Programování v Delphi (FSI-0PD)

Akademický rok 2012/2013
Garant: prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.  
Garantující pracoviště: ÚM všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je prohloubit znalosti programování, které mohou posluchači využit pro tvorbu především matematických aplikací.
Výstupy studia a kompetence:
Programování v jazyce Pascal, objektově orientovaného programování, tvorba vlastních aplikací, práce s datovými soubory.
Prerekvizity:
Základní znalosti jazyka Pascal
Obsah předmětu (anotace):
Předmět by měl posluchače seznámit s programovacími technikami prostředí Delphi 7, vysvětlit principy objektově orientovaného programování, naučit pracovat s datovými soubory (binárními i textovými) a vyvíjet jednoduché aplikace.
Metody vyučování:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
zápočet - tvorba vlastní aplikace
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Nahrazení zameškané výuky je možné absolvováním testu.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení s poč. podporou  13 × 3 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení s poč. podporou 1. Opakování základů programovacího jazyka Pascal
( proměnné, konstanty, typy, příkazy, podmínky, cykly, procedury, funkce..... )
2. Objektově orientované programování
( objekty, struktura objektu, definice procedur a funkcí )
3. Práce se soubory
( čtení, zápis, mazání, tvorba adresářů .... )
4. Práce s formuláři
( menu, typy formulářů, procedura Showmodal.... )
5. Komponenty DELPHI
( Button, BitBtn, SpeedButton, CheckBox, RadioButton, StringGrid, Edit, Memo ...... )
6. Dynamické promenné
( pole, práce s poly, procedura Move ..... )
7. Komponenta Image
( Bitmap, Canvas, vykresování grafů, práce s obrazem ..... )
8. Práce s textovým souborem
( načtení dat a jejich zpracování...... )
- Vývoj vlastního projektu v Delphi
9. Instalace komponent
( tvorba vlastní komponenty )
- Vývoj vlastního projektu v Delphi
10. Užití instalátoru InstallShield
- Vývoj vlastního projektu v Delphi
11. Instalace DLL knihoven
( tvorba vlastní DLL knihovny )
- Vývoj vlastního projektu v Delphi
12. Spouštění jinch aplikací
( zjištění běžící aplikace ..... )
- Vývoj vlastního projektu v Delphi
13. Dokončení vlastního projektu v Delphi
Literatura - základní:
1. Martišek, D.: Algoritmizace a programování v Delphi, Littera, Brno 2007, p. 232
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B3A-P prezenční studium B-MAI Matematické inženýrství -- 2 Volitelný (nepovinný) 1 1 Z
B3A-P prezenční studium B-FIN Fyzikální inženýrství a nanotechnologie -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 1 Z