Matematický seminář (FSI-S3M)

Akademický rok 2012/2013
Garant: prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc.  
Garantující pracoviště: ÚM všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Předmět zajišťuje zopakování základů matematiky před státní závěrečnou zkouškou.
Výstupy studia a kompetence:
Student se při "čtení matematiky po druhé" uvědomí souvislosti, které nemohl výrazně získat během studia.
Prerekvizity:
Předpokládá se znalost matematické látky probírané v bakalářském studiu.
Obsah předmětu (anotace):
Seminář je součástí přípravy studentů na státní závěrečnou zkoušku. Jeho smyslem je zopakování látky z matematických předmětů vyučovaných v bakalářském studiu.
Metody vyučování:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Student obdrží zápočet na základě docházky a závěrečného testu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast bude pravidelně kontrolována, protože se však jedná o nepovinný předmět, nebude třeba omluvenou nepřítomnost nahrazovat.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení  13 × 3 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení 1. Lineární algebra
2. Analytická geometrie
3. Diskrétní matematika
4. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné
5. Diferenciální počet funkcí více proměných
6. Integrální počet funkcí jedné proměnné
7. Integrální počet funkcí více proměnných
8. Obyčejné diferenciální rovnice
9. Nekonečné řady
10.Matematická analýza v komplexním oboru
11.Funkcionální analýza
12.Numerické metody
13.Pravděpodobnost a statistika
Literatura - základní:
1. K.Rektorys a kol.: Přehled užité matematiky, SNTL, Praha, 1988
Literatura - doporučená:
1. K.Rektorys a kol.: Přehled užité matematiky, SNTL, Praha, 1988
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
M2A-P prezenční studium M-MAI Matematické inženýrství -- 0 Volitelný (nepovinný) 2 2 L