Počítačové sítě (FSI-VPN)

Akademický rok 2012/2013
Garant: Ing. Jan Roupec, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚAI všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Seznámit se současnými technickými a programovými prostředky počítačových sítí, s jejich používáním, instalací, konfigurací a správou.
Výstupy studia a kompetence:
Samostatné používání síťových služeb, instalace, konfigurace a správa systémů a služeb počítačových sítí.
Prerekvizity:
Kromě základních schopností práce s počítačem (operace s adresáři a soubory apod.) nejsou žádné předběžné znalosti nutné. Výhodou jsou zkušenosti s programováním v jazyce C.
Obsah předmětu (anotace):
Principy, technologie, technické a programové prostředky počítačových sítí. Používání, návrh, instalace a správa počítačových sítí, serverů a služeb.
Metody vyučování:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet: aktivní účast na cvičeních, vypracování semestrální práce. Zkouška: ústní zkouška.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Přítomnost na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná. Výuka probíhá podle rozvrhu. Stanovení formy náhrady zameškaných cvičení je v kompetenci vyučujícícho.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Cvičení s poč. podporou  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Úvod. Základy datové komunikace.
2. Rozdělení počítačových sítí. Metalické a optické kabely.
3. Platforma Ethernet.
4. Normalizace sítí, síťový model ISO/OSI.
5. Propojování LAN. Bridge, router.
6. Směrování, směrovací protokoly a algoritmy.
7. TCP/IP - historie, adresace.
8. TCP/IP - datový komunikační model, protokoly a služby.
9. TCP/IP - IPv6.
10. Přepínání, přepínané sítě.
11. Vysokorychlostní sítě - Fast a Gigabit Ethernet, ATM.
12. Bezdrátové sítě.
13. Technologické sítě.
    Cvičení s poč. podporou 1. Používání a služby fakultní počítačové sítě a návazných sítí.
2. Tvorba www stránek, jazyk html.
3. Tvorba www stránek, kaskádové styly.
4. Webovské formuláře, dynamické stránky na straně serveru - CGI.
5. Webovské formuláře, dynamické stránky na straně serveru - php.
6. Dynamické www stránky na straně klienta, JavaScript.
7. Tvorba www databázové aplikace.
8. Instalace a konfigurace www serveru.
9. Bridge.
10. Instalace a konfigurace routeru.
11. Systém DNS - konfigurace nameserveru.
12. Tvorba jednoduchého programu pro komunikaci s využitím TCP/IP.
13. Prezentace semestrálních projektů, zápočet.
Literatura - základní:
1. Jamsa, K. - Lalani, S. - Weakley, S.: Programování na Webu, Unis Publishing, 1996.
2. Davie, B. - Doolan, P. - Rekhter, Y.: Switching in IP Networks, Morgan Kafmann Publishers, 1998
3. Hunt, C.: Konfigurace a správa sítí TCP/IP, Computer Press, 1997
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
M2I-P prezenční studium M-AIŘ Aplikovaná informatika a řízení -- zá,zk 5 Povinný 2 1 L
B3S-P prezenční studium B-AIŘ Aplikovaná informatika a řízení -- zá,zk 5 Povinný 1 2 L
M2A-P prezenční studium M-MAI Matematické inženýrství -- zá,zk 4 Povinně volitelný 2 1 L
M2A-P prezenční studium M-MET Mechatronika -- zá,zk 5 Povinně volitelný 2 1 L