Matematické výpočty pomocí MAPLE (FSI-0MV)

Akademický rok 2012/2013
Garant: doc. Ing. Petr Tomášek, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚM všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s výpočetním systémem Maple 12, který umožňuje efektivně řešit mnohé matematické a inženýrské problémy. Výuka je vedena tak, aby studenti byli schopni samostatně pracovat se systémem Maple a zvládli analyzovat a řešit některé praktické problémy.
Výstupy studia a kompetence:
Studenti se naučí základním příkazům systému Maple, obeznámí se s vnitřní strukturou tohoto systému a s možnostmi komunikace systému s okolím. Studenti dále získají dovednost řešit matematické a inženýrské problémy v tomto výpočetním prostředí.
Prerekvizity:
Znalost středoškolské matematiky, základní dovednosti práce s PC.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět seznamuje studenty se systémem symbolické matematiky Maple 12, který umožňuje řešení studovaných matematických a inženýrských úloh. Předmět zahrnuje následující témata: orientace v prostředí Maple, základní příkazy, programování v systému, práce s knihovnami, řešení problémů z vybraných partií matematiky a řešení fyzikálních aplikací.
Metody vyučování:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Kurs je výběrový - 0 kreditů.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Vypracování samostatné práce.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení s poč. podporou  13 × 2 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Cvičení s poč. podporou Kurz je výběrový a koná se jako diskuse studentů s přednášejícím v počítačové laboratoři.
1. Základní orientace v prostředí Maple.
2. Úprava výrazů, řešení rovnic a nerovnic, průběh funkce.
3. Grafika, vykreslování grafů a tvorba animací.
4. Základy programování v Maple.
5. Práce s knihovnami, fyzikální aplikace.
6. Vkládání objektů, práce s objektem Spreadsheet.
7. Code edit region, fyzikální aplikace.
8. Práce s komponentami a tvorba aplikací I.
9. Práce s komponentami a tvorba aplikací II.
10. Řešení aplikací vybraných partií matematiky I.
11. Řešení aplikací vybraných partií matematiky II.
12. Maplet.
13. Práce na projektu.
Literatura - základní:
1. http://www.maplesoft.com/support/help/index.aspx
Literatura - doporučená:
1. Buchar, J.: Úvod do programového souboru MAPLE V, , 0
2. www.maplesoft.com, Maplesoft, a division of Waterloo Maple Inc., dokumentace.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B3A-P prezenční studium B-MAI Matematické inženýrství -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 1 L
B3A-P prezenční studium B-FIN Fyzikální inženýrství a nanotechnologie -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 1 L
B3S-P prezenční studium B-STI Strojní inženýrství -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 2 L