční studium B-STI Strojní inženýrství -- 0 Povinně volitelný 1 2 L
B3S-P prezenční studium B-AIŘ Aplikovaná informatika a řízení -- 0 Povinně volitelný 1 2 L
B3S-P prezenční studium B-EPE Energetika, procesy a ekologie -- 0 Povinně volitelný 1 2 L
B3S-P prezenční studium B-SSZ Stavba strojů a zařízení -- 0 Povinně volitelný 1 2 L
B3A-P prezenční studium B-MTI Materiálové inženýrství -- 0 Povinně volitelný 1 2 L