Geometrické algoritmy a kryptografie (FSI-SAV)

Akademický rok 2012/2013
Garant: doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚM všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem je sbližovat pohled matematika a počítačového vědce (programátora).
Výstupy studia a kompetence:
Algoritmizace některých geometrických a kryptografických problémů.
Prerekvizity:
Základy algebry. Schopnost algoritmizace.
Obsah předmětu (anotace):
Základní přehled z výpočetní geometrie, komutativní algebry a algebraické geometrie s důrazem na konvexitu, Groebnerovy báze, Buchberegerův algoritmus a implicitizaci. Eliptické křivky v kryptografii, multivariační kryptosystémy.
Metody vyučování:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zkouška: ústní
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Přednášky: doporučené
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Konvexita v eukleidovských prostorech.
2. Voroného diagramy.
3. Geodetické prostory.
4. Okruhy a pole.
5. Ideály a faktorizace.
6. Polynomy, uspořádání polynomů.
7. Groebnerovy báze.
8. Polynomiální automorfismy.
9. Algebraické variety, implicitizace.
10. Eliptické a hypereliptické křivky.
11. Principy asymetrické kryptografie.
12. Kryptografie založená na eliptických křivkách.
13. Multivariační kryptosystémy.
Literatura - základní:
1. Bump, D., Algebraic Geometry, World Scientific 1998
2. Webster, R., Convexity, Oxford Science Publications, 1994
3. Bernstein, D., Buchmann, J., Dahmen, E., Post-Quantum Cryptography, Springer, 2009
Literatura - doporučená:
1. Kureš, Miroslav: Geometrické algoritmy (rukopis, příprava k tisku)
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
M2A-P prezenční studium M-MAI Matematické inženýrství -- zk 4 Povinně volitelný 2 2 L