Technologie obrábění (FSI-DTB)

Akademický rok 2012/2013
Garant: prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.  
Garantující pracoviště: ÚST všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Osvojení si technologie základních metod obrábění z hlediska fyzikální a chemické interakce systému stroj-obrobek-nástroj. Zvládnutí základních způsobů montáže strojírenských výrobků a příslušných souvislostí.
Výstupy studia a kompetence:
Absolvent kurzu získá přehled o fyzikální podstatě a průvodních jevech obráběcího procesu. Zvládne technologické přístupy pro základní metody a způsoby obrábění. Má přehled o používaných způsobech montáže strojíren- ských výrobků.
Prerekvizity:
Úspěšné absolvování předmětu Výrobní technologie II, znalost základních metod obrábění. Znalost matematiky, fyziky a anuky o materiále.
Obsah předmětu (anotace):
Teoretické základy obrábění. Fyzikální podstata procesu řezání. Řezná síla, teplo a teplota řezání. Nástrojové materiály. Produktivita a hospodárnost obrábění. Základní rozdělení obráběcích strojů. Metody a metodika obrábění - soustružení, vrtání, vyvrtávání, hoblování, obrážení a protahování, broušení a dokončovací metody obrábění. Výroba ozubení. Obráběcí stroje pro automatizovanou výrobu - tvrdá automatizace, pružná automatizace - CNC obráběcí stroje, řídicí systémy. Speciální metody obrábění - elektroerozivní, ultrazvukové, laserové, plazmové. Základy montážního procesu - úplná vyměnitelnost, neúplná vyměnitelnost, selektivní montáž. Rozměrové řetězce montážních celků. Cíle a úkoly kursu: Osvojení si technologie základních metod obrábění z hlediska interakce stroj-obrobek-nástroj. Zvládnutí základních způsobů montáže strojírenských výrobků a příslušných souvislostí.
Metody vyučování:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Hodnotí se práce posluchače ve cvičení a znalosti prokázané při zkoušce. Cvičení se v závislosti na řešeném tématu provádí v technologické labora- toři a seminární formou na učebně. Zkouška má svou písemnou a ústní část. Při písemné části se prokazuje samostatný a odborně fundovaný přístup při řešení konkrétního problému. Při ústní části zkoušky je vedena diskuze na náhodně zvolené téma, která má prokázat širší obecné znalosti.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Prezence ve všech cvičeních. Hospitace jinými učiteli (nepravidelná). Nahrazeni v jiných cvičeních, nebo samostatná práce na zpracovávané téma
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 3 hod. nepovinná                  
    Laboratoře a ateliéry  13 × 3 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška Přednáška:
1. Základní terminologie obrábění. Teoretické základy obrábění.
2. Fyzikální základy procesu řezání – tvorba třísky, tvorba povrchů.
3. Nástrojové materiály – oceli, slinuté karbidy, keramika, diamant, atd.
4. Silová analýza, teplo, zbytková napjatost a další průvodní jevy řezného procesu.
5. Základy soustružení – vnější a vnitřní plochy
6. Základy frézování – frézování rovinné, do rohu, drážkovací, kopírovací, speciální.
7. Vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování.
8. Dokončovací metody obrábění, vybrané nekonvenční metody obrábění.
9. Obráběcí stroje sériovou a hromadnou výrobu, CNC obrábění.
10. Ekonomika obrábění, produktivita a hospodárnost obrábění.
11. Vybrané metody výroby ozubených kol. Rapid prototyping.
12. Speciální metody obrábění – HSM/HSC/HFM.
13. Teoretické základy řízení technologického a montážního procesu, TPV.
    Laboratoře a ateliéry Laborat.cvičení:1. Fyzikální základy procesu řezání2. Základní pojmy a výpočty při obrábění3. Vybraná technologická měření4. Geometrie břitu řezného nástroje5. Soustružení6. Trvanlivost řezného nástroje7. Frézování8. Výpočty při frézování9. Vrtání a vyvrtávání10. Jednotkový strojní čas při obrábění11. Broušení a speciální metody obrábění12. Stanovení zákl. parametrů řezání výpočtem13. Výroba ozubení 14. Výroba hřídelovité součásti na SPN 12 CNC. /ŘS Sinemerik 810D.
Literatura - základní:
1. KOCMAN, K., PROKOP, J. Technologie obrábění. 2. vyd.. CERM, s.r.o., Brno, 1996. ISBN 80-214-1996-2.
2. AB SANDVIK COROMANT - SANDVIK CZ s.r.o. Příručka obrábění - Kniha pro praktiky. (Přel. z: Modern Metal Sutting - A Practical Handbook. Překlad M. Kudela.), 1. vyd., Praha, Scientia, s.r.o.. ed. J. Machač, J. Řasa, 1997. ISBN 91-97 22 99-4-6.
3. Walker, J.R.: Machining Fundamentals. The Goodheart-Wilcox Company, Inc., 7th ed., pp. 640, 2007, ISBN 1-59070-249-2
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B3A-P prezenční studium B-MAI Matematické inženýrství -- zá,zk 7 Povinný 1 2 L
B3S-P prezenční studium B-STI Strojní inženýrství -- zá,zk 6 Povinný 1 2 L
B3S-P prezenční studium B-SSZ Stavba strojů a zařízení -- zá,zk 6 Povinný 1 2 L
B3S-P prezenční studium B-STG Strojírenská technologie -- zá,zk 8 Povinný 1 2 L