Angličtina 5 (FSI-A5)

Akademický rok 2012/2013
Garant: Mgr. Ondřej Vévoda  
Garantující pracoviště: ÚJ všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:
Cílem kurzu je vybavit studenty pro každodenní komunikaci, aby zvládli úkoly, se kterými se mohou setkat v širokém okruhu technických profesí.
Výstupy studia a kompetence:
Studenti si osvojí slovní zásobu ve vztahu ke svému budoucímu zaměstnání a zvládnou gramatické struktury potřebné pro běžnou komunikaci na úrovni "intermediate".
Prerekvizity:
Kurz je určen pro studenty, kteří si osvojili jazyk na úrovni "pre-intermediate", jejíž náplň odpovídá gramatice a slovní zásobě probrané v kurzu A3 a A4.

Vazby k jiným předmětům:
povinná prerekvizita: Angličtina 3 [A3]
povinná korekvizita: Angličtina 4 [A4]

Obsah předmětu (anotace):
Kurz je zaměřen na výuku angličtiny pro profesní účely. Zahrnuje však i obecný jazyk.
Metody vyučování:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet je podmíněn kromě aktivní účasti ve cvičeních a individuální přípravou, také vypracováním a prezentací zadaných úkolů a absolvováním zápočtového testu, který je rozdělen do tří průběžných testů psaných v předem stanovených termínech během semestru. Pro získání zápočtu je vyžadováno v těchto testech nasbírat jejich součtem min. 30 bodů z 50 možných (tedy 60%). V případě nedostatečného bodového zisku má student možnost opravy, a to souhrnným testem. V hodnocení předmětu se odráží i práce v e-learningové podpoře kurzu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Docházka je pravidelně kontrolována. Student má povoleny 2 absence. Pokud je počet absencí vyšší, v odůvodněných případech může vyučující stanovit náhradní podmínku pro splnění zápočtu.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení jazykové  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení jazykové 1. Úvod, U1 - Strojírenství – odvětví strojírenství
2. U1 - Strojírenství - druhá část (gr.-ing forma a infinitiv)
3. U3 - Mosty a tunely
4. U3 - Mosty a tunely - druhá část (gr.trpný rod)
5. U4 - Plasty (1. průběžný test)
6. U4 - Plasty - druhá část (gr. modální slovesa: can, can't, could, couldn't, be able to, atd.)
7. U5 - Alternativní energie
8. U5 - Alternativní energie - druhá část (Čas minulý průběhový vs. minulý prostý)
9. U6 - Letectví (2. průběžný test)
10.U6 - Letectví - druhá část (první a druhá podmínková věta)
11.U7 - Domov budoucnosti
12.U7 - Domov budoucnosti - druhá část (modální slovesa: must, have to, don't have to, atd.)
13. 3. průběžný test
Literatura - základní:
1. Oxford English for Careers: Technology 2. Oxford University Press.
Literatura - doporučená:
2. Raymond Murphy, English Grammar in Use (third edition)
3. Nick Brieger and Alison Pohl, Technical English - Vocabulary and Grammar
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B3A-P prezenční studium B-MTI Materiálové inženýrství -- 0 Povinně volitelný 1 1 Z
B3A-P prezenční studium B-MTI Materiálové inženýrství -- 0 Povinně volitelný 1 2 Z
B3A-P prezenční studium B-MET Mechatronika -- 0 Povinně volitelný 1 1 Z
B3A-P prezenční studium B-MET Mechatronika -- 0 Povinně volitelný 1 2 Z
B3A-P prezenční studium B-MAI Matematické inženýrství -- 0 Povinně volitelný 1 1 Z
B3A-P prezenční studium B-MAI Matematické inženýrství -- 0 Povinně volitelný 1 2 Z
B3A-P prezenční studium B-FIN Fyzikální inženýrství a nanotechnologie -- 0 Povinně volitelný 1 1 Z
B3A-P prezenční studium B-FIN Fyzikální inženýrství a nanotechnologie -- 0 Povinně volitelný 1 2 Z
B3A-P prezenční studium B-PDS Průmyslový design ve strojírenství -- 0 Povinně volitelný 1 1 Z
B3A-P prezenční studium B-PDS Průmyslový design ve strojírenství -- 0 Povinně volitelný 1 2 Z
B3S-P prezenční studium B-S1R Strojírenství -- 0 Povinně volitelný 1 1 Z
B3S-P prezenční studium B-STI Strojní inženýrství -- 0 Povinně volitelný 1 1 Z
B3S-P prezenční studium B-STI Strojní inženýrství -- 0 Povinně volitelný 1 2 Z
B3S-P prezenční studium B-AIŘ Aplikovaná informatika a řízení -- 0 Povinně volitelný 1 2 Z
B3S-P prezenční studium B-EPE Energetika, procesy a ekologie -- 0 Povinně volitelný 1 2 Z
B3S-P prezenční studium B-SSZ Stavba strojů a zařízení -- 0 Povinně volitelný 1 2 Z
B3S-P prezenční studium B-STG Strojírenská technologie -- 0 Povinně volitelný 1 2 Z