Seminář a praktická cvičení materiálového inženýrství (FSI-0MI)

Akademický rok 2012/2013
Garant: doc. Ing. Vít Jan, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚMVI všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je přiblížit praxi materiálového inženýrství studentům prvního ročníku pomocí praktické laboratorní práce na analýzách reálných průmyslových výrobků. Studenti získají propojení principů vyučovaných v předmětu Úvod do materiálového inženýrství s jejich projevy v reálné praxi.
Výstupy studia a kompetence:
Studenti se prakticky seznámí s metodami materiálového inženýrství prováděním analýz v laboratořích.
Prerekvizity:
Předpokládá se znalost nauky o materiálu, chemie, fyziky na úrovni prvního ročníku FSI. Manuální zručnost, znalosti z optiky jsou výhodou.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět prezentuje studie z aplikační praxe materiálového inženýrství. Představené postupy následně umožňuje studentům použít v laboratořích při práci na analýzách průmyslových výrobků. První část semestru obsahuje přednášky ukazující aplikaci principů jejichž základy jsou položeny v předmětu BUM - Úvod do materiálového inženýrství. Na analýzách vad a poruch z průmyslové praxe prováděných v laboratořích UMI je předvedena aplikace metod materiálového inženýrství - metalografie, světelné mikroskopie, obrazové analýzy, měření mechanických vlastností. Výsledky analýz jsou prezentovány jako syntéza dílčích výsledků jednotlivých testů a pozorování. Druhá část semestru obsahuje samostatnou práci studentů v laboratořích UMI, kde analyzují součásti vhodných komplikovaných průmyslových výrobků, často takových se kterými se studenti běžně setkávají. Při analýzách studenti průběžně konzultují získané výsledky tak, aby byli schopni udělat závěry z hlediska vhodnosti použitého materiálu pro konkrétní aplikaci, použité technologie, povrchových úprav, přítomnosti vad a podobně.
Metody vyučování:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Předmět je zakončen prezentací dosažených výsledků na jejichž základě jim bude udělen zápočet.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Vzhledem k tomu, ze se jedna o nepovinny predmet, jsou aktivity v tomto kurzu posuzovany na zaklade vlastnich vysledku studentu ziskanych v ramci laboratornich praci, a kvality zaverecne presentace.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  4 × 2 hod. nepovinná                  
    Cvičení  1 × 3 hod. povinná                  
    Laboratoře a ateliéry  4 × 3 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška
1. Úvod do analytických postupů a metod amteriálového inženýrství pro řešení průmyslových vad a poruch
2. Případové studie poruch a vad
3. Případové studie poruch a vad
4. Prezentace technik dostuponých v laboratořích, možné skupiny vhodných průmyslových výrobků pro následné analýzy
    Cvičení 1. Prezentace dosažených výsledků
    Laboratoře a ateliéry
1. Odběr a příprava vzorků, dokumentace
2. Pozorování vzorků, dokumentace
3. Pozorování vzorků,další měření, dokumentace
4. Shrnutí výsledků, příprava presentace, doplňkové analýzy
Literatura - základní:
1. Ptáček, L. a kol.: Nauka o materiálu I, CERM, Brno 2001
2. Ptáček, L. a kol.: Nauka o materiálu II, CERM, Brno 1999
3. E.N. Dowling: Mechanical Behaviour of Materials,Prentice Hall International Editions 1993
4. Ashby, M.: Materials Selection in Mechanical Design, Third Edition, Butterworth-Heinemann, 2005
5. Ashby, M.: Materials and Design, Butterworth-Heinemann, 2009
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B3A-P prezenční studium B-MTI Materiálové inženýrství -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 1 L
B3A-P prezenční studium B-MET Mechatronika -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 1 L
B3A-P prezenční studium B-MAI Matematické inženýrství -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 1 L
B3A-P prezenční studium B-FIN Fyzikální inženýrství a nanotechnologie -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 1 L
B3A-P prezenční studium B-PDS Průmyslový design ve strojírenství -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 1 L
B3S-P prezenční studium B-S1R Strojírenství -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 1 L
B3S-P prezenční studium B-STI Strojní inženýrství -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 1 L