Statistický software (FSI-0SS)

Akademický rok 2012/2013
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc.  
Garantující pracoviště: ÚM všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Seznámení studentů s programy Statgraphics, Statistica a Excel, které slouží jako nástroj pro statistické a pravděpodobnostní výpočty. Studenti se naučí používat tyto softwary v rozsahu, který odpovídá látce probírané v souběžném předmětu Matematika IV a mohou provést výpočty potřebné k vypracování semestrální práce pro tento předmět.
Výstupy studia a kompetence:
Získání představy o tom, co by měl statistický software obsahovat. Základy ovládání programového systému Statgraphics a Statistica. Schopnost používat statistické analytické nástroje v běžných tabulkových procesorech. Lepší pochopení látky probírané v předmětu Matematika IV. Znalost základních postupů při zpracování pozorovaných dat. Dovednost interpretace výsledků získaných při statistickém zpracování dat.
Prerekvizity:
Základní metody popisné statistiky, teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je určen zejména jako počítačová podpora k předmětu Matematika IV. Kurs je zaměřen na seznámení se statistickými systémy Statgraphics a Statistica, a statistickými funkcemi softwaru Excel, které se používají ve výuce a výzkumu odborných ústavů fakulty. Studenti mohou využít získané poznatky při řešení semestrálních a diplomových prácí.
Metody vyučování:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Průběžná aktivní práce ve cvičení.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Cvičení je kontrolované a o náhradě zameškané výuky rozhoduje učitel cvičení.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení s poč. podporou  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení s poč. podporou 1. Informace o statistickém softwaru Statgraphics a Statistica.
2. Informace o tabulkovém procesoru Excel.
3. Struktura datových souborů. Zobrazení a výstup dat.
4. Vytváření a editace datových souborů.
5. Popisná statistika. Prezentace výsledků.
6. Zpracování první části semestrální práce.
7. Základní typy rozdělení náhodných veličin.
8. Generování náhodných čísel. Příklady z předmětu Matematika IV.
9. Operace s proměnnými. Operace se soubory. Import a export dat.
10. Bodové a intervalové odhady.
11. Testování statistických hypotéz.
12. Ukázky aplikací.
13. Dokončení výpočtů k semestrální práci.
Literatura - základní:
1. Manuály software Statistica 7.0.
2. Manuály software Statgraphics for Windows.
3. Anděl, J.: Statistické metody. Praha : Matfyzpress, 1993.
Literatura - doporučená:
1. Karpíšek, Z.: Matematika IV. Statistika a pravděpodobnost. Brno : FSI VUT v CERM, 2003.
2. Karpíšek, Z. - Popela, P. - Bednář, J.: Statistika a pravděpodobnost. Učební pomůcka - studijní opora pro kombinované studium. Brno : FSI VUT v CERM Brno, 2002.
3. StatSoft, Inc.: Electronic Statistics Textbook. http://www.statsoft.com/, 2005.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B3A-P prezenční studium B-MTI Materiálové inženýrství -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 3 L
B3A-P prezenční studium B-MET Mechatronika -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 2 L
B3S-P prezenční studium B-STI Strojní inženýrství -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 2 L
B3A-P prezenční studium B-FIN Fyzikální inženýrství a nanotechnologie -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 2 L
B3A-P prezenční studium B-MAI Matematické inženýrství -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 3 L