Matematický software (FSI-0MS)

Akademický rok 2012/2013
Garant: doc. RNDr. Libor Čermák, CSc.  
Garantující pracoviště: ÚM všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Prvním krokem ke zvládnutí práce v MATLABu je seznámení se s jeho vývojovým prostředím. Dále jde o efektivní využívání bohaté nabídky hotových nástrojů MATLABu, tj. o používání MATLABu jako chytré a mocné kalkulačky. Hlavním cílem kurzu je však naučit studenty v MATLABu programovat. V neposlední řadě jde také o to naučit se vytvářet uživatelsky přívětivé aplikace, zejména efektivně používat mocné nástroje MATLABovské grafiky. Základem výuky je postupné praktické osvojování MATLABu. Důležitou součástí předmětu je samostatná práce na zadaných projektech.
Výstupy studia a kompetence:
Studenti se naučí používat vývojové a programovací prostředí MATLAB, mocný nástroj pro řešení vědecko-technických problémů. Získané znalosti si ověří a prohloubí zpracováním dvou samostatných projektů.
Prerekvizity:
Základy programování, základy lineární algebry.
Obsah předmětu (anotace):
Studenti se naučí pracovat s MATLABem. Postupně se probírá: orientace v prostředí, programování, grafika, interaktivní grafické rozhraní. Výuka probíhá formou ukázek a experimentování na počítači. Zvládnutí probírané látky si studenti ověří tak, že samostatně zpracují dva projekty.
Metody vyučování:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínkou pro udělení zápočtu je zpracování dvou semestrálních prací.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Aktivní účast ve cvičeních.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení s poč. podporou  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení s poč. podporou 1. Filosofie MATLABu, pracovní prostředí, elementární použití
2. Scripty, pole a operace s nimi
3. Relace a logické operace, cykly, větvení
4. Práce s textem, M-funkce
5. Elementární grafika
6. Vstupní a výstupní operace, buňky a struktury
7. Ladění, symbolické operace, zadání prvního projektu
8. Systém handle graphic I: Figure, Uicontrol
9. Systém handle graphic II: Axis, Line, Surface, Patch, Text
10. Interaktivní tvorba grafického rozhraní pomocí nástroje GUIDE, zadání druhého projektu
11. Prohlubování získaných znalostí, práce na projektech
12. Prohlubování získaných znalostí, práce na projektech
13. Prohlubování získaných znalostí, práce na projektech
Literatura - základní:
1. The MATLAB documentation on the WEB, http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/
2. D. Hanselman, B. Littlefield: Mastering MATLAB 7. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2005
Literatura - doporučená:
1. L. Zaplatílek, B. Doňar: MATLAB pro začátečníky. BEN, Praha, 2003.
2. L. Zaplatílek, B. Doňar: MATLAB tvorba uživatelských aplikací. BEN, Praha, 2004.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B3A-P prezenční studium B-MAI Matematické inženýrství -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 2 L
B3S-P prezenční studium B-STI Strojní inženýrství -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 2 L