Aplikace Fourierovy analýzy (FSI-SF0)

Akademický rok 2012/2013
Garant: prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.  
Garantující pracoviště: ÚM všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Seznámení s fourierovskou analýzou a názorné ukázky jejich aplikací - řešení direnciálních rovnic, analýze a zpracování signálu a obrazu. Harmonická analýza.
Výstupy studia a kompetence:
Pochopení Fourierovy analýzy a jejího významu v technických aplikacích.
Prerekvizity:
Základní kurzy matematické analýzy.
Obsah předmětu (anotace):
Fourierovy řady, Fourierova transformace a diskrétní Fourierova transformace - zavedení pojmů, základní vlastnosti a aplikace.
Metody vyučování:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet: účast.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Bude specifikováno.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 1 hod. nepovinná                  
    Cvičení s poč. podporou  13 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška Fourierovy řady
Hilbertův prostor
Fourierova transformace
Konvoluce
Diskrétní Fourierova transformace
Sesazování obrazů - fázová korelace
Zpracování obrazů - filtrace obrazů, komprese obrazů (JPEG), počítačová tomografie (CT)
Zpracování signálu - komprese hudby
Řešení ODR, PDR
Harmonická analýza
    Cvičení s poč. podporou Ukázky aplikací a jejich implementace.
Literatura - základní:
1. FOLLAND, G. B. Fourier Analysis and Its Applications. Second Edition. Providence (Rhode Island, U.S.A.): The American Mathematical Society, 2009. 433s. The Sally series, Pure and Applied Mathematics, Undergraduate Texts. ISBN 978-0-8218-4790-9.
2. ČÍŽEK, V. Diskrétní Fourierova transformace a její použití. 1st edition. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, n.p., 1981. 160s. Matematický seminář SNTL. ISBN 04-019-81.
3. BEZVODA, V., et al. Dvojrozměrná diskrétní Fourierova transformace a její použití - I.: Teorie a obecné užití. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, n.p., 1988. 181s. ISBN 17-135-88.
4. BRACEWELL, R. N. The Fourier transform and its applications. McGraw-Hill, 1965, 2nd ed. 1978, revised 1986
5. KÖRNER, T. W., Fourier Analysis, Cambridge University Press, 1995
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
M2A-P prezenční studium M-MAI Matematické inženýrství -- 0 Volitelný (nepovinný) 2 1 L