Pravděpodobnost a statistika III (FSI-SP3)

Akademický rok 2012/2013
Garant: doc. RNDr. Jaroslav Michálek, CSc.  
Garantující pracoviště: ÚM všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Seznámení studentů oboru Matematické inženýrství s metodami teorie odhadu, asymptotickým přístupem k testování statistických hypotéz a s využitím těchto metod ke statistické analýze reálných dat.
Výstupy studia a kompetence:
Studenti získají potřebné znalosti z významných partií matematické statistiky, které jim umožní posuzovat a vytvářet stochastické modely technických jevů a procesů založené na těchto metodách a realizovat je na PC.
Prerekvizity:
Základy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky, lineární modely.
Obsah předmětu (anotace):
Obsahem předmětu jsou partie: teorie odhadu, maximální věrohodnost, momentové odhady, bayesovské metody, testování statistických hypotéz, neparametrické metody, hustoty exponenciálního typu, asymptotické testy.
Metody vyučování:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu: aktivní účast ve cvičeních, zvládnutí celé látky, klasifikace dostatečně anebo lepší všech kontrolních prací. Zpracování a obhájení projektu. Hodnocení podle bodů získaných z projektu: výborně (90 až 100 bodů), velmi dobře (80 až 89), dobře (70 až 79 bodů), uspokojivě (60 až 69 bodů), dostatečně (50 až 59 bodů), nevyhovující(0 až 49 bodů).
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Cvičení je kontrolované a o náhradě zameškané výuky rozhoduje učitel cvičení.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Cvičení s poč. podporou  13 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška Nestranné a konzistentní odhady
Regulární system hustot, Raova – Cramérova věta, vydatné odhady
Fisherova míra informace a Fisherova informační matice
Postačující statistiky, Neumanovo faktorizační kritérium
Raova-Blackwellova věta a její použití
Metoda momentů, metoda maximální věrohodnosti
Bayesovský přístup
Testování statistických hypotéz
Základy neparametrických metod
Exponenciální třída rozdělení
Asymptotické testy založené na věrohodnostní funkci
Testy s rušivými parametry, příklady
Testy hypotéz o parametrech
    Cvičení s poč. podporou Přehled rozdělení pravděpodobností, grafické znázornění hustot v MATLABu
Nestranné a konzistentní odhady - příklady odhadů, ověřování jejich vlastností
Výpočet dolní hranice pro rozptyl nestranných odhadů
Výpočet Fisherovy míry informace a Fisherovy informační matice pro zadaná rozdělení
Užití Neumanova faktorizačního kritéria
Hledání odhadů pomocí Raova-Blackwellovy věty
Konstrukce odhadů metodou momentů a pomocí metody maximální věrohodnosti
Konstrukce bayesovských odhadů
Zadání projektu - konstrukce odhadů parametrů pro zadané rozdělení - použití alespoň dvou postupů, ověření vlastností odhadu a jejich numerický výpočet
Ověřování exponencíální třídy pro vybraná rozdělení
Použití asymptotických testů založených na věrohodnostní funkci
Testy s rušivými parametry, odhady parametrů Weibullova rozdělení a gama rozdělení
Testování hypotéz o parametrech zobecněného lineárního modelu
Literatura - základní:
1. Anděl, J. Základy matematické statistiky. Matfyzpress. Praha 2005
Literatura - doporučená:
2. Militký, J.: Statistické techniky v řízení jakosti. Pardubice : TriloByte, 1996.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
M2A-P prezenční studium M-MAI Matematické inženýrství -- kl 4 Povinný 2 1 Z