Úvod do teorie her (FSI-0TH)

Akademický rok 2012/2013
Garant: doc. Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚM všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy teorie her. Dalším cílem předmětu je rozvíjet logické myšlení studentů.
Výstupy studia a kompetence:
Studenti získají základní znalosti z teorie her. Budou schopni aplikovat tyto znalosti v různých technických problémech.
Prerekvizity:
Lineární algebra a základy obecné algebry.
Obsah předmětu (anotace):
Základní kurs teorie her. Věnujeme se obvyklým třem matematickým modelům (normální tvar, charakteristická funkce, poziční hry). Diskutují se různé koncepty rovnováhy. Řeší se řada praktických úloh.
Metody vyučování:
Přednáška se zapojením studentů do řešení konkrétních aplikací.
Způsob a kritéria hodnocení:
Aktivní účast při výuce. Zkouška má písemnou a ústní část. Během 60 minutového testu budou studenti řešit zadané problémy. Základem ústní zkoušky je splolečné projití písemky. Zkoušející je povinen předem sdělit posluchačům (nejpozději na poslední přednášce) základní informace o průběhu zkoušky a také hlavní zásady týkající se klasifikace.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na přednáškách je doporučená. Výuka probíhá dle týdenních rozvrhů.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Základy lineární algebry.
2. Základy obecné algebry.
3. Hry v explicitním tvaru
4. Hry v normálním tvaru
5. Metody hledání rovnovážných strategií
6. Antagonistický konflikt
7. Maticové hry
8. Teorie užitečnosti
9. Úlohy o dohodě
10. Teorie her v biologii, evoluční teorie her
11. Kooperativní hry, teorie vyjednávání, problém bankrotu.
12. Teorie kolektivního rozhodování
13. Aplikace a shrnutí.
Literatura - základní:
1. Maňas, M.: Teorie her a její aplikace, SNTL, Praha, 1991
2. Morris, P.: Introduction to Game Theory, Springer Verlag, New York, 1994
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B3A-P prezenční studium B-MAI Matematické inženýrství -- zk 4 Volitelný (nepovinný) 1 3 Z