Jakost a metrologie - M (FSI-TRJ)

Akademický rok 2012/2013
Garant: doc. Ing. Alois Fiala, CSc.  
Garantující pracoviště: ÚVSSR všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem je seznámit studenty s problematikou jakosti a metrologie v rámci komunitárního práva EU a současného stavu v ČR. Jedná se zejména o oblast technické normalizace, metrologie a zkušebnictví. Jsou řešeny základní otázky TQM (Total Quality Management) a praktické problémy aplikací norem ČSN EN ISO řady 9000, 45000 a 14000. Součástí kurzu je detailní rozbor mě- ření a měřicích metod pro oblast geometrických veličin.
Výstupy studia a kompetence:
Kurz umožní získat znalosti pro praktickou aplikaci zavádění systémů pro zabezpečování jakosti ve strojírenském podniku. Dále studenti získají zna- losti z hlediska užití statistických metod pro podporu jakosti a základ- ních nástrojů a technik. Praktická měření a vyhodnocování měřicích pro- středků pro ooblasti geometrických veličin.
Prerekvizity:
Základní znalost z oboru metrologie a matematické statistiky
Obsah předmětu (anotace):
Jakost je podmínkou podnikatelského úspěchu. Nejnovější směr v dosahování jakostních výstupů je TQM (Total Quality Management) - jakostní výrobky a služby vznikají pouze v jakostním podniku. Důsledný systémový přístup musí být uplatněn při každém zásahu do reprodukčního cyklu. Základem pro řízení procesů jsou statistické metody SPC (Statistical Process Control) a týmová práce. Mezinárodní normy pro systémy zabezpečování jakosti - ISO 9000 - jsou metodickým východiskem při prokazování stability jakosti - certifikaci. V kurzu je dále uveden systém metrologického zabezpečení. Zákon o metrologii. Přehled měřicích a kontrolních prostředků a metod v oblasti strojírenské metrologie se zaměřením na geometrické veličiny. Použití meřicích prostředků mechanických, mechanicko-optických, čistě optických, elektrických, pneumatických a speciálních. Problematika třísouřadnicového měření a počítačová podpora metrologických procesů.
Metody vyučování:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet:prezence, zápočtový test znalostí Zkouška: Praktický písemný test a ústní zkouška
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Zápočtový test
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Laboratoře a ateliéry  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška Přednáška
1. Systémový přístup, vybrané pojmy a základní definice, ekonomické as-
pekty jakosti
2.3.Jakost z evropského pohledu, globální koncepce, komunitární právo EU
4.5.Systémy jakosti, normy ČSN EN ISO, kvalimetrie, metody hodnocení
jakosti
6.7.Technická normalizace, metrologie, zkušebnictví, certifikace a akredi-
tace
8. Technická kontrola jakosti výrobků a právní předpisy zabezpečování ja-
kosti výrobků
9.10.TQM (Total Quality Management), principy, transformace dle Deminga a
nástroje jakosti
11. Racionalizační metody v oblasti řízení jakosti, SPC, FMEA, QFD
12. Paretova analýza, hodnotová analýza atd.
13. Základní pojmy a definice z oblasti metrologie, konfirmační systém
teorie chyb
14. Podmínky měření metrologické laboratoře
    Laboratoře a ateliéry Laboratorní cvičení:
1. Metodika CEDAC - praktický příklad
2.3.4.Metodika SPC
5. Alternativní metoda "PRECONTROL"
6.7.8.Metodika Quality Journal
9.10. Paretova analýza
11.12.Infačervene kamerové systémy
13. Měření struktury povrchu
14. Statistická interpretace měření
Literatura - základní:
1. Nenadál, J. a kol.: Moderní management jakosti. Management Press, Praha, 2008
2. Imai, M.: Kaizen. Computer Press, Brno, 2007, ISBN 978-80-251-1621-0
3. Mizuno, S.: Řízení jakosti. Victoria Publishing, Praha, 1996, ISBN 80-85605-38-4
Literatura - doporučená:
1. Frehr,U.: Total Quality Management
2. Vačkář,J.-Teš,V.: Řízení jakosti a metrologie
3. Kožíšek,J.: Statistické zabezpečování jakosti
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
M2A-P prezenční studium M-MAI Matematické inženýrství -- zá,zk 4 Volitelný (nepovinný) 2 1 Z