Informační výchova - informační gramotnost (FSI-2IV)

Akademický rok 2012/2013
Garant: Bc. Martina Drabantová  
Garantující pracoviště: FSI  
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Tento kurz je zaměřen především na praktické využívání informačních zdrojů, institucí a služeb jimi poskytovanými se zaměřením na konkrétní fakultu.Účelem je naučit studenta pracovat mimo jiné s dostupnými elektronickými informačními zdroji s možností jejich praktického využití při studiu či odborné práci.
Výstupy studia a kompetence:
Po absolvování studia by studenti měli umět: - vyhledat a vybrat potřebné relevantní zdroje informací - znát a používat své oborové informační zdroje v klasické i elektronické podobě - umět efektivně používat různorodé vyhledávací nástroje - využívat pro studium a praxi informační služby knihoven - pracovat s odborným textem - orientovat se v prostředí knihoven VUT - rozumět etickým a právním otázkám ze světa informací a informačních technologií
Prerekvizity:
Není třeba mít speciální ani odborné znalosti, stačí pouze uživatelská znalost práce s počítačem.
Obsah předmětu (anotace):
Nejdůležitější částí celého kurzu jsou textové studijní opory, v nichž se nachází samotný studijní text. Jeho nastudování je potřebné pro úspěšné zakončení příslušné kapitoly. Dále se zde nachází doplňkové materiály, jejichž studium není nutné, ale pomůže Vám lépe pochopit danou problematiku. Důležitou součástí každé kapitoly je také zadání úkolu, které se vždy nachází na jejím konci. V kurzu tedy můžete nalézt: - průvodce studiem - textové studijní opory - autokorektivní testy - testy a úkoly - ukázkové animace - odkazy na doplňující materiály - diskusní fóra na aktuální problémy - ankety k průběhu kurzu, obsahu kurzu, práci tutora - diskuze s vyučujícím (email, chat, konzultační hodiny)
Metody vyučování:
Kurz bude probíhat e-learningovou formou v prostředí systému Moodle.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínkou ukončení kurzu je absolvování všech úkolů v jednotlivých kapitolách a úspěšné zvládnutí závěrečného testu. Celkem je možno získat 100 bodů. K tomu, aby byl udělen zápočet, studenti potřebují z celého kurzu získat minimálně alespoň 70 bodů, v závěrečném testu získat minimálně 10 bodů.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Tento kurz je veden e-learningovou formou, fakultní tutoři kontrolují, zda studenti absolvovali všechny jeho části a kvalitu zpracovaných či odevzdaných úkolů.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení s poč. podporou  13 × 1 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Cvičení s poč. podporou Kurz je strukturován do deseti na sebe navazujících kapitol. Tyto Vám budou otevřeny vždy na začátku nového týdne (v pondělí). Všechny potřebné informace k jejímu absolvování naleznete v průvodci studiem, který se nachází na začátku kapitoly.

Kapitola 01: Úvod do kurzu „Informační Výchova-Informační Gramotnost“ (IVIG)
Kapitola 02: Vysoké učení technické v Brně (VUT)
Kapitola 03: Základní pojmy z oboru knihovnictví, získávání a zpracování informací
Kapitola 04: Informační zdroje
Kapitola 05: Informační instituce
Kapitola 06: Elektronické informační zdroje I
Kapitola 07: Elektronické informační zdroje II
Kapitola 08: Právní a etické aspekty práce s informacemi
Kapitola 09: Základy psaní odborných prací
Kapitola 10: Závěrečná kapitola – celkové shrnutí, závěrečný test
Literatura - základní:
1. Texty ze studijních opor předmětu (dostupné v Moodle).
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B3A-P prezenční studium B-MTI Materiálové inženýrství -- 1 Povinný 1 1 L
B3A-P prezenční studium B-MET Mechatronika -- 1 Povinný 1 1 L
B3A-P prezenční studium B-MAI Matematické inženýrství -- 1 Povinný 1 1 L
B3A-P prezenční studium B-FIN Fyzikální inženýrství a nanotechnologie -- 1 Povinný 1 1 L
B3A-P prezenční studium B-PDS Průmyslový design ve strojírenství -- 1 Povinný 1 1 L
B3S-P prezenční studium B-S1R Strojírenství -- 1 Povinný 1 1 L
B3S-P prezenční studium B-STI Strojní inženýrství -- 1 Povinný 1 1 L