Programovací metody I (FSI-0S1)

Akademický rok 2012/2013
Garant: doc. PaedDr. Dalibor Martišek, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚM všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Seznámit studenty se základními programovacími technikami. Sjednotit jejich dosavadní programovací návyky tak, aby je byli schopni použít v dalších počítačových předmětech.
Výstupy studia a kompetence:
charakteristika vědomostí a dovedností Student bude schopen programovat základní typy jednoduchých matematických a technických problémů.
Prerekvizity:
Základní znalosti ovládání počítače
Obsah předmětu (anotace):
Seznámení se základy jazyka Pascal implementovaného v prostředí Borland DELPHI – konstanty, proměnné, procedury, funkce, cykly, základní datové typy. Pole, seznam, fronta a zásobník. Uspořádání pole, práce s maticemi, Gaussova eliminační metoda. Základy práce s textem. Rekurzivní procedury a funkce a jejich použití.
Metody vyučování:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet se uděluje na základě zpracování semestrálního projektu a zprogramování jednoduchého algoritmu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Chybějící účast na výuce lze nahradit písemným testem.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení s poč. podporou  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení s poč. podporou 1) Prostředí Borland Delphi, projekt, jednotka, formulář. Objekty, properties, events. Příklady na větvení a cyklus
2) Programování součtů a součinů číselných řad
3-4) Hledání maxima a minima posloupnosti, uspořádání číselné posloupnosti, uspořádání posloupnosti řetězců podle anglické a české abecedy
5) Záznamy a vícerozměrná pole dat, součet a součin matic
6) Gaussova eliminační metoda a výpočet hodnoty determinantu
7) Práce s typem Record. Čtení, editace a zápis externího textového souboru
8) Jednoduchá databáze
9) Binární soubory, komprimace a dekomprimace souboru metodou RLE
10) Základní datové struktury – fronta, zásobník, binární strom
11) Rekurzivní procedury a funkce
12) Chování zaokrouhlovacích chyb, konvergence číselných řad
13,14) Semestrální projekt, zápočet
Literatura - základní:
1. Martišek, D.: Algoritmizace a programování, Brno 2004, elektronická učebnice
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B3A-P prezenční studium B-MAI Matematické inženýrství -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 2 Z