Diplomový projekt I (M-MAI) (FSI-SD3)

Akademický rok 2012/2013
Garant: prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc.  
Garantující pracoviště: ÚM všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Předmět zajišťuje minimum soustavné práce na diplomovém projektu tak, aby student během následujícího semestru úspěšně dokončil diplomový projekt.
Výstupy studia a kompetence:
Student během dvou let vytvoří diplomový projekt.
Prerekvizity:
Předpokládají se znalosti získané během studia, které se vztahují k tématu diplomové práce.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je zaměřen na vedení studentů při jejich rešeršní činnosti, studiu odborné litaratury a vytváření software na PC pro přípravu diplomové práce. Důraz je kladen na samostatnou práci na PC.
Metody vyučování:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky udělení zápočtu: Aktivní práce na diplomovém projektu potvrzená vedoucím diplomového projektu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Výuka bude kontrolována prostřednictvím vedoucího diplomové práce. Pokud tento nebude s výsledky spokojen, bude studentovi uložena práce na diplomovém projektu nad rámec předmětu.
Typ (způsob) výuky:
    Vedení dip. prací  13 × 5 hod. povinná                  
Osnova:
    Vedení dip. prací Individuální; určuje vedoucí diplomového projektu.
Literatura - základní:
1. Konkrétní literatura, která se vztahuje k diplomové práci, je doporučena vedoucím práce
Literatura - doporučená:
1. Konkrétní literatura, která se vztahuje k diplomové práci, je doporučena vedoucím práce
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
M2A-P prezenční studium M-MAI Matematické inženýrství -- 4 Povinný 2 2 Z