CAD (FSI-3CD)

Akademický rok 2012/2013
Garant: doc. Ing. Jan Brandejs, CSc.  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu CAD je seznámit studenty s možnostmi grafických systémů pro podporu konstrukčního procesu. Naučit se a umět používat všem dostupný grafický systém se strojírenskou nadstavbou v aplikaci na výrobní dokumentaci strojních součástí. Získat základní zkušenosti s konstruováním ve 3D.
Výstupy studia a kompetence:
Předmět CAD umožňuje získání všech potřebných informací pro zvládnutí konstrukčních prací pomocí počítače v systému AutoCAD a Inventor. Student se naučí vytvářet konstrukční dokumentaci optimálním způsobem. Získá zkušenost, že CAD je pouze podpora konstrukčního procesu, urychlí a zefektivní práci, ale v žádném případě nenahradí tvůrčí práci konstruktéra a požadované vědomosti v příslušném oboru.
Prerekvizity:
Znalost náležitostí výkresu součástí a montážních jednotek.
Obsah předmětu (anotace):
Úvod do techniky CAD. Přehled různých druhů grafického hardware a software systémů, CAD v systému CIM. Praktická aplikace programového systému AutoCAD s využitím strojírenské nadstavby při konstrukčním návrhu a tvorbě konstrukční dokumentace součástí a montážních jednotek, práce ve 3D s programem Inventor.
Metody vyučování:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Student musí odevzdat vyhovující všechny zadané grafické práce.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast ve cvičeních je kontrolovaná. Tolerují se maximálně 2 omluvené absence bez náhrady.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení s poč. podporou  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení s poč. podporou 1. CAD v systému CIM. rozdělení CADů. Rapid Prototyping. Stereolitografie. MKP. MKO. Simulace výroby.
2. Autocad. Přehled a doplnění příkazů.
3. Autocad. Přehled a doplnění příkazů.
4. Inventor. Nastavení a náčrt. Šablona. Tvorba náčrtu. Kótování. Parametrizace a úpravy. 2D vazby. Promítnutí geometrie. Vysunutí.
5. Tvorba 3D geometrie. Zaoblení, zkosení. Rotace. Zrcadlení, pole. 2D tažení. Skořepina a díra. Šablonování.
6. Tvorba sestav. Sestava. Svary. Adaptivita.
7. Plechové díly I. Styly, plocha, profilový ohyb, vyříznutí.
8. Plechové díly II. Obruba, lem, ohnutí, vystřižení rohu, zkosení rohu, rozvin, díra.
9. Výkresová dokumentace. Základní pohled. Řez. Částečný řez.
10. Kótování. Seznam položek.
11. Práce na modelu.
12. Práce na modelu.
13. Práce na modelu. Zápočet.
Literatura - doporučená:
1. FOŘT, Petr a Jaroslav KLETEČKA. Autodesk Inventor: tvorba digitálních prototypů. 3., aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2012. Učebnice (Computer Press). ISBN 978-80-251-3728-4.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B3S-P prezenční studium B-STI Strojní inženýrství -- 2 Povinný 1 1 Z
B3A-P prezenční studium B-MAI Matematické inženýrství -- 2 Povinný 1 1 Z
B3A-P prezenční studium B-FIN Fyzikální inženýrství a nanotechnologie -- 2 Povinně volitelný 1 2 Z
B3A-P prezenční studium B-MAI Matematické inženýrství -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 2 Z
B3A-P prezenční studium B-PDS Průmyslový design ve strojírenství -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 1 Z