Seminář k diplomové práci II (M-MAI) (FSI-SDS)

Akademický rok 2012/2013
Garant: prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc.  
Garantující pracoviště: ÚM všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Studenti se učí veřejně vystupovat a prezentovat matematické výsledky širší (matematické) veřejnosti. Tím se přípraví na své vystoupení při obhajobě diplomového projektu.
Výstupy studia a kompetence:
Student se naučí veřejně vystupovat a přednášet matematické výsledky. Svoje zkušenosti pak využije při prezentování diplomové práce během státní zkoušky a také při vystoupeních na vědeckých konferencích.
Prerekvizity:
Předpokládají se jisté znalosti, získané během práce na diplomovém projektu.
Obsah předmětu (anotace):
V semináři studenti referují formou třicetiminutové přednášky o výsledcích, které získali při práci na svých diplomových projektech.
Metody vyučování:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky udělení zápočtu jsou aktivní účast na seminářích a přednáška o své diplomové práci.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na semináři je povinná a bude pravidelně kontrolována. V případě omluvené nepřítomnosti bude studentovi uloženo seznámit se s tématem diplomové práce, jejíž prezentaci zameškal.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení 1.-13.: V každém týdnu se uskuteční jeden seminář, na kterém budou referovány diplomové práce jednotlivými diplomanty tak, aby se během semestru dostalo na všechny. Ihned po odreferování budou jednotlivé práce diskutovány.
Literatura - základní:
1. Diplomové práce studentů oboru Matematické inženýrství
Literatura - doporučená:
1. Diplomové práce jednotlivých studentů
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
M2A-P prezenční studium M-MAI Matematické inženýrství -- 3 Povinný 2 2 L